Loading...
Haarlem2022-06-08T15:33:59+02:00

Nieuws in Haarlem

Meer lezen

De Haarlem Recycletas gevuld? Laat hem gra­tis thuis ophalen

25 nov|Haarlem|

Sinds novem­ber dit jaar is de Haarlem Recycletas beschik­baar voor alle inwo­ners van Haarlem-Noord. De Recy­cle­tas­sen zijn met veel enthou­si­as­me ont­van­gen: Er zijn inmid­dels ’meer dan 5000 tas­sen uit­ge­deeld. Met al deze tas­sen hopen we veel spul­len op te halen die de kring­loop of recy­cling in kunnen.

Ik wil een aanhanger lenen

Reser­veer deze direct
Verhaal

Broedende weidevogels weer beschermd

In de Hekslootpolder bij Haarlem zijn weer voswerende rasters geplaatst. Deze rasters moeten ervoor zorgen dat de grutto, kievit, tureluur, kluten en kokmeeuw ongestoord kunnen broeden en hun jongen veilig zijn tegen vossen.

Lees verder
Haarlem's

Veelgestelde vragen

Naar alle vragen
Waar­om gaat de gemeen­te Haarlem meer gft geschei­den inzamelen?2022-01-26T16:39:04+01:00

Waarom gaat de gemeente Haarlem meer gft gescheiden inzamelen?

De Rijks­over­heid heeft in een lan­de­lijk afval­be­heer­plan vast­ge­legd dat gemeen­ten hun per­cen­ta­ge afval­schei­ding moe­ten ver­ho­gen. De komen­de decen­nia wor­den veel grond­stof­fen schaar­ser, waar­door de prij­zen ver­der stij­gen. Als er meer afval wordt geschei­den, kan meer afval wor­den her­ge­bruikt en wordt er min­der afval ver­brand. Dit draagt bij aan meer her­ge­bruik van grond­stof­fen en ver­min­de­ring van de CO2-uit­stoot. De gemeen­te Haarlem is daar­om hard bezig het schei­den van afval nog mak­ke­lij­ker te maken voor inwo­ners. Onge­veer één der­de van het aan­tal kilo’s Haar­lems restafval bestaat uit gft. Door gft, net als papier, glas, tex­tiel en plas­tic, te schei­den, dalen ook de kos­ten voor het ver­wer­ken van restafval en dat kan weer van invloed zijn op de hoog­te van de afvalstoffenheffingskosten.

Ik wil geen gft-container. Kan ik deze weigeren?2022-02-28T15:48:23+01:00

Ik wil geen gft-container. Kan ik deze weigeren?

Een gft-container wei­ge­ren is niet moge­lijk. Gemeen­ten zijn wet­te­lijk ver­plicht om gft (groen­te-, fruit- en tuin­af­val en etens­res­ten) geschei­den in te zame­len wan­neer dit moge­lijk is. Vol­gens de afval­stof­fen­ver­or­de­ning moet je het inza­mel­mid­del dat jou wordt aan­ge­bo­den accep­te­ren en gebruiken.

Wat zijn jul­lie openingstijden?2022-03-30T12:14:18+02:00

Wat zijn jullie openingstijden?

De recep­tie (Min­c­ke­lers­weg 40) is van maandag t/m vrijdag van 08:00 to 16:30 uur geopend.

Het Milieuplein (Ir. Lely­weg 51) is voor inwo­ners van de gemeen­te Haarlem, Haar­lem­mer­lie­de & Spaarn­wou­de en Zandvoort geo­pend van maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 15:30 uur geo­pend, elke dinsdag van 08:00 tot 20:00 uur en elke laat­ste zondag van de maand van 10:30 tot 16:30 uur.

Lees meer over het Milieuplein.

Waar kan ik een melding maken?2022-07-26T15:46:34+02:00

Waar kan ik een melding maken?

Mel­din­gen gemeen­te Haarlem
Heb je vra­gen of mel­din­gen over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Haarlem, dan kun je hier terecht.

Mel­din­gen gemeen­te Zandvoort
Wil je een melding maken over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Zandvoort, dan kun je hier terecht.

Ga naar de bovenkant