Nieuws2022-06-14T11:20:24+02:00

Zó voor­kom je voedsel-verspilling

12 sep 2023|Alge­meen|

Wist je dat we in Neder­land een kwart van al het gepro­du­ceer­de eten nooit opeten? Dat wordt alle­maal ver­bouwd, ver­werkt en ver­voerd. Doe mee aan de Ver­spil­lings­vrije Week, pro­beer geen voed­sel weg te gooi­en en voor­kom afval. Hoe je dat doet? Je leest het in onze tips.

Bij­en­kas­ten op Spaarnelanden-kantoor

4 sep 2023|Alge­meen|

Van­daag deden een paar bij­zon­de­re bewo­ners hun intrek bij Spaarnelanden: twee bij­en­vol­ken betrok­ken hun gloed­nieu­we dak­ap­par­te­ment boven­op het hoofd­kan­toor aan de Min­c­ke­lers­weg. Spaarnelanden zet zich dage­lijks in voor een duurzaam beheer van de open­ba­re ruim­te. Maar ook in en om het kan­toor wordt gewerkt aan bio­di­ver­si­teit. Het plaat­sen van de bij­en­kas­ten is daar een mooi voor­beeld van.

De Haarlem Recycletas in Schalkwijk

4 sep 2023|Haarlem|

Goed nieuws voor alle inwo­ners van Schal­k­wijk! Van­af 12 september is ook daar de Haarlem Recycletas beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen.

Afval­in­za­me­ling en bereik­baar­heid tijdens de Dut­ch Grand Prix 2023

24 aug 2023|Zandvoort|

Tijdens de Dut­ch Grand Prix 2023 zijn er wij­zi­gin­gen in de afval­in­za­me­ling en bereik­baar­heid van Spaarnelanden. Tijdens het race­week­end ontvangt Zandvoort gro­te hoe­veel­he­den bezoe­kers. Spaarnelanden zorgt dat het dorp daar klaar voor is en voor afval­in­za­me­ling en rei­ni­ging tijdens het eve­ne­ment. Na het week­end zijn we weer gewoon bereik­baar en wordt de afval­in­za­me­ling hervat.

Botulisme aangetroffen in Kloppersingel

17 aug 2023|Haarlem|

In de Klop­per­sin­gel in Haarlem (tus­sen de Ken­ne­mer­brug en de aan­slui­ting met het Spaar­ne) zijn zie­ke water­vo­gels aangetroffen. Na onder­zoek blijkt dat het gaat om botulisme. Dit is een ern­sti­ge ziek­te die voor­al voor­komt bij vogels en vis­sen. Raak zie­ke die­ren niet aan.

Afval­in­za­me­ling na brand Soendap­lein in Haarlem

11 aug 2023|Haarlem|

In ver­band met de gro­te brand in de Albert Heijn aan het Soendap­lein in Haarlem zijn delen van deze wijk op vrijdag 11 augus­tus afge­slo­ten geweest. Som­mi­ge stra­ten waren daar­om niet bereik­baar voor het legen van containers. In dit bericht lees je een upda­te over de hui­di­ge stand van zaken.

Ver­moe­den van botulisme Kloppersingel

4 aug 2023|Haarlem|

In de Klop­per­sin­gel in Haarlem (tus­sen de Ken­ne­mer­brug en de aan­slui­ting met het Spaar­ne) zijn zie­ke water­vo­gels aangetroffen. De oor­zaak wordt nog onder­zocht, maar er is een sterk ver­moe­den van botulisme. Dit is een ern­sti­ge ziek­te die voor­al voor­komt bij vogels en vis­sen. Raak zie­ke die­ren niet aan.

Spaarnelanden bij Pri­de at the Beach

1 aug 2023|Zandvoort|

Spaarnelanden staat voor een duur­za­me en pret­ti­ge leef­om­ge­ving voor íeder­een, onge­acht sek­su­e­le ori­ën­ta­tie, gen­de­ri­den­ti­teit of -expres­sie. Daar­om spon­so­ren wij Pri­de at the Beach Zandvoort.

Upda­te Spaarnelanden na storm Poly

6 jul 2023|Alge­meen|

Gis­te­ren heeft storm Poly in Haarlem en Zandvoort veel scha­de ver­oor­zaakt. Vanwege de extre­me weers­om­stan­dig­he­den en de vei­lig­heid van onze mede­wer­kers zijn er aan­pas­sin­gen aan onze dienst­ver­le­ning. Lees hier onze upda­te over de hui­di­ge stand van zaken. 

Opruim­werk­zaam­he­den Storm Poly

5 jul 2023|Alge­meen|

Storm Poly heeft van­och­tend for­se scha­de ver­oor­zaakt. Spaarnelanden is op pad gegaan om omgewaaide bomen en los­ge­waai­de tak­ken op te rui­men. Let op: ook na de storm is er risico op val­len­de takken. 

Jaar­ver­slag 2022

29 jun 2023|Alge­meen|

Het afge­lo­pen jaar kre­gen we meer ruim­te om goed om ons heen én voor­uit te kij­ken. Hoe? Dat lees je in ons kers­ver­se jaar­ver­slag over 2022. 

De Recycletas: nu ook in Zuid-West

19 jun 2023|Haarlem|

Van­af nu is de Haarlem Recycletas ook voor alle bewo­ners van Haarlem Zuid-West beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen. 

Lever bat­te­rij­en en accu’s apart in

5 jun 2023|Alge­meen|

Door bat­te­rij­en en elek­tri­sche appa­ra­ten apart in te leve­ren help je voor­ko­men dat bat­te­rij­en bescha­di­gen (en daar­door brand kun­nen ver­oor­za­ken) en kun­nen de grond­stof­fen weer wor­den gere­cy­cled. Dat helpt bij het duur­za­mer maken van onze economie.

Kap oude bomen in Haarlem

25 mei 2023|Haarlem|

Spaarnelanden is in opdracht van de gemeen­te Haarlem gestart met het ver­van­gen van een aan­tal oude bomen. Het gaat om bomen die moge­lijk scha­de ver­oor­za­ken of de vei­lig­heid in gevaar bren­gen. De aan­plant van de nieu­we, jon­ge bomen die daar­voor in de plaats komen start half novem­ber 2023.

Etens­res­ten? In de groe­ne bak

15 mei 2023|Alge­meen|

Steeds meer groen­te-, fruit- en tuin­af­val (gft) en etens­res­ten wor­den geschei­den in Haarlem en Zandvoort. Van gft en etens­res­ten wor­den com­post (o.a. voor boe­ren) en bio­gas (o.a. voor ver­war­ming van hui­zen) gemaakt. Dit pro­ces duurt maar een maand, gebeurt lokaal en is vol­le­dig circulair.

Iep-prik voor bomen in Haarlem en Zandvoort

15 mei 2023|Haarlem, Zandvoort|

De iep is een her­ken­ba­re boom in Haarlem en Zandvoort. De boom kan goed tegen de zou­te zee­lucht en maakt daar­om al eeu­wen onder­deel uit van het straat­beeld. In de maan­den mei en juni start Spaarnelanden met het injec­te­ren van iepen tegen de iep­ziek­te. Het injec­te­ren moet vroeg in het groei­sei­zoen gebeu­ren, als de iepen net uitlopen.

Ga naar de bovenkant