De Haarlem Recycletas: nu ook in Oost

Geplaatst op: 2 maart 2023

Vanaf nu is de Haarlem Recycletas ook voor alle bewoners van Haarlem-Oost beschikbaar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed, textiel en nu ook cd’s/dvd’s gratis thuis ophalen. De ingezamelde spullen sorteert Spaarnelanden voor de kringloop of recycling. Zo zorgen we er samen voor dat ze niet verbrand worden met het restafval, maar zo duurzaam mogelijk worden hergebruikt.

Over de Haarlem Recycletas

De Haarlem Recycletas moet – net als de Recy­cle­wa­gen - voor­ko­men dat waar­de­vol­le grond­stof­fen bij het restafval belan­den. Dan wor­den ze ver­brand en dat heeft nega­tie­ve gevol­gen voor het mili­eu, zoals CO2-uit­stoot. In oktober intro­du­ceer­de Spaarnelanden de Haarlem Recycletas in Haarlem-Noord. Daar zijn inmid­dels vele tas­sen uit­ge­deeld en inge­za­meld. Alle­maal spul­len die duurzaam zijn her­ge­bruikt: ze zijn de kring­loop­win­kels inge­gaan of gere­cy­cled. In de loop van dit jaar is de Haarlem Recycletas ook in de ande­re stads­de­len beschik­baar. Bewo­ners wor­den per brief geïn­for­meerd als het zover is.

Hoe werkt de Haarlem Recycletas?

Bewo­ners van Haarlem-Oost en Haarlem-Noord kun­nen de Haarlem Recycletas opha­len bij de uit­deel­ac­ties en uit­gif­te­pun­ten in de buurt, de Recy­cle­wa­gen, het Milieuplein of de klan­ten­ser­vi­ce van Spaarnelanden. Thuis kan de tas gevuld wor­den met oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en cd’s. De gevul­de tas inle­ve­ren? Dat kan door een gra­tis ophaal­af­spraak of door deze in te leve­ren bij de Recy­cle­wa­gen of op het Milieuplein.

Uit­deel­ac­ties Haarlem-Oost

Za. 11 maart, 9:30-11:30 uur, Beatrixplein
Za. 11 maart, 13:00-15:00 uur, Deka­markt, Amsterdamstraat
Do. 16 maart, 13:30-15:30 uur, De Recy­cle­wa­gen op het van Zeggelenplein

Wat gebeurt er met de inge­le­ver­de spullen?

Spaarnelanden sor­teert de inge­le­ver­de spul­len voor de kring­loop of recy­cling. Draag­baar tex­tiel krijgt bij­voor­beeld een twee­de leven via de kring­loop­win­kel. Kapot tex­tiel wordt ver­werkt tot poets­doek of iso­la­tie­ma­te­ri­aal. Wer­ken­de appa­ra­ten gaan ook naar de kring­loop en onder­de­len van kapot­te elek­tri­sche appa­ra­ten zijn geschikt voor hergebruik.

Meer infor­ma­tie, uit­gif­te­pun­ten en ophaalafspraken

Kijk hier voor het over­zicht van alle uit­gif­te­pun­ten, het inplan­nen van een ophaal­af­spraak en meer informatie.