Organisatie

Spaarnelanden is een publieke onderneming. Daarom zijn we open en transparant over de bedrijfsvoering. Onze jaarverslagen, certificeringen en andere handige documenten zijn dan ook voor iedereen inzichtelijk.

Spaarnelanden hecht veel waar­de aan kwa­li­teit, vei­lig­heid, duurzaamheid en soci­aal onder­ne­men. De cer­ti­fi­ca­ten laten zien dat Spaarnelanden werkt vol­gens de ver­eis­te nor­men. Elk jaar toetst een onaf­han­ke­lijk par­tij of Spaarnelanden nog vol­doet aan deze certificeringen.

ISO 9001-cer­ti­fi­caat

Spaarnelanden is ISO 9001 gecer­ti­fi­ceerd. Dit bete­kent dat het kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem vol­le­dig is inge­richt op de wen­sen en eisen van de klant en de wet- en regel­ge­ving. Bin­nen de orga­ni­sa­tie kij­ken we altijd naar wat er beter kan. We den­ken in oplos­sin­gen en gaan voor 100% kwaliteit.

ISO 14001-cer­ti­fi­caat

Spaarnelanden is ISO 14001 gecer­ti­fi­ceerd. Dit bete­kent dat het mili­eu­ma­na­ge­ment­sys­teem vol­le­dig is inge­richt op de wen­sen en eisen van de klant en de wet- en regel­ge­ving. We dra­gen zorg voor het mili­eu en de kwa­li­teit van onze dienst­ver­le­ning. Die com­bi­na­tie maakt dat Spaarnelanden bij al haar dien­sten reke­ning houdt met een scho­ne­re wereld.

VCA**-certificaat

Van bui­ten­dienst­me­de­wer­kers tot aan het mana­ge­ment van Spaarnelanden: ieder­een kent de VCA-werk­pro­ce­du­res. VCA staat voor Vei­lig­heid, Gezond­heid en Mili­eu (VGM) Check­list Aan­ne­mers. Het is een pro­gram­ma waar­mee dienst­ver­le­nen­de bedrij­ven wor­den getoetst en gecer­ti­fi­ceerd. Spaarnelanden is VCA**gecertificeerd.

De cer­ti­fi­ce­ring laat zien dat alle uit­voe­ren­de werkzaamheden van Spaarnelanden zo vei­lig moge­lijk wor­den gedaan. Op de werk­vloer wor­den er regel­ma­tig con­tro­les uit­ge­voerd om te chec­ken of de afge­spro­ken werk­me­tho­des goed wer­ken. Even­tu­e­le ongevalsrisico’s wor­den daar­mee uit­ge­slo­ten. We heb­ben twee ster­ren: ook onder­aan­ne­mers wer­ken dus vol­gens de vei­lig­heids­voor­schrif­ten van Spaarnelanden.

PSO-cer­ti­fi­caat

Spaarnelanden staat op Tre­de 3 op de PSO-Pres­ta­tie­lad­der en is kop­lo­per op het gebied van werk­ge­le­gen­heid voor men­sen met een kwets­ba­re arbeids­po­si­tie. Er wer­ken dus meer men­sen met een afstand tot de arbeids­markt bij Spaar­lan­den, dan bij ande­re orga­ni­sa­ties die net zo groot zijn.

PSO is het weten­schap­pe­lijk onder­bouwd meet­in­stru­ment en keur­merk van TNO. Het meet hoe een bedrijf scoort op het gebied van soci­aal ondernemen.

Spaarnelanden is een bedrijf dat duurzaam ‘doet’. Om onze duur­za­me pres­ta­ties voor ieder­een inzich­te­lijk te maken, meten we ze met de CO2-Pres­ta­tie­lad­der. De CO2-Pres­ta­tie­lad­der is een toon­aan­ge­vend instru­ment dat bedrij­ven helpt bij het ver­min­de­ren van CO2-uit­stoot. De lad­der wordt door stich­ting Kli­maat­vrien­de­lijk Aan­be­ste­den & Onder­ne­men (SKAO) gewaar­borgd en kent vijf tre­den, opklim­mend van 1 tot 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uit­stoot te ver­min­de­ren, hoe hoger het opklimt op de ladder.

In 2014 zijn we gestart met het in kaart bren­gen van de CO2-emis­sies van de bedrijfs­voe­ring. We zien het als onze ver­ant­woor­de­lijk­heid om de impact van alle bedrijfs­ac­ti­vi­tei­ten op het kli­maat te onder­ken­nen én te verminderen.

Trede 5

Sinds 2018 staat Spaarnelanden op de vijf­de tre­de van de CO2-Pres­ta­tie­lad­der. Hier­mee beho­ren we tot de kop­lo­pers op het gebied van duurzaam onder­ne­men. Daar zijn we trots op!

Tre­de 5 stelt hoge eisen aan de duurzaamheid en trans­pa­ran­tie van de orga­ni­sa­tie. Het terug­bren­gen van CO2-emis­sies gaat veel ver­der dan onze eigen bedrijfs­voe­ring. Door samen te wer­ken en ini­ti­a­tie­ven te steu­nen, dra­gen we bij aan ver­la­ging van de CO2-uit­stoot in de hele keten. Van bewo­ners tot leve­ran­ciers en partners.

Ecologische voetafdruk

Met een doel­ge­rich­te aan­pak, inves­te­rin­gen en slim­me inno­va­ties zor­gen we dat onze eco­lo­gi­sche voet­af­druk zo klein moge­lijk is. Dit doen we o.a. door voer­tui­gen te ver­van­gen door elek­tri­sche vari­an­ten, restafval terug te bren­gen en de CO2-uit­stoot van zwaar ver­keer te beperken.

Rapportage CO2-emissies

De werkzaamheden van Spaarnelanden heb­ben in 2021 geleid tot 2.185 ton CO2-emis­sies in sco­pe 1 en 2 en 22.230 ton CO2-emis­sies in sco­pe 3.

De emis­sies in sco­pe 1 en 2 wor­den door SPL zelf ver­oor­zaakt uit direct en indi­rect ener­gie­ge­bruik zoals het gebruik van brand­stof­fen, gas en warmte.

De emis­sies in sco­pe 3 wor­den door der­den ver­oor­zaakt maar wel als gevolg van SPL acti­vi­tei­ten, bij­voor­beeld bij de ver­wer­king van het door Spaarnelanden inge­za­mel­de afval.

Onder­staan­de tabel toont een uit­split­sing van de emissies.

2021 2020 2019
Spaarnelanden N.V.-locatie Haarlem
. Sco­pe 1 - direct Spaarnelanden
. Sco­pe 2 - indi­rect Spaarnelanden
. Sco­pe 3 - indi­rect derden
XX
1.972
36
19.860
XX
2.021
26
20.367
XX
1.966
30
19.438
Spaarnelanden N.V.-locatie Zandvoort
. Sco­pe 1 - direct Spaarnelanden
. Sco­pe 3 - indi­rect derden
XX
172
2.268
XX
152
2.412
XX
157
2.356
Spaarnelanden Bedrij­ven B.V.
. Sco­pe 1 - direct Spaarnelanden
. Sco­pe 3 - indi­rect derden
XX
5
102
XX
7
100
XX
XX11
100

Zandvoort en Spaarnelanden Bedrij­ven B.V. heb­ben geen sco­pe 2 emis­sies omdat al het elek­tra­ge­bruik wordt vergroend.

Documentatie

..
Docu­men­ten 2022

Docu­men­ten 2021

Docu­men­ten 2020

Docu­men­ten 2019

Certificaten

De Raad van Com­mis­sa­ris­sen van Spaarnelanden wordt gevormd door:

Mevrouw drs. M.C.I. (Marie­ke) van der Werf 

 • Direc­teur Dr2 Beheer B.V.
 • Voor­zit­ter RvC Fûns Skjin­ne Frys­ke Ener­ziy, FSFE
 • Lid RvT Lucia Mart­has Insti­tu­te for Per­fo­ming Arts
 • Lid Expert Panel Thorizon
 • Bestuurs­lid KVGN
 • Voor­zit­ter Recy­cling Forum Nederland
 • Voor­zit­ter Spring­ti­de International
 • Lid Raad van Advies ACRRES

De heer mr. J.P.M. (Jan) van Betten

 • Direc­teur Nud­ge Houd­ster B.V.
 • Voor­zit­ter RvT Ener­gie­bank Nederland
 • Lid Raad van Advies Dut­ch Ener­gy Summit

De heer drs. I.G.M. Verbruggen

 • Direc­teur / Eige­naar Bra­ver Invest­ments BV
 • Lid Invest­ment Com­mi­tee Ave­rest Capi­tal BV
 • Voor­zit­ter Stich­ting Rug­by Club­huis Haarlem

Alhoe­wel we geen beurs­ge­no­teer­de onder­ne­ming zijn, pas­sen we wel de Neder­land­se Cor­po­ra­te Gover­nan­ce Code toe, gericht op de semio­ver­heid. Open­heid en trans­pa­ran­tie staat bij Spaarnelanden op num­mer 1.

Down­lo­ads

Hier vind je alle finan­ci­ë­le gege­vens van Spaarnelanden.

 • KvK-num­mer: 34208676
 • btw-num­mer: NL813620429B01
 • IBAN: NL32 BNGH 0285 1157 58
 • BIC: BNGHNL2G

Inkoop­voor­waar­den Spaarnelanden

Spaarnelanden besteedt veel tijd en aan­dacht aan de web­si­te. We hou­den de inhoud graag zo actu­eel, toe­gan­ke­lijk en com­pleet moge­lijk. Kom je toch iets tegen dat niet klopt of ver­ou­derd is? Laat het ons weten door te mai­len naar info@spaarnelanden.nl. Ons pri­va­cy­re­gle­ment lees je hier.