Veel­ge­stel­de vragen2023-04-25T12:01:59+02:00

Veelgestelde vragen

Algemeen
Waar kan ik een melding maken?2023-02-14T09:38:57+01:00

Waar kan ik een melding maken?

Mel­din­gen gemeen­te Haarlem
Heb je vra­gen of mel­din­gen over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Haarlem, dan kun je hier terecht.

Mel­din­gen gemeen­te Zandvoort
Wil je een melding maken over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Zandvoort, dan kun je hier terecht.

Wat zijn de openingstijden?2023-01-25T12:05:23+01:00
Aanhanger
Wel­ke legi­ti­ma­tie is ver­eist voor het lenen van een aanhanger?2022-03-07T14:44:08+01:00

Welke legitimatie is vereist voor het lenen van een aanhanger?

Het lenen van een aanhanger is alleen moge­lijk met een gel­dig Neder­lands rijbewijs.

Hoe ben ik ver­ze­kerd als ik een aanhanger leen?2022-01-26T15:26:45+01:00

Hoe ben ik verzekerd als ik een aanhanger leen?

Je dient zelf te zor­gen voor een WA-ver­ze­ke­ring voor het voer­tuig dat de aanhanger gaat trek­ken. Wan­neer je met de aanhanger rijdt, is de aanhanger ver­ze­kerd via de WA ver­ze­ke­ring van het trek­ken­de voer­tuig. Jouw eigen risico is € 50,-. De lading is niet ver­ze­kerd. Bij dief­stal, ver­lies of scha­de door schuld ben je onver­min­derd aan­spra­ke­lijk voor alle scha­de en de daar­uit voort­vloei­en­de kos­ten. Voor­kom pro­ble­men: let goed op het aan­kop­pe­len, jouw snel­heid en het gewicht van de lading.

Afvalpas
Ik ben mijn afvalpas kwijt, wat moet ik doen?2023-02-14T09:35:28+01:00

Ik ben mijn afvalpas kwijt, wat moet ik doen?

Werkt mijn hui­di­ge afvalpas nog als ik een nieu­we heb aangevraagd?2022-11-22T09:48:36+01:00

Werkt mijn huidige afvalpas nog als ik een nieuwe heb aangevraagd?

Jouw oude pas wordt onbruik­baar als jouw nieu­we pas is geactiveerd.

Afvalscheiding
Waar vind ik een container bij mij in de buurt?2023-07-02T10:14:06+02:00

Waar vind ik een container bij mij in de buurt?

Waar­om zou ik afval scheiden?2022-11-22T10:20:09+01:00

Waarom zou ik afval scheiden?

Als je afval scheidt, dan wordt het afval ver­werkt tot grond­stof waar nieu­we pro­duc­ten van wor­den gemaakt. Bij­na elke kilo afval die wij geschei­den inza­me­len, wordt her­ge­bruikt, gere­cy­cled of nut­tig toegepast.

Containers
Waar vind ik een container bij mij in de buurt?2023-07-02T10:14:06+02:00

Waar vind ik een container bij mij in de buurt?

Mijn container is ver­dwe­nen. Wat nu?2023-01-11T10:58:57+01:00

Mijn container is verdwenen. Wat nu?

Is jouw container ver­dwe­nen con­tro­leer dan eerst of de container per onge­luk is mee­ge­no­men door een buurt­be­wo­ner. We raden je aan om het eerst­vol­gen­de inza­mel­mo­ment af te wach­ten. Is de container dan nog niet terecht? Dan kun een ver­van­gen­de container aanvragen;

Gladheid
Kan ik strooi­zout bij Spaarnelanden ophalen?2022-03-01T11:52:27+01:00

Kan ik strooizout bij Spaarnelanden ophalen?

Inwo­ners van de gemeen­te Haarlem kun­nen bij Spaarnelanden op het Milieuplein in Haarlem gra­tis strooi­zout opha­len, zolang de voor­raad strekt. Ook inwo­ners van gemeen­te Zandvoort kun­nen gra­tis zout opha­len bij Spaarnelanden loca­tie Zandvoort (Remi­se). Neem hier­voor zelf een emmer of plas­tic zak én een schep mee.

Waar­om wor­den paal­tjes gedu­ren­de het win­ter­sei­zoen weggehaald?2022-03-01T11:52:41+01:00

Waarom worden paaltjes, om fietspaden af te sluiten voor auto’s, gedurende het winterseizoen weggehaald?

Op die manier kun­nen strooi­ma­chi­nes tijdens het win­ter­sei­zoen ook de fiets­pa­den begaan­baar houden.

Goederenhub
Wat zijn de ope­nings­tij­den van de Goederenhub?2023-04-06T15:52:38+02:00

Wat zijn de openingstijden van de Goederenhub?

De Goe­de­ren­hub is geo­pend van maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 16:00 uur.

Wel­ke extra service/diensten bie­den jullie?2023-04-06T15:52:42+02:00

Welke extra service/diensten bieden jullie?

De Goe­de­ren­hub biedt op ver­zoek extra dien­sten aan. Indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt kun je bij­voor­beeld retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. Ook is het moge­lijk om je leve­rin­gen tij­de­lijk bij de Goe­de­ren­hub op te slaan. Infor­meer gerust naar de mogelijkheden.

Groen
Waar kan ik een melding maken?2023-02-14T09:38:57+01:00

Waar kan ik een melding maken?

Mel­din­gen gemeen­te Haarlem
Heb je vra­gen of mel­din­gen over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Haarlem, dan kun je hier terecht.

Mel­din­gen gemeen­te Zandvoort
Wil je een melding maken over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Zandvoort, dan kun je hier terecht.

Waar vind ik infor­ma­tie over zie­ke bomen en de eikenprocessierups?2023-01-11T11:50:05+01:00

Waar vind ik informatie over zieke bomen en de eikenprocessierups?

Grof huishoudelijk afval
Wat doe ik met mijn grof huis­hou­de­lijk afval?2023-01-25T12:19:33+01:00

Wat doe ik met mijn grof huishoudelijk afval?

Je kunt jouw grof huis­hou­de­lijk afval naar een Milieuplein bren­gen of het kos­te­loos door ons op laten halen. Maak hier­voor een onli­ne afspraak.

Hoe maak ik een afspraak voor het opha­len van grof huis­hou­de­lijk afval?2023-01-25T12:22:02+01:00

Hoe maak ik een afspraak voor het ophalen van grof huishoudelijk afval?

Onli­ne kun je een afspraak maken voor het opha­len van grof huis­hou­de­lijk afval.

Ga naar de bovenkant