Organisatie

Spaarnelanden is een publieke onderneming. Daarom zijn we open en transparant over de bedrijfsvoering. Onze jaarverslagen, certificeringen en andere handige documenten zijn dan ook voor iedereen inzichtelijk.

Spaarnelanden hecht veel waar­de aan kwa­li­teit, vei­lig­heid, duurzaamheid en soci­aal onder­ne­men. De cer­ti­fi­ca­ten laten zien dat Spaarnelanden werkt vol­gens de ver­eis­te nor­men. Elk jaar toetst een onaf­han­ke­lijk par­tij of Spaarnelanden nog vol­doet aan deze certificeringen.

ISO 9001-cer­ti­fi­caat

Spaarnelanden is ISO 9001 gecer­ti­fi­ceerd. Dit bete­kent dat het kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem vol­le­dig is inge­richt op de wen­sen en eisen van de klant en de wet- en regel­ge­ving. Bin­nen de orga­ni­sa­tie kij­ken we altijd naar wat er beter kan. We den­ken in oplos­sin­gen en gaan voor 100% kwaliteit.

ISO 14001-cer­ti­fi­caat

Spaarnelanden is ISO 14001 gecer­ti­fi­ceerd. Dit bete­kent dat het mili­eu­ma­na­ge­ment­sys­teem vol­le­dig is inge­richt op de wen­sen en eisen van de klant en de wet- en regel­ge­ving. We dra­gen zorg voor het mili­eu en de kwa­li­teit van onze dienst­ver­le­ning. Die com­bi­na­tie maakt dat Spaarnelanden bij al haar dien­sten reke­ning houdt met een scho­ne­re wereld.

VCA**-certificaat

Van bui­ten­dienst­me­de­wer­kers tot aan het mana­ge­ment van Spaarnelanden: ieder­een kent de VCA-werk­pro­ce­du­res. VCA staat voor Vei­lig­heid, Gezond­heid en Mili­eu (VGM) Check­list Aan­ne­mers. Het is een pro­gram­ma waar­mee dienst­ver­le­nen­de bedrij­ven wor­den getoetst en gecer­ti­fi­ceerd. Spaarnelanden is VCA**gecertificeerd.

De cer­ti­fi­ce­ring laat zien dat alle uit­voe­ren­de werkzaamheden van Spaarnelanden zo vei­lig moge­lijk wor­den gedaan. Op de werk­vloer wor­den er regel­ma­tig con­tro­les uit­ge­voerd om te chec­ken of de afge­spro­ken werk­me­tho­des goed wer­ken. Even­tu­e­le ongevalsrisico’s wor­den daar­mee uit­ge­slo­ten. We heb­ben twee ster­ren: ook onder­aan­ne­mers wer­ken dus vol­gens de vei­lig­heids­voor­schrif­ten van Spaarnelanden.

PSO-cer­ti­fi­caat

Spaarnelanden staat op Tre­de 3 op de PSO-Pres­ta­tie­lad­der en is kop­lo­per op het gebied van werk­ge­le­gen­heid voor men­sen met een kwets­ba­re arbeids­po­si­tie. Er wer­ken dus meer men­sen met een afstand tot de arbeids­markt bij Spaar­lan­den, dan bij ande­re orga­ni­sa­ties die net zo groot zijn.

PSO is het weten­schap­pe­lijk onder­bouwd meet­in­stru­ment en keur­merk van TNO. Het meet hoe een bedrijf scoort op het gebied van soci­aal ondernemen.

Het is onze ambi­tie om in 2030 CO2-neu­traal te wer­ken. De CO2-Pres­ta­tie­lad­der geldt als een kwa­li­teits­sys­teem voor de voort­du­ren­de reduc­tie van broei­kase­mis­sies. Sinds 2018 staat Spaarnelanden op de hoog­ste tre­de (tre­de 5) van de CO2-Pres­ta­tie­lad­der.

Voor actu­e­le cij­fers en docu­men­ten rond­om de CO2-Pres­ta­tie­lad­der klik hier.

De Raad van Com­mis­sa­ris­sen van Spaarnelanden wordt gevormd door:

Mevrouw drs. M.C.I. (Marie­ke) van der Werf 

 • Direc­teur Dr2 Beheer B.V.
 • Voor­zit­ter RvC Fûns Skjin­ne Frys­ke Ener­ziy, FSFE
 • Lid RvT Lucia Mart­has Insti­tu­te for Per­fo­ming Arts
 • Lid Expert Panel Thorizon
 • Bestuurs­lid KVGN
 • Voor­zit­ter Recy­cling Forum Nederland
 • Voor­zit­ter Spring­ti­de International
 • Lid Raad van Advies ACRRES

De heer mr. J.P.M. (Jan) van Betten

 • Direc­teur Nud­ge Houd­ster B.V.
 • Voor­zit­ter RvT Ener­gie­bank Nederland
 • Lid Raad van Advies Dut­ch Ener­gy Summit

De heer drs. I.G.M. Verbruggen

 • Direc­teur / Eige­naar Bra­ver Invest­ments BV
 • Lid Invest­ment Com­mi­tee Ave­rest Capi­tal BV
 • Voor­zit­ter Stich­ting Rug­by Club­huis Haarlem

Alhoe­wel we geen beurs­ge­no­teer­de onder­ne­ming zijn, pas­sen we wel de Neder­land­se Cor­po­ra­te Gover­nan­ce Code toe, gericht op de semio­ver­heid. Open­heid en trans­pa­ran­tie staat bij Spaarnelanden op num­mer 1.

Down­lo­ads

Hier vind je alle finan­ci­ë­le gege­vens van Spaarnelanden.

 • KvK-num­mer: 34208676
 • btw-num­mer: NL813620429B01
 • IBAN: NL32 BNGH 0285 1157 58
 • BIC: BNGHNL2G

Inkoop­voor­waar­den Spaarnelanden

Spaarnelanden besteedt veel tijd en aan­dacht aan de web­si­te. We hou­den de inhoud graag zo actu­eel, toe­gan­ke­lijk en com­pleet moge­lijk. Kom je toch iets tegen dat niet klopt of ver­ou­derd is? Laat het ons weten door te mai­len naar info@spaarnelanden.nl. Ons pri­va­cy­re­gle­ment lees je hier.