Afval2023-07-27T10:59:52+02:00

Afval

Spaarnelanden zorgt voor een leefomgeving waar inwoners van Haarlem en Zandvoort blij van worden. Zo helpen we je niet alleen bij het inzamelen en scheiden van afval, ook zorgen we voor een veilige oplossing als je last hebt van plaagdieren.

In welke container mag ik welk afval weggooien?

Ik heb last van plaagdieren wat moet ik doen?

Veelgestelde vragen

Welk afval hoort waar?2023-01-18T11:12:33+01:00

Welk afval hoort waar?

Hier vind je welk afval waar hoort.

Wat gebeurt er met het geschei­den afval?2023-07-06T16:06:52+02:00

Wat gebeurt er met het gescheiden afval?

Elke afval­stroom van Haarlem en Zandvoort gaat naar een ande­re ver­wer­ker die het afval ver­werkt tot grond­stof­fen, zodat er weer nieu­we pro­duc­ten van kun­nen wor­den gemaakt. Goed geschei­den afval blijft geschei­den. Zo wordt het papier en kar­ton o.a. ver­werkt door De Peu­te Group in Dord­recht, gft door HVC in Alkmaar, tex­tiel door Spaar­ne­Werkt (Haarlem) en Sym­pa­ny (Zandvoort) en kunst­stof door RKN in Delft. De ver­wer­king van het restafval wordt ook gedaan door HVC in Alkmaar.

Waar­om schei­den aan de bron?

Alge­meen uit­gangs­punt voor de keu­ze voor bron- en naschei­den is “bron­schei­den als het kan, naschei­den als het moet”. In Haarlem en Zandvoort schei­den we aan de bron en daar­mee beha­len we goe­de resul­ta­ten: veel hoger dan op dit moment moge­lijk is via een naschei­dings­in­stal­la­tie. Daar­naast gaat een deel van het huis­hou­de­lij­ke restafval als­nog door een naschei­dings­in­stal­la­tie. Daar­mee wor­den zoveel moge­lijk over­ge­ble­ven her­bruik­ba­re mate­ri­a­len (grond­stof­fen) als­nog uit het restafval gehaald. Deze com­bi­na­tie levert de mees­te grond­stof­fen én de bes­te kwa­li­teit op. Daar­om is het de mili­eu­vrien­de­lijk­ste oplossing.

In som­mi­ge ste­den is het las­ti­ger om afval aan de bron te schei­den, bij­voor­beeld door ruim­te­ge­brek op straat. Dan kan naschei­ding van PBD (plas­tic ver­pak­kin­gen, blik en drink­pak­ken) wel een pas­send alter­na­tief zijn. Een naschei­dings­in­stal­la­tie is voor­na­me­lijk inge­richt om plas­tic, blik en drink­pak­ken uit het afval te schei­den. Het thuis schei­den van ove­rig afval zoals, gft, papier/karton, glas en tex­tiel dient dus altijd te gebeu­ren om goed te kun­nen recyclen!

Er zijn nog meer voor­de­len van het schei­den aan de bron. Bron­schei­ding zorgt voor een scho­ne­re en hoge­re kwa­li­teit van PBD voor recy­cling. Hier­door kan het hoog­waar­dig wor­den her­ge­bruikt. En het is goed­ko­per, want gemeen­ten moe­ten belas­ting beta­len over het ver­bran­den van restafval.

Tot slot maakt bron­schei­ding je ervan bewust hoe­veel je weg­gooit. Som­mi­ge men­sen kopen hier­door bewust min­der pro­duc­ten met onno­di­ge plas­tic ver­pak­kin­gen. Op ter­mijn zorgt dit ervoor dat pro­du­cen­ten de manier van ver­pak­ken ver­an­de­ren. Zo is er ook min­der plas­tic nodig. En dat is pre­cies de bedoe­ling van het beleid in Nederland!

Waar vind ik een container bij mij in de buurt?2023-07-02T10:14:06+02:00

Waar vind ik een container bij mij in de buurt?

Waar­om zou ik afval scheiden?2022-11-22T10:20:09+01:00

Waarom zou ik afval scheiden?

Als je afval scheidt, dan wordt het afval ver­werkt tot grond­stof waar nieu­we pro­duc­ten van wor­den gemaakt. Bij­na elke kilo afval die wij geschei­den inza­me­len, wordt her­ge­bruikt, gere­cy­cled of nut­tig toegepast.

Nieuws over Afval

Zó voor­kom je voedsel-verspilling

12 sep 2023|Alge­meen|

Wist je dat we in Neder­land een kwart van al het gepro­du­ceer­de eten nooit opeten? Dat wordt alle­maal ver­bouwd, ver­werkt en ver­voerd. Doe mee aan de Ver­spil­lings­vrije Week, pro­beer geen voed­sel weg te gooi­en en voor­kom afval. Hoe je dat doet? Je leest het in onze tips.

De Recycletas: nu ook in Zuid-West

19 jun 2023|Haarlem|

Van­af nu is de Haarlem Recycletas ook voor alle bewo­ners van Haarlem Zuid-West beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen. 

Ga naar de bovenkant