Afval­in­za­me­ling en bereik­baar­heid tijdens de Dut­ch Grand Prix 2023

24 aug 2023|Zandvoort|

Tijdens de Dut­ch Grand Prix 2023 zijn er wij­zi­gin­gen in de afval­in­za­me­ling en bereik­baar­heid van Spaarnelanden. Tijdens het race­week­end ontvangt Zandvoort gro­te hoe­veel­he­den bezoe­kers. Spaarnelanden zorgt dat het dorp daar klaar voor is en voor afval­in­za­me­ling en rei­ni­ging tijdens het eve­ne­ment. Na het week­end zijn we weer gewoon bereik­baar en wordt de afval­in­za­me­ling hervat.

Spaarnelanden bij Pri­de at the Beach

1 aug 2023|Zandvoort|

Spaarnelanden staat voor een duur­za­me en pret­ti­ge leef­om­ge­ving voor íeder­een, onge­acht sek­su­e­le ori­ën­ta­tie, gen­de­ri­den­ti­teit of -expres­sie. Daar­om spon­so­ren wij Pri­de at the Beach Zandvoort.

Iep-prik voor bomen in Haarlem en Zandvoort

15 mei 2023|Haarlem, Zandvoort|

De iep is een her­ken­ba­re boom in Haarlem en Zandvoort. De boom kan goed tegen de zou­te zee­lucht en maakt daar­om al eeu­wen onder­deel uit van het straat­beeld. In de maan­den mei en juni start Spaarnelanden met het injec­te­ren van iepen tegen de iep­ziek­te. Het injec­te­ren moet vroeg in het groei­sei­zoen gebeu­ren, als de iepen net uitlopen.

Help mee en voer de bij bij

20 apr 2023|Haarlem, Zandvoort|

Op zaterdag 22 april is het Nati­o­na­le Zaai­dag. Inwo­ners van Haarlem en Zandvoort kun­nen weer gra­tis bloem­zaad­jes opha­len. Door die te zaai­en maken we samen de leef­om­ge­ving groener en zor­gen we voor voed­sel voor de bijen!

Tegels eruit, plantjes erin!

3 apr 2023|Zandvoort|

Ook dit voor­jaar kun­nen inwo­ners van de gemeen­te Zandvoort weer gra­tis stoep­te­gels inrui­len voor plantjes. Ieder­een die zich vóór 1 mei onli­ne aan­meldt kan mee­doen aan deze actie. Wel geldt: op is op, dus wees er snel bij!

6 t/m 12 maart:
De Week van de AfvalHelden

7 mrt 2023|Haarlem, Zandvoort|

Van 6 t/m 12 maart 2023 is het weer ‘De Week van de Afval­Hel­den’. Ook in Haarlem en Zandvoort wor­den mede­wer­kers uit onder ande­re de afval­in­za­me­ling, rei­ni­ging én beheer open­ba­re ruim­te in het zon­ne­tje gezet.

Blad­kor­ven in Bent­veld en Zandvoort

27 okt 2022|Zandvoort|

Eind oktober plaat­sen we blad­kor­ven in Bent­veld en Zandvoort. Je kunt deze kor­ven gebrui­ken als je bla­de­ren opruimt rond­om je huis - een extra moge­lijk­heid naast de gft-container, waar blad­af­val ook in mag. In dit bericht vind je een over­zicht van de plek­ken waar de kor­ven staan.

Beach clea­nups Zandvoort

11 aug 2022|Zandvoort|

Spaarnelanden onder­steunt niet-com­mer­ci­ë­le clea­nups en faci­li­teert door het uit­le­nen van afval­zak­ken, -prik­kers en -grij­pers, en even­tu­eel een afval­con­tai­ner. Wil je ook mee­hel­pen? Lees dan verder!

Droog­te

20 jul 2022|Haarlem, Zandvoort|

In Zandvoort en Haarlem is de afge­lo­pen weken min­der neer­slag geval­len. Hier­door is de grond dro­ger dan nor­maal. Dat zorgt voor geel gras en ver­kleur­de of slap­han­gen­de bla­de­ren aan bomen. Bomen krij­gen water als dit nodig is. Het gras bewa­te­ren we niet. Hoe zit dat?

Ga naar de bovenkant