Afval2022-08-26T15:03:17+02:00

Afval

Spaarnelanden zorgt voor een leefomgeving waar inwoners van Haarlem en Zandvoort blij van worden. Zo helpen we je niet alleen bij het inzamelen en scheiden van afval, ook zorgen we voor een veilige oplossing als je last hebt van plaagdieren.

In welke container mag ik welk afval weggooien?

Ik heb last van plaagdieren wat moet ik doen?

Veelgestelde vragen

Welk afval hoort waar?2023-01-18T11:12:33+01:00

Welk afval hoort waar?

Hier vind je welk afval waar hoort.

Wat gebeurt er met het afval dat geschei­den wordt inge­za­meld? Komt dat op een gro­te hoop terecht?2023-01-18T13:22:38+01:00

Wat gebeurt er met het afval dat gescheiden wordt ingezameld? Komt dat op een grote hoop terecht?

Dat geschei­den afval op een gro­te hoop terecht­komt is een mis­vat­ting. Haarlem en Zandvoort kie­zen voor schei­den aan de bron; bewo­ners schei­den dus thuis hun afval. Daar­naast gaat het huis­hou­de­lij­ke restafval door een naschei­dings­in­stal­la­tie. Daar­mee wor­den zoveel moge­lijk over­ge­ble­ven her­bruik­ba­re mate­ri­a­len (grond­stof­fen) als­nog uit het restafval gehaald. Deze com­bi­na­tie levert de mees­te grond­stof­fen én de bes­te kwa­li­teit op. Daar­om is het de mili­eu­vrien­de­lijk­ste oplos­sing. Het over­ge­ble­ven restafval wordt ver­voerd naar het Afval Ener­gie Bedrijf (AEB) in Amster­dam. Het AEB wekt ener­gie op uit het afval dat ver­brand wordt. Het ande­re afval gaat naar afval­ver­wer­kers (papier gaat naar een papier­ver­wer­ker, plas­tic naar een kunst­stof­ver­wer­ker etc.) die het afval ver­wer­ken tot grond­stof­fen, zodat er weer nieu­we pro­duc­ten van kun­nen wor­den gemaakt.

Hoe zit dat precies?
Alge­meen uit­gangs­punt voor de keu­ze voor bron- en naschei­den is “bron­schei­den als het kan, naschei­den als het moet”. In Haarlem en Zandvoort schei­den we aan de bron en daar­mee beha­len we goe­de resul­ta­ten: veel hoger dan op dit moment moge­lijk is via een naschei­dings­in­stal­la­tie. In som­mi­ge ste­den is het las­ti­ger om afval aan de bron te schei­den, bij­voor­beeld door ruim­te­ge­brek op straat. Dan kan naschei­ding van PBD (plas­tic ver­pak­kin­gen, blik en drink­pak­ken) wel een pas­send alter­na­tief zijn.

Een naschei­dings­in­stal­la­tie is voor­na­me­lijk inge­richt om plas­tic, blik en drink­pak­ken uit het afval te schei­den. Het thuis schei­den van ove­rig afval zoals, gft, papier/karton, glas en tex­tiel dient dus altijd te gebeu­ren om goed te kun­nen recyclen!

Er zijn nog meer voor­de­len van het schei­den aan de bron. Bron­schei­ding zorgt voor een scho­ne­re en hoge­re kwa­li­teit van PBD voor recy­cling. Hier­door kan het hoog­waar­dig wor­den her­ge­bruikt. En het is goed­ko­per, want gemeen­ten moe­ten belas­ting beta­len over het ver­bran­den van restafval.

Tot slot maakt bron­schei­ding je ervan bewust hoe­veel je weg­gooit. Som­mi­ge men­sen kopen hier­door bewust min­der pro­duc­ten met onno­di­ge plas­tic ver­pak­kin­gen. Op ter­mijn zorgt dit ervoor dat pro­du­cen­ten de manier van ver­pak­ken ver­an­de­ren. Zo is er ook min­der plas­tic nodig. En dat is pre­cies de bedoe­ling van het beleid in Nederland!

Waar vind ik papier-, PBD- (Plas­tic ver­pak­kin­gen, Blik, Drink­pak­ken), tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2023-02-14T09:50:26+01:00

Waar vind ik papier-, PBD- (Plastic verpakkingen, Blik, Drinkpakken), textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

Waar­om zou ik afval scheiden?2022-11-22T10:20:09+01:00

Waarom zou ik afval scheiden?

Als je afval scheidt, dan wordt het afval ver­werkt tot grond­stof waar nieu­we pro­duc­ten van wor­den gemaakt. Bij­na elke kilo afval die wij geschei­den inza­me­len, wordt her­ge­bruikt, gere­cy­cled of nut­tig toegepast.

Nieuws over Afval

De Haarlem Recycletas: nu ook in Oost

2 mrt|Haarlem|

Van­af nu is de Haarlem Recycletas ook voor alle bewo­ners van Haarlem-Oost beschik­baar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en nu ook cd’s/dvd’s gra­tis thuis ophalen. 

Ga naar de bovenkant