Afval2022-08-26T15:03:17+02:00

Afval

Spaarnelanden zorgt voor een leefomgeving waar inwoners van Haarlem en Zandvoort blij van worden. Zo helpen we je niet alleen bij het inzamelen en scheiden van afval, ook zorgen we voor een veilige oplossing als je last hebt van plaagdieren.

In welke container mag ik welk afval weggooien?

Naar de afvalwijzer

Ik heb last van plaagdieren wat moet ik doen?

Lees het hier

Veelgestelde vragen

Naar alle vragen
Waar kan ik mijn lege pizzadozen kwijt?2022-01-18T16:35:00+01:00

Waar kan ik mijn lege pizzadozen kwijt?

Een gebruik­te, met vet ver­vuil­de (thuis bezorg­de) piz­za­doos mag niet bij het oud­pa­pier maar hoort bij het restafval. Een kar­ton­nen ver­pak­king van een diep­vriespiz­za mag wel bij het oudpapier.

Bij welk afval horen chipszakken?2022-01-26T15:16:53+01:00

Bij welk afval horen chipszakken?

Een chips­zak hoort bij het restafval, net als ande­re plas­tic ver­pak­kin­gen met een metaal­laag­je. Een chips­zak kan niet met het kunst­stof ver­pak­kings­af­val wor­den gere­cy­cled, omdat het metaal­laag­je de recy­cling van plas­tic verstoort.

Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-11-22T10:08:48+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

Waar­om zou ik afval scheiden?2022-11-22T10:20:09+01:00

Waarom zou ik afval scheiden?

Als je afval scheidt, dan wordt het afval ver­werkt tot grond­stof waar nieu­we pro­duc­ten van wor­den gemaakt. Bij­na elke kilo afval die wij geschei­den inza­me­len, wordt her­ge­bruikt, gere­cy­cled of nut­tig toegepast.

Nieuws over Afval

Meer lezen

De Haarlem Recycletas, van­af novem­ber in Haarlem-Noord

28 okt|Haarlem|

In oktober is de Recy­cle­wa­gen suc­ces­vol van start gegaan in Haarlem. Van­af 1 novem­ber 2022 intro­du­ce­ren Spaarnelanden en de gemeen­te Haarlem een twee­de ini­ti­a­tief: de Haarlem Recycletas. Een gemak­ke­lij­ke manier om oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed en tex­tiel in te leve­ren of gra­tis op te laten halen. 

Ga naar de bovenkant