Educatie

Spaarnelanden is een erkend leerbedrijf. Zo werken we samen met o.a. opleidingscentra waar jongeren en volwassenen worden opgeleid voor technische beroepen. Daarnaast hebben we een technisch leerwerkcentrum. Hier bieden we stage- en werkplekken aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Edu­ca­tie PO en VO

We vin­den het belang­rijk om kinderen en jon­ge­ren weg­wijs te maken in de wereld van afval­schei­ding en duurzaamheid. Daar­om bie­den we les­pak­ket­ten, excur­sies en opruim­ac­ties aan rond­om scho­len. Er wor­den bij­voor­beeld (zwerf-)afvalprojecten geor­ga­ni­seerd om kinderen en jon­ge­ren bewust te maken van het belang van een scho­ne leef­om­ge­ving. Een bezoek­je aan het Milieuplein of het Over­laad­sta­ti­on is altijd moge­lijk en geeft een leer­zaam kijk­je in de keu­ken van Spaarnelanden.

Blik­sem­sta­ges

Als de blik­sem ken­nis­ma­ken met onze orga­ni­sa­tie? Dat kan. Spaarnelanden ver­zorgt ook blik­sem­sta­ges voor scho­lie­ren. Wat is er nodig om de stad dage­lijks net­jes en leef­baar te hou­den? Hoe gaan we om met afval? Een rond­lei­ding over het Milieuplein, waar afval geschei­den wordt inge­za­meld, is een onder­deel van de bliksemstage.

De blik­sem­sta­ges orga­ni­seert Spaarnelanden in samen­wer­king met JINC en Bedrijf en Samen­le­ving.

Vra­gen en materialen

Afval schei­den doen jul­lie natuur­lijk ook op school. Down­load onze afval­pos­ter en hang hem op in de klas als remin­der. Down­load de poster.

Aan­vul­len­de info over het edu­ca­tie­ve pro­gram­ma is hier te vinden.