Aanhanger

Grof huishoudelijk afval wegbrengen wordt nog makkelijker met onze gratis aanhangerservice. Op een dag en tijdstip dat het jou uitkomt en het Milieuplein is geopend.

Je kunt van maandag t/m zaterdag een aanhanger per dag­deel reser­ve­ren. Een dag­deel is van 08:00 tot 11:00 uur of van 12:00 tot 15:00 uur. Je kunt kie­zen uit twee soor­ten aan­han­gers. Je haalt de aanhanger op bij het Milieuplein aan de Ir. Lely­weg 51 in Haarlem. Hier zien we je bin­nen het dag­deel ook graag terug met je grof huis­hou­de­lijk afval.

Bekijk hier de veel­ge­stel­de vra­gen over het lenen van een aanhanger.

Regels

Houd bij het lenen van de aanhanger reke­ning met de vol­gen­de regels:

 • De aanhanger is uit­slui­tend te reser­ve­ren voor inwo­ners van gemeen­te Haarlem om grof huis­hou­de­lijk afval naar het Milieuplein in Haarlem te brengen.
 • De aan­han­gers zijn voor­zien van een GPS-sys­teem. De gege­vens hier­van kun­nen inge­zien wor­den door Spaarnelanden wan­neer er ver­moe­dens zijn dat de regels omtrent de aanhanger niet wor­den nage­leefd of de aanhanger niet op tijd wordt teruggebracht.
 • Je mag elk soort grof huis­hou­de­lijk afval, zoals een stoel, tafel, matras, kleed of plan­ten­pot ver­voe­ren in de aanhanger.
 • Bouw- of sloop­ma­te­ri­a­len, zoals gips­pla­ten, grind, zand en steen in zak­ken of los, val­len niet onder grof huis­hou­de­lijk afval en mag je hier niet in ver­voe­ren. Hier­voor is de aanhanger niet geschikt.
 • De aanhanger mag tot maxi­maal 500 kilo­gram wor­den beladen.
 • Bij de open aanhanger ben je ver­plicht het baga­ge­net te gebrui­ken. Het baga­ge­net is bij de borg inbegrepen.
 • Legi­ti­ma­tie via rij­be­wijs is ver­plicht; wij maken een kopie van jouw rijbewijs.
 • Je regelt zelf een wit­te ken­te­ken­plaat voor de aanhanger.
 • Je sluit een bruik­leen­over­een­komst met Spaarnelanden. De Alge­me­ne voor­waar­den bruik­leen aanhanger zijn op de bruik­leen­over­een­komst van toepassing.
 • Bij het beves­ti­gen van de reser­ve­ring voor een aanhanger ga je auto­ma­tisch akkoord met de Alge­me­ne voor­waar­den.
 • Gebruik van de aanhanger is vol­le­dig op eigen risico. Scha­des die niet ver­ze­kerd zijn, zijn voor eigen rekening.
 • De borg is € 50,- en moet per pin wor­den vol­daan bij het opha­len van de aanhanger.
 • Je krijgt de borg dezelf­de dag terug­ge­stort op je reke­ning als je aan alle boven­staan­de regels hebt vol­daan en de aanhanger schoon en scha­de­vrij is teruggebracht.