Vacatures

Ben jij een echte doener met het hart op de goede plek? Draag je graag bij aan een fijne en duurzame leefomgeving voor de inwoners van Haarlem en Zandvoort? Wil je werken bij een veelzijdige en informele organisatie? Solliciteer dan nu direct!

2023-01-17T11:40:47+01:00

Unit Mana­ger Parkeerservice

Duur: 40 uur p/w
Loca­tie: Haarlem

Parkeerservice Spaarnelanden is uniek in zijn soort bin­nen de par­keer­we­reld. Wij behe­ren en onder­hou­den zowel par­keer­ga­ra­ges als straat parkeren als fiets parkeren, beschik­ken over een eigen 24 uurs-cen­tra­le en zijn ver­ant­woor­de­lijk voor de finan­ci­ë­le afwik­ke­ling. Je bent een spin in het web en kan direct advi­se­ren over de com­mu­ni­ce­ren­de vaten.

2023-01-16T16:26:02+01:00

Medewerker Afval & Reiniging

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: €2.302 - € 2.798
Loca­tie: Zandvoort

Heb jij een ser­vi­ce­ge­rich­te instel­ling, lever jij graag kwa­li­teit, ben jij maat­schap­pe­lijk betrok­ken en vind jij het een uit­da­ging om van­uit je vak­ge­bied bij te dra­gen aan de thema’s waar wij mee bezig zijn? Dan pas jij bij ons!

2023-01-23T16:26:03+01:00

Medewerker sala­ris administratie

Duur: 32-40 uur p/w
Sala­ris: € 2.852 - € 4.342
Loca­tie: Haarlem

De baan waar­bij jij ver­ant­woor­de­lijk bent voor de cor­rec­te sala­ris­ver­wer­king van 300 collega’s. Je blinkt uit wan­neer het gaat om het wer­ken met AFAS. Je bouwt mee aan de duurzaamheid in de gemeen­tes Haarlem en Zandvoort en bent maat­schap­pe­lijk betrokken.

2023-01-17T11:21:56+01:00

Tech­nisch Medewerker Parkeerservice

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.412 - € 3.043
Loca­tie: Haarlem

Wij bie­den jou een func­tie waar je als lief­heb­ber van tech­niek in een ware snoep­win­kel terecht komt. Als Tech­nisch medewerker parkeerservice heb jij te maken met tech­niek in de breed­ste zin van het woord. Waar je klei­ne spe­ci­a­lis­ti­sche werkzaamheden hebt maar ook ver­ant­woor­de­lijk bent voor het gro­ve onderhoud.

2022-12-29T09:31:27+01:00

Inno­va­tie Pro­duct­ma­na­ger Klant & Innovatie

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: €3.853 - €5.466
Loca­tie: Haarlem

Is inno­va­tie bij jou in goe­de han­den? Het team inno­va­tie- en pro­duct­ont­wik­ke­ling is maxi­maal gemo­ti­veerd om inno­va­ties door te voe­ren die duurzaam én ple­zie­rig zijn voor inwo­ners in Haarlem en Zandvoort! Wat bij­zon­der is; de impact van ons werk is direct zicht­baar door het beheer en de onder­houds­ta­ken van Spaarnelanden. Als inno­va­tie en pro­duct­ma­na­ger ben je ver­ant­woor­de­lijk voor het lei­den van gro­te en klei­ne pro­jec­ten, pro­duct­ont­wik­ke­ling en het cre­ë­ren van nieu­we busi­ness mogelijkheden. 

2023-01-17T10:45:09+01:00

Pro­ject- coördinator

Duur: 32-40 uur p/w
Sala­ris: €2.852 - € 4.342
Loca­tie: Zandvoort

Heb jij een onder­ne­men­de en ser­vi­ce­ge­rich­te instel­ling, lever jij graag kwa­li­teit, ben jij maat­schap­pe­lijk betrok­ken en vind jij het een uit­da­ging om van­uit je vak­ge­bied bij te dra­gen aan de thema’s waar wij mee bezig zijn? Dan pas jij bij ons!

2023-01-17T10:08:02+01:00

Com­­mu­­ni­­ca­­tie-medewerker

Duur: 32 uur p/w
Sala­ris: € 2.852 - € 4.342
Loca­tie: Haarlem

Houd jij van con­tent maken, bij­een­kom­sten orga­ni­se­ren en het mana­gen van soci­al media­ka­na­len? Word je enthou­si­ast van thema’s als inno­va­tie, afval­schei­ding, ver­groe­ning en elektrisch rij­den? Dan ben jij onze nieu­we communicatiemedewerker!

2023-01-02T08:57:46+01:00

HR Advi­seur

Duur: 28-40 uur p/w
Sala­ris: €3.853 - €5.466
Loca­tie: Haarlem

Jij bent een erva­ren, allround advi­seur, die warm loopt voor thema’s als duur­za­me inzet­baar­heid, stra­te­gi­sche per­so­neels­plan­ning en inclu­sief per­so­neels­be­leid. Daar­naast beschik je over een hands-on men­ta­li­teit en sta je graag onze mede­wer­kers en lei­ding­ge­ven­den bij met advie­zen. Bouw mee aan een ple­zie­ri­ge werk­om­ge­ving voor onze medewerkers.

2023-01-17T10:43:49+01:00

Hovenier

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.302 - € 2.798
Loca­tie: Zandvoort

Kom wer­ken als hovenier bij Spaarnelanden en proef de allu­re van de bad­plaats Zandvoort. Werk mee aan de aan­leg van bestra­ting, zorg voor het onder­houd van de groen­voor­zie­ning en onder­steun de ini­ti­a­tie­ven van de inwo­ners van de gemeen­te bij de aan­leg van bij­voor­beeld het krui­den­tuin­tje in Bent­veld. In deze rol kun jij een maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge leveren!

2023-01-02T15:58:39+01:00

Hovenier

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.302 - € 2.798
Loca­tie: Haarlem

Kom wer­ken als hovenier bij Spaarnelanden en lever jouw bij­dra­ge aan het mooie straat­beeld van Haarlem. Draag zorg voor het onder­houd van de groen­voor­zie­ning in onze gemeen­te. Zo voer jij beplan­tings- en snoei­werk­zaam­he­den uit en werk je met klei­ne machi­nes. Op deze manier draag jij een steen­tje bij aan het ver­groe­nen van de stad.

2022-11-29T13:22:22+01:00

Mon­teur

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.412 - € 3.304
Loca­tie: Haarlem

Ben je op zoek naar een uit­da­gen­de en veel­zij­di­ge func­tie waar­in je kan door­groei­en naar een erva­ren specialist in ons vak­ge­bied? Lees dan verder!

2023-01-12T11:44:08+01:00

Chauf­feur Afval en Grondstof

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.302 - € 2.798
Loca­tie: Haarlem

Wil jij als chauf­feur wer­ken in de dyna­mi­sche wereld van Afval en Grond­stof? Lees dan snel verder.

2022-11-29T13:23:41+01:00

Juni­or Mon­teur Bedrijfswagens

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.412 - € 3.043
Loca­tie: Haarlem

Ben je op zoek naar een uit­da­gen­de en veel­zij­di­ge func­tie waar­in je als juni­or mon­teur kan door­groei­en naar een erva­ren specialist in ons vak­ge­bied? Lees dan verder!

2023-01-02T15:59:26+01:00

Seni­or Mon­teur Bedrijfswagens

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.521 - € 3.304
Loca­tie: Haarlem

Ben jij op zoek naar een uit­da­gen­de en veel­zij­di­ge func­tie waar­in alle vaar­dig­he­den van een erva­ren bedrijfs­wa­gen­mon­teur naar voren komen? Lees dan snel verder!

2023-01-19T15:21:03+01:00

Sta­gi­air communicatie

Duur: 32-40 uur p/w
Sta­ge­ver­goe­ding: € 350,-
Loca­tie: Haarlem

Word jij enthou­si­ast van thema’s als duurzaamheid, afval­schei­ding, en ver­groe­ning? En wil jij erva­ring opdoen bin­nen het com­mu­ni­ca­tie­vak? Dan heb­ben wij iets leuks voor je! Wij zoe­ken per 1 febru­a­ri 2023 een sta­gi­air communicatie.