Home / Over ons / Duurzaamheid
Duurzaamheid2022-06-29T09:47:38+02:00

Duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk voor Spaarnelanden. Zo werken we continu aan de verduurzaming van alles wat er gebeurt binnen het bedrijf. Daarnaast richten we ons op inclusief ondernemen. Winst voor mens én het milieu.

Hoe kan ik
gemeente Haarlem
groener maken?

Meer informatie

Hoe kan ik
gemeente Zandvoort
groener maken?

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Naar alle vragen
Hoe inno­ve­ren wij voor een duur­za­me­re leefomgeving?2022-06-22T15:12:33+02:00

Hoe innoveren wij voor een duurzamere leefomgeving?

We wer­ken con­ti­nu aan de ver­duur­za­ming van alles wat er gebeurt bin­nen het bedrijf. We inno­ve­ren door slim­me­re en duur­za­me­re alter­na­tie­ve van onze pro­duc­ten te beden­ken én te maken. Lees hier alles over onze duur­za­me inno­va­ties in de praktijk.

Wat doet Spaarnelanden aan duurzaamheid?2022-03-02T11:22:02+01:00

Wat doet Spaarnelanden aan duurzaamheid?

We kij­ken naar werk­pro­ces­sen en of we die (nog) duur­za­mer kun­nen maken. Zo stip­pe­len we bij­voor­beeld effi­ci­ën­te­re ophaal­rou­tes uit om brand­stof te bespa­ren en ver­van­gen we appa­ra­ten op ben­zi­ne door elek­tri­sche vari­an­ten, van gras- en bos­maai­ers tot blad­bla­zers en heg­gen­scha­ren. Lees hier alles over hoe wij duurzaamheid toe­pas­sen in de praktijk.

Waar­om vindt Spaarnelanden duurzaamheid zo belangrijk?2022-03-02T11:20:46+01:00

Waarom vindt Spaarnelanden duurzaamheid zo belangrijk?

Spaarnelanden wil de motor zijn voor een duur­za­me en ple­zie­ri­ge leef­om­ge­ving voor nu en in de toe­komst. Onze bedoe­ling is dat we zó goed zor­gen voor de leef­om­ge­ving in onze werk­ge­bie­den, dat zoveel moge­lijk men­sen (inwo­ners, onder­ne­mers, gas­ten) hier blij van wor­den. Ver­duur­za­ming van de leef­om­ge­ving draagt onlos­ma­ke­lijk bij aan deze belevingskwaliteit.

Nieuws over Duurzaamheid

Meer lezen

Spaarnelanden zoekt groe­ne stroom van loka­le ondernemers

5 sep|Over ons|

Ver­schil­len­de Noord-Hol­land­se gemeen­ten wil­len duur­za­me ener­gie afne­men én het opwek­ken van scho­ne ener­gie in de regio sti­mu­le­ren. Regi­o­na­le onder­ne­mers die groe­ne stroom opwek­ken, kun­nen deze stroom voort­aan recht­streeks aan de gemeen­ten ver­ko­pen via een alter­na­tief han­dels­plat­form. Ook Spaarnelanden gaat voort­aan zo stroom inkopen.

Ga naar de bovenkant