De Haarlem Recycletas in Schalkwijk

4 sep 2023|Haarlem|

Goed nieuws voor alle inwo­ners van Schal­k­wijk! Van­af 12 september is ook daar de Haarlem Recycletas beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen.

Botulisme aangetroffen in Kloppersingel

17 aug 2023|Haarlem|

In de Klop­per­sin­gel in Haarlem (tus­sen de Ken­ne­mer­brug en de aan­slui­ting met het Spaar­ne) zijn zie­ke water­vo­gels aangetroffen. Na onder­zoek blijkt dat het gaat om botulisme. Dit is een ern­sti­ge ziek­te die voor­al voor­komt bij vogels en vis­sen. Raak zie­ke die­ren niet aan.

Afval­in­za­me­ling na brand Soendap­lein in Haarlem

11 aug 2023|Haarlem|

In ver­band met de gro­te brand in de Albert Heijn aan het Soendap­lein in Haarlem zijn delen van deze wijk op vrijdag 11 augus­tus afge­slo­ten geweest. Som­mi­ge stra­ten waren daar­om niet bereik­baar voor het legen van containers. In dit bericht lees je een upda­te over de hui­di­ge stand van zaken.

Ver­moe­den van botulisme Kloppersingel

4 aug 2023|Haarlem|

In de Klop­per­sin­gel in Haarlem (tus­sen de Ken­ne­mer­brug en de aan­slui­ting met het Spaar­ne) zijn zie­ke water­vo­gels aangetroffen. De oor­zaak wordt nog onder­zocht, maar er is een sterk ver­moe­den van botulisme. Dit is een ern­sti­ge ziek­te die voor­al voor­komt bij vogels en vis­sen. Raak zie­ke die­ren niet aan.

De Recycletas: nu ook in Zuid-West

19 jun 2023|Haarlem|

Van­af nu is de Haarlem Recycletas ook voor alle bewo­ners van Haarlem Zuid-West beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen. 

Kap oude bomen in Haarlem

25 mei 2023|Haarlem|

Spaarnelanden is in opdracht van de gemeen­te Haarlem gestart met het ver­van­gen van een aan­tal oude bomen. Het gaat om bomen die moge­lijk scha­de ver­oor­za­ken of de vei­lig­heid in gevaar bren­gen. De aan­plant van de nieu­we, jon­ge bomen die daar­voor in de plaats komen start half novem­ber 2023.

Iep-prik voor bomen in Haarlem en Zandvoort

15 mei 2023|Haarlem, Zandvoort|

De iep is een her­ken­ba­re boom in Haarlem en Zandvoort. De boom kan goed tegen de zou­te zee­lucht en maakt daar­om al eeu­wen onder­deel uit van het straat­beeld. In de maan­den mei en juni start Spaarnelanden met het injec­te­ren van iepen tegen de iep­ziek­te. Het injec­te­ren moet vroeg in het groei­sei­zoen gebeu­ren, als de iepen net uitlopen.

Help mee en voer de bij bij

20 apr 2023|Haarlem, Zandvoort|

Op zaterdag 22 april is het Nati­o­na­le Zaai­dag. Inwo­ners van Haarlem en Zandvoort kun­nen weer gra­tis bloem­zaad­jes opha­len. Door die te zaai­en maken we samen de leef­om­ge­ving groener en zor­gen we voor voed­sel voor de bijen!

6 t/m 12 maart:
De Week van de AfvalHelden

7 mrt 2023|Haarlem, Zandvoort|

Van 6 t/m 12 maart 2023 is het weer ‘De Week van de Afval­Hel­den’. Ook in Haarlem en Zandvoort wor­den mede­wer­kers uit onder ande­re de afval­in­za­me­ling, rei­ni­ging én beheer open­ba­re ruim­te in het zon­ne­tje gezet.

De Haarlem Recycletas: nu ook in Oost

2 mrt 2023|Haarlem|

Van­af nu is de Haarlem Recycletas ook voor alle bewo­ners van Haarlem-Oost beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en nu ook cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen. 

Kleur­rijk bloe­men­veld op de Europaweg

6 dec 2022|Haarlem|

Dit voor­jaar krijgt Schal­k­wijk er een groot bloe­men­veld bij. Op de ruim 300 meter lan­ge strook op de Euro­pa­weg tus­sen de Ame­ri­ka­weg en Costa del Sol zijn nar­cis­sen-, hya­cin­ten- en tul­pen­bol­len geplant. Dit gebeur­de op dinsdag 6 decem­ber in de vroe­ge och­tend met een spe­ci­a­le inplantmachine. 

De Haarlem Recycletas gevuld? Laat hem gra­tis thuis ophalen

25 nov 2022|Haarlem|

Sinds novem­ber dit jaar is de Haarlem Recycletas beschik­baar voor alle inwo­ners van Haarlem-Noord. De Recy­cle­tas­sen zijn met veel enthou­si­as­me ont­van­gen: Er zijn inmid­dels ’meer dan 5000 tas­sen uit­ge­deeld. Met al deze tas­sen hopen we veel spul­len op te halen die de kring­loop of recy­cling in kunnen.

De Haarlem Recycletas, van­af novem­ber in Haarlem-Noord

28 okt 2022|Haarlem|

In oktober is de Recy­cle­wa­gen suc­ces­vol van start gegaan in Haarlem. Van­af 1 novem­ber 2022 intro­du­ce­ren Spaarnelanden en de gemeen­te Haarlem een twee­de ini­ti­a­tief: de Haarlem Recycletas. Een gemak­ke­lij­ke manier om oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed en tex­tiel in te leve­ren of gra­tis op te laten halen. 

Unie­ke natuur aan Haarlemse ring­vaart door eco­lo­gisch beheer

5 okt 2022|Haarlem|

Tus­sen de Poel­pol­der en de ring­vaart van Haarlem, ligt het gebied­je Vijf­hui­zer­mo­len. Het gebied is één van de top­lo­ca­ties in Haarlem voor planten met veen­mos­riet­land. Om dit zo te hou­den beheert Spaarnelanden met Natuur­lij­ke Zaken in opdracht van de gemeen­te Haarlem dit gebied op een spe­ci­a­le manier. 

Ga naar de bovenkant