Home / Veelgestelde vragen
Veel­ge­stel­de vragen2022-11-02T13:57:56+01:00

Veelgestelde vragen

Aanhanger
Wel­ke legi­ti­ma­tie is ver­eist voor het lenen van een aanhanger?2022-03-07T14:44:08+01:00

Welke legitimatie is vereist voor het lenen van een aanhanger?

Het lenen van een aanhanger is alleen moge­lijk met een gel­dig Neder­lands rijbewijs.

Hoe ben ik ver­ze­kerd als ik een aanhanger leen?2022-01-26T15:26:45+01:00

Hoe ben ik verzekerd als ik een aanhanger leen?

Je dient zelf te zor­gen voor een WA-ver­ze­ke­ring voor het voer­tuig dat de aanhanger gaat trek­ken. Wan­neer je met de aanhanger rijdt, is de aanhanger ver­ze­kerd via de WA ver­ze­ke­ring van het trek­ken­de voer­tuig. Jouw eigen risico is € 50,-. De lading is niet ver­ze­kerd. Bij dief­stal, ver­lies of scha­de door schuld ben je onver­min­derd aan­spra­ke­lijk voor alle scha­de en de daar­uit voort­vloei­en­de kos­ten. Voor­kom pro­ble­men: let goed op het aan­kop­pe­len, jouw snel­heid en het gewicht van de lading.

Alle vragen over Aanhanger
Afvalpas
Ik ben mijn afvalpas kwijt, wat moet ik doen?2022-11-22T09:41:07+01:00

Ik ben mijn afvalpas kwijt, wat moet ik doen?

Werkt mijn hui­di­ge afvalpas nog als ik een nieu­we heb aangevraagd?2022-11-22T09:48:36+01:00

Werkt mijn huidige afvalpas nog als ik een nieuwe heb aangevraagd?

Jouw oude pas wordt onbruik­baar als jouw nieu­we pas is geactiveerd.

Alle vragen over Afvalpas
Afvalscheiding
Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-11-22T10:08:48+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

Waar­om zou ik afval scheiden?2022-11-22T10:20:09+01:00

Waarom zou ik afval scheiden?

Als je afval scheidt, dan wordt het afval ver­werkt tot grond­stof waar nieu­we pro­duc­ten van wor­den gemaakt. Bij­na elke kilo afval die wij geschei­den inza­me­len, wordt her­ge­bruikt, gere­cy­cled of nut­tig toegepast.

Alle vragen over Afvalscheiding
Afvalverwerking
Wat gebeurt er met het afval dat geschei­den wordt inge­za­meld? Komt dat op een gro­te hoop terecht?2022-02-28T16:12:53+01:00

Wat gebeurt er met het afval dat gescheiden wordt ingezameld? Komt dat op een grote hoop terecht?

Dat geschei­den afval op een gro­te hoop terecht­komt is een mis­vat­ting. De ver­schil­len­de afval­stro­men gaan naar afval­ver­wer­kers (papier gaat naar een papier­ver­wer­ker, plas­tic naar een kunst­stof­ver­wer­ker etc.) die ze ver­wer­ken tot grond­stof­fen, zodat er weer nieu­we pro­duc­ten van kun­nen wor­den gemaakt. Het afval dat niet geschei­den is komt bij het restafval en dat wordt ver­voerd naar het Afval Ener­gie Bedrijf (AEB) in Amster­dam. Het AEB wekt ener­gie op uit het afval dat ver­brand wordt.

Afvalwijzer
Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-11-22T10:08:48+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

Waar vind ik de afval­wij­zer voor gemeen­te Zandvoort?2022-03-02T13:30:48+01:00

Waar vind ik de afvalwijzer voor gemeente Zandvoort?

In Zandvoort kun je gebruik maken van een digi­ta­le afval­wij­zer. Via de afval­wij­zer is, na het invul­len van post­co­de en huis­num­mer, snel en een­vou­dig te zien wan­neer jouw afval wordt inge­za­meld. De pdf-bestan­den van de afval­ka­len­der en de inzameling per straat kun je ook down­lo­a­den, opslaan en ook prin­ten. De bestan­den vind je hier.

Meer infor­ma­tie digi­ta­le afval­wij­zer en app
De afval­wij­zer toont ook de dichtst­bij­zijn­de glas-, papier- tex­tiel- en plas­tic­con­tai­ners en bevat infor­ma­tie over afval­schei­ding. Bij gebruik op smartpho­nes en tablets past de afval­wij­zer zich auto­ma­tisch aan.

De digi­ta­le afval­wij­zer is ook beschik­baar als app. De ‘afval­wij­zer Spaarnelanden’ app is ver­krijg­baar voor iOS (via de App Sto­re) en Android (via de Play Sto­re). Via instel­lin­gen in het menu is het moge­lijk een her­in­ne­ring te ont­van­gen wan­neer de container aan de weg gezet kan worden.

Alle vragen over Afvalwijzer
Algemeen
Waar vind ik de afval­wij­zer voor gemeen­te Zandvoort?2022-03-02T13:30:48+01:00

Waar vind ik de afvalwijzer voor gemeente Zandvoort?

In Zandvoort kun je gebruik maken van een digi­ta­le afval­wij­zer. Via de afval­wij­zer is, na het invul­len van post­co­de en huis­num­mer, snel en een­vou­dig te zien wan­neer jouw afval wordt inge­za­meld. De pdf-bestan­den van de afval­ka­len­der en de inzameling per straat kun je ook down­lo­a­den, opslaan en ook prin­ten. De bestan­den vind je hier.

Meer infor­ma­tie digi­ta­le afval­wij­zer en app
De afval­wij­zer toont ook de dichtst­bij­zijn­de glas-, papier- tex­tiel- en plas­tic­con­tai­ners en bevat infor­ma­tie over afval­schei­ding. Bij gebruik op smartpho­nes en tablets past de afval­wij­zer zich auto­ma­tisch aan.

De digi­ta­le afval­wij­zer is ook beschik­baar als app. De ‘afval­wij­zer Spaarnelanden’ app is ver­krijg­baar voor iOS (via de App Sto­re) en Android (via de Play Sto­re). Via instel­lin­gen in het menu is het moge­lijk een her­in­ne­ring te ont­van­gen wan­neer de container aan de weg gezet kan worden.

Waar kan ik een melding maken?2022-07-26T15:46:34+02:00

Waar kan ik een melding maken?

Mel­din­gen gemeen­te Haarlem
Heb je vra­gen of mel­din­gen over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Haarlem, dan kun je hier terecht.

Mel­din­gen gemeen­te Zandvoort
Wil je een melding maken over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Zandvoort, dan kun je hier terecht.

Alle vragen over Algemeen
Containers
Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-11-22T10:08:48+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

Welk afval hoort in de glascontainer?2022-03-30T12:16:47+02:00

Welk afval hoort in de glascontainer?

Lees hier meer over welk afval in de glascontainer hoort.

Alle vragen over Containers
Container locaties
Kan ik ook afval schei­den als het niet aan huis wordt opgehaald?2022-11-22T10:28:46+01:00

Kan ik ook afval scheiden als het niet aan huis wordt opgehaald?

Jaze­ker. Veel soor­ten afval kun­nen geschei­den wor­den inge­le­verd. Er staan naast papier- en plas­tic­con­tai­ners, ook glas- en tex­tiel­con­tai­ners bij jou in de buurt. Hier vind je de dichtst­bij­zijn­de containers.

Grof huis­hou­de­lijk afval (kapot­te bank­stel­len, koel­kas­ten, tapijt etc.) kan je bren­gen naar een milieuplein. Ook halen wij grof huis­hou­de­lijk afval op aan huis. Maak hier je afspraak. Spul­len die nog te gebrui­ken zijn, kun­nen naar de kring­loop­win­kel.

Hoe bied ik mijn duocontainer aan?2022-01-26T12:43:00+01:00

Hoe bied ik mijn duocontainer aan?

Om ervoor te zor­gen dat het legen van de duocontainer soe­pel ver­loopt, gel­den spe­ci­fie­ke (aanbied)regels:

  • De duocontainers moe­ten in de eigen voor- of ach­ter­tuin staan en mogen alleen op de dag van inzameling op de stoep aan de weg staan.
  • Zet jouw duocontainer de avond voor de inzameldag op zijn vroegst na 21:00 uur en op de ophaal­dag uiter­lijk om 07:30 uur op de inza­mel­plaats met de wie­len naar de weg.
  • Haal jouw container uiter­lijk voor 20:00 uur weer op van de inza­mel­plaats en plaats deze in jouw eigen tuin.

In de afval­wij­zer vind je de exac­te data waar­op jouw duocontainer wordt geleegd.

Corona
Afval: Gaat de afval­in­za­me­ling door?2022-01-26T16:06:17+01:00

Afval: Gaat de afvalinzameling door?

Ja, Spaarnelanden blijft het afval inza­me­len vol­gens het regu­lie­re sche­ma. Wil je weten welk afval wan­neer wordt inge­za­meld? Check dan de afval­wij­zer.

Afval: Ik ben onder­ne­mer en mijn zaak is op last van de over­heid geslo­ten. Hoe zit het met bedrijfsafval?2022-01-26T16:05:20+01:00

Afval: Ik ben ondernemer en mijn zaak is op last van de overheid gesloten. Hoe zit het met bedrijfsafval?

Spaarnelanden bied je de moge­lijk­heid om de fac­tu­re­ring tij­de­lijk stop te zet­ten. Het uit­stel van fac­tu­re­ring geldt voor de hele peri­o­de van gedwon­gen slui­ting. Voor meer infor­ma­tie kun je con­tact opne­men met de afde­ling Ver­koop via verkoop@spaarnelanden.nl.

Alle vragen over Corona
Duocontainer
Hoe bied ik mijn duocontainer aan?2022-01-26T12:43:00+01:00

Hoe bied ik mijn duocontainer aan?

Om ervoor te zor­gen dat het legen van de duocontainer soe­pel ver­loopt, gel­den spe­ci­fie­ke (aanbied)regels:

  • De duocontainers moe­ten in de eigen voor- of ach­ter­tuin staan en mogen alleen op de dag van inzameling op de stoep aan de weg staan.
  • Zet jouw duocontainer de avond voor de inzameldag op zijn vroegst na 21:00 uur en op de ophaal­dag uiter­lijk om 07:30 uur op de inza­mel­plaats met de wie­len naar de weg.
  • Haal jouw container uiter­lijk voor 20:00 uur weer op van de inza­mel­plaats en plaats deze in jouw eigen tuin.

In de afval­wij­zer vind je de exac­te data waar­op jouw duocontainer wordt geleegd.

Waar kan ik ove­ri­ge vra­gen stel­len over duocontainers?2022-01-26T16:18:52+01:00

Waar kan ik overige vragen stellen over duocontainers?

Heb je vra­gen of mel­din­gen over duocontainers, ande­re nieu­we inza­mel­mid­de­len of afval­schei­ding, dan kun je hier terecht.

Alle vragen over Duocontainer
Duurzaamheid
Waar­om vindt Spaarnelanden duurzaamheid zo belangrijk?2022-03-02T11:20:46+01:00

Waarom vindt Spaarnelanden duurzaamheid zo belangrijk?

Spaarnelanden wil de motor zijn voor een duur­za­me en ple­zie­ri­ge leef­om­ge­ving voor nu en in de toe­komst. Onze bedoe­ling is dat we zó goed zor­gen voor de leef­om­ge­ving in onze werk­ge­bie­den, dat zoveel moge­lijk men­sen (inwo­ners, onder­ne­mers, gas­ten) hier blij van wor­den. Ver­duur­za­ming van de leef­om­ge­ving draagt onlos­ma­ke­lijk bij aan deze belevingskwaliteit.

Wat doet Spaarnelanden aan duurzaamheid?2022-03-02T11:22:02+01:00

Wat doet Spaarnelanden aan duurzaamheid?

We kij­ken naar werk­pro­ces­sen en of we die (nog) duur­za­mer kun­nen maken. Zo stip­pe­len we bij­voor­beeld effi­ci­ën­te­re ophaal­rou­tes uit om brand­stof te bespa­ren en ver­van­gen we appa­ra­ten op ben­zi­ne door elek­tri­sche vari­an­ten, van gras- en bos­maai­ers tot blad­bla­zers en heg­gen­scha­ren. Lees hier alles over hoe wij duurzaamheid toe­pas­sen in de praktijk.

Alle vragen over Duurzaamheid
Gemeente Zandvoort
Waar vind ik de afval­wij­zer voor gemeen­te Zandvoort?2022-03-02T13:30:48+01:00

Waar vind ik de afvalwijzer voor gemeente Zandvoort?

In Zandvoort kun je gebruik maken van een digi­ta­le afval­wij­zer. Via de afval­wij­zer is, na het invul­len van post­co­de en huis­num­mer, snel en een­vou­dig te zien wan­neer jouw afval wordt inge­za­meld. De pdf-bestan­den van de afval­ka­len­der en de inzameling per straat kun je ook down­lo­a­den, opslaan en ook prin­ten. De bestan­den vind je hier.

Meer infor­ma­tie digi­ta­le afval­wij­zer en app
De afval­wij­zer toont ook de dichtst­bij­zijn­de glas-, papier- tex­tiel- en plas­tic­con­tai­ners en bevat infor­ma­tie over afval­schei­ding. Bij gebruik op smartpho­nes en tablets past de afval­wij­zer zich auto­ma­tisch aan.

De digi­ta­le afval­wij­zer is ook beschik­baar als app. De ‘afval­wij­zer Spaarnelanden’ app is ver­krijg­baar voor iOS (via de App Sto­re) en Android (via de Play Sto­re). Via instel­lin­gen in het menu is het moge­lijk een her­in­ne­ring te ont­van­gen wan­neer de container aan de weg gezet kan worden.

Waar kan ik een melding maken?2022-07-26T15:46:34+02:00

Waar kan ik een melding maken?

Mel­din­gen gemeen­te Haarlem
Heb je vra­gen of mel­din­gen over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Haarlem, dan kun je hier terecht.

Mel­din­gen gemeen­te Zandvoort
Wil je een melding maken over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Zandvoort, dan kun je hier terecht.

Gft
Waar­om gaat de gemeen­te Haarlem meer gft geschei­den inzamelen?2022-01-26T16:39:04+01:00

Waarom gaat de gemeente Haarlem meer gft gescheiden inzamelen?

De Rijks­over­heid heeft in een lan­de­lijk afval­be­heer­plan vast­ge­legd dat gemeen­ten hun per­cen­ta­ge afval­schei­ding moe­ten ver­ho­gen. De komen­de decen­nia wor­den veel grond­stof­fen schaar­ser, waar­door de prij­zen ver­der stij­gen. Als er meer afval wordt geschei­den, kan meer afval wor­den her­ge­bruikt en wordt er min­der afval ver­brand. Dit draagt bij aan meer her­ge­bruik van grond­stof­fen en ver­min­de­ring van de CO2-uit­stoot. De gemeen­te Haarlem is daar­om hard bezig het schei­den van afval nog mak­ke­lij­ker te maken voor inwo­ners. Onge­veer één der­de van het aan­tal kilo’s Haar­lems restafval bestaat uit gft. Door gft, net als papier, glas, tex­tiel en plas­tic, te schei­den, dalen ook de kos­ten voor het ver­wer­ken van restafval en dat kan weer van invloed zijn op de hoog­te van de afvalstoffenheffingskosten.

Ik wil geen gft-container. Kan ik deze weigeren?2022-02-28T15:48:23+01:00

Ik wil geen gft-container. Kan ik deze weigeren?

Een gft-container wei­ge­ren is niet moge­lijk. Gemeen­ten zijn wet­te­lijk ver­plicht om gft (groen­te-, fruit- en tuin­af­val en etens­res­ten) geschei­den in te zame­len wan­neer dit moge­lijk is. Vol­gens de afval­stof­fen­ver­or­de­ning moet je het inza­mel­mid­del dat jou wordt aan­ge­bo­den accep­te­ren en gebruiken.

Alle vragen over Gft
Gft-container omwisselen
Het adres en/of huis­num­mer op de stic­ker klopt niet. Wat nu?2022-01-26T16:47:43+01:00

Het adres en/of huisnummer op de sticker klopt niet. Wat nu?

Als het adres en/of huis­num­mer op de stic­ker niet klopt, ga dan eerst na of de container niet per onge­luk ver­ruild is met die van de buren. Is dit niet het geval, neem dan con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur.

Ik ben niet thuis op de datum die in de brief staat. Wat moet ik doen?2022-01-26T16:47:09+01:00

Ik ben niet thuis op de datum die in de brief staat. Wat moet ik doen?

Als je niet thuis bent vraag dan iemand in jouw omge­ving om de container op de betref­fen­de datum ’s mor­gens voor 07:30 uur bui­ten te zet­ten. Lukt dit niet, neem dan con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur.

Alle vragen over Gft-container omwisselen
Gladheid
Kan ik strooi­zout bij Spaarnelanden ophalen?2022-03-01T11:52:27+01:00

Kan ik strooizout bij Spaarnelanden ophalen?

Inwo­ners van de gemeen­te Haarlem kun­nen bij Spaarnelanden op het Milieuplein in Haarlem gra­tis strooi­zout opha­len, zolang de voor­raad strekt. Ook inwo­ners van gemeen­te Zandvoort kun­nen gra­tis zout opha­len bij Spaarnelanden loca­tie Zandvoort (Remi­se). Neem hier­voor zelf een emmer of plas­tic zak én een schep mee.

Waar­om wor­den paal­tjes gedu­ren­de het win­ter­sei­zoen weggehaald?2022-03-01T11:52:41+01:00

Waarom worden paaltjes, om fietspaden af te sluiten voor auto’s, gedurende het winterseizoen weggehaald?

Op die manier kun­nen strooi­ma­chi­nes tijdens het win­ter­sei­zoen ook de fiets­pa­den begaan­baar houden.

Alle vragen over Gladheid
Glas-afval
Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-11-22T10:08:48+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

Welk afval hoort in de glascontainer?2022-03-30T12:16:47+02:00

Welk afval hoort in de glascontainer?

Lees hier meer over welk afval in de glascontainer hoort.

Goederenhub
Wel­ke extra service/diensten biedt de Goederenhub?2022-11-02T13:07:10+01:00

Welke extra service/diensten biedt de Goederenhub?

De goe­de­ren­hub biedt op ver­zoek extra dien­sten aan. Indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt kun je bij­voor­beeld retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. Ook is het moge­lijk om je leve­rin­gen tij­de­lijk bij de goe­de­ren­hub op te slaan. Infor­meer gerust naar de moge­lijk­he­den.    

Wat zijn de ope­nings­tij­den van de Goederenhub?2022-11-02T13:07:29+01:00

Wat zijn de openingstijden van de Goederenhub? 

De Goede­ren­hub Haarlem is geo­pend van maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 16:00 uur.  

Alle vragen over Goederenhub
Grijze container
Mijn restafval­container is ver­dwe­nen. Wat nu?2022-01-26T15:58:01+01:00

Mijn restafvalcontainer is verdwenen. Wat nu?

Indien jouw restafval­container ver­dwe­nen is, con­tro­leer dan eerst of de betref­fen­de container per onge­luk is mee­ge­no­men door een buurt­be­wo­ner. We raden je daar­om aan het eerst­vol­gen­de inza­mel­mo­ment af te wach­ten. Is de container dan nog niet terecht? Dan kun je voor een ver­van­gen­de container via het con­tact­for­mu­lier een aan­vraag doen bij Spaarnelanden. Ver­meld hier­bij dat het gaat om een gesto­len container. Je ontvangt ver­vol­gens zo snel moge­lijk een nieu­we container.

Mijn restafval­container is stuk. Wat nu?2022-01-26T15:56:47+01:00

Mijn restafvalcontainer is stuk. Wat nu?

Op maandag, woensdag en vrijdag kun je tus­sen 08:00 en 12:00 uur jouw restafval­container omrui­len bij Spaarnelanden aan de Ir. Lely­weg 51. Het is ook moge­lijk om de restafval­container bij je thuis te laten afle­ve­ren door Spaarnelanden. Neem hier­voor con­tact op met onze recep­tie via 023 - 751 72 00.

Alle vragen over Grijze container
Groen
Wan­neer start het maaiseizoen?2022-02-28T15:57:23+01:00

Wanneer start het maaiseizoen?

In prin­ci­pe start het maai­sei­zoen rond 1 maart. Spaarnelanden begint rond deze datum met het maai­en van kort gras. Dit gras is vaak in woon­wij­ken te vin­den en dient regel­ma­tig gemaaid te wor­den. Zolang het gras groeit en blijft groei­en maait Spaarnelanden dit regel­ma­tig. Na het intre­den van de nacht­vorst rond 1 novem­ber stopt Spaarnelanden met het maaien.

Ik heb een zie­ke iep gezien of er zelf één in de tuin staan. Wat moet ik doen?2022-03-01T13:06:26+01:00

Ik heb een zieke iep gezien of er zelf één in de tuin staan. Wat moet ik doen?

Meld dit via je eigen gemeen­te; gemeen­te Haarlem, gemeen­te Zandvoort

Alle vragen over Groen
Grof huishoudelijk afval
Hoe kom ik van mijn grof huis­hou­de­lijk afval af?2022-03-30T12:12:51+02:00

Hoe kom ik van mijn grof huishoudelijk afval af?

Je kunt jouw grof huis­hou­de­lijk afval naar het Milieuplein bren­gen of het kos­te­loos door ons op laten halen. Maak hier­voor een onli­ne afspraak.

Hoe maak ik een afspraak voor het opha­len van grof huis­hou­de­lijk afval?2022-02-28T15:51:43+01:00

Hoe maak ik een afspraak voor het ophalen van grof huishoudelijk afval?

Onli­ne kun je een afspraak maken voor het opha­len van grof huis­hou­de­lijk afval. Je kunt dit ook tele­fo­nisch doen via 023 - 751 72 00. Je dient altijd van te voren een afspraak te maken indien jouw grof­vuil opge­haald moet worden.

Alle vragen over Grof huishoudelijk afval
Meest gestelde vragen
Waar vind ik de afval­wij­zer voor gemeen­te Zandvoort?2022-03-02T13:30:48+01:00

Waar vind ik de afvalwijzer voor gemeente Zandvoort?

In Zandvoort kun je gebruik maken van een digi­ta­le afval­wij­zer. Via de afval­wij­zer is, na het invul­len van post­co­de en huis­num­mer, snel en een­vou­dig te zien wan­neer jouw afval wordt inge­za­meld. De pdf-bestan­den van de afval­ka­len­der en de inzameling per straat kun je ook down­lo­a­den, opslaan en ook prin­ten. De bestan­den vind je hier.

Meer infor­ma­tie digi­ta­le afval­wij­zer en app
De afval­wij­zer toont ook de dichtst­bij­zijn­de glas-, papier- tex­tiel- en plas­tic­con­tai­ners en bevat infor­ma­tie over afval­schei­ding. Bij gebruik op smartpho­nes en tablets past de afval­wij­zer zich auto­ma­tisch aan.

De digi­ta­le afval­wij­zer is ook beschik­baar als app. De ‘afval­wij­zer Spaarnelanden’ app is ver­krijg­baar voor iOS (via de App Sto­re) en Android (via de Play Sto­re). Via instel­lin­gen in het menu is het moge­lijk een her­in­ne­ring te ont­van­gen wan­neer de container aan de weg gezet kan worden.

Waar kan ik een melding maken?2022-07-26T15:46:34+02:00

Waar kan ik een melding maken?

Mel­din­gen gemeen­te Haarlem
Heb je vra­gen of mel­din­gen over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Haarlem, dan kun je hier terecht.

Mel­din­gen gemeen­te Zandvoort
Wil je een melding maken over de open­ba­re ruim­te in gemeen­te Zandvoort, dan kun je hier terecht.

Alle vragen over Meest gestelde vragen
Milieuplein
Wat zijn jul­lie openingstijden?2022-03-30T12:14:18+02:00

Wat zijn jullie openingstijden?

De recep­tie (Min­c­ke­lers­weg 40) is van maandag t/m vrijdag van 08:00 to 16:30 uur geopend.

Het Milieuplein (Ir. Lely­weg 51) is voor inwo­ners van de gemeen­te Haarlem, Haar­lem­mer­lie­de & Spaarn­wou­de en Zandvoort geo­pend van maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 15:30 uur geo­pend, elke dinsdag van 08:00 tot 20:00 uur en elke laat­ste zondag van de maand van 10:30 tot 16:30 uur.

Lees meer over het Milieuplein.

Hoe kom ik van mijn grof huis­hou­de­lijk afval af?2022-03-30T12:12:51+02:00

Hoe kom ik van mijn grof huishoudelijk afval af?

Je kunt jouw grof huis­hou­de­lijk afval naar het Milieuplein bren­gen of het kos­te­loos door ons op laten halen. Maak hier­voor een onli­ne afspraak.

Alle vragen over Milieuplein
Ondergrondse container
Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-11-22T10:08:48+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

Ik heb geen ruim­te voor een duocontainer. Wat nu?2022-01-26T16:14:38+01:00

Ik heb geen ruimte voor een duocontainer. Wat nu?

Heb je geen ruim­te voor een duocontainer? Woon je bij­voor­beeld in een flat of heb je geen ruim­te voor of ach­ter jouw woning? Dan kun je papier en PBD (Plas­tic, Blik en Dran­ken­kar­tons) nog steeds geschei­den aan­bie­den. In heel Haarlem staan containers voor PBD en papier. De loca­ties van deze containers vind je in de afval­wij­zer.

Alle vragen over Ondergrondse container
Op straat
Hoe vaak maakt Spaarnelanden speel­toe­stel­len in gemeen­te Haarlem schoon?2022-03-01T16:00:31+01:00

Hoe vaak maakt Spaarnelanden speeltoestellen in gemeente Haarlem schoon?

De speel­toe­stel­len in de gemeen­te Haarlem maken we om de 2 jaar schoon.

Hoe vaak con­tro­leert Spaarnelanden speel­toe­stel­len in gemeen­te Zandvoort?2022-03-01T16:01:21+01:00

Hoe vaak controleert Spaarnelanden speeltoestellen in gemeente Zandvoort?

Twee keer per jaar con­tro­le­ren we de speel­toe­stel­len in gemeen­te Zandvoort. Daar­na zor­gen we ervoor dat de toe­stel­len weer tip­top in orde wor­den gemaakt. Ook ver­ver­sen we één keer per jaar, in de mei­va­kan­tie, het zand in de zand­bak­ken. Wel zo fris.

Alle vragen over Op straat
Ophaaldata
Hoe bied ik mijn gft-afval aan?2022-01-26T16:34:04+01:00

Hoe bied ik mijn gft-afval aan?

Om ervoor te zor­gen dat het inza­me­len en opha­len van het gft-afval soe­pel ver­loopt, gel­den spe­ci­fie­ke (aanbied)regels:

- De gft-containers moe­ten in de eigen voor- of ach­ter­tuin staan en mogen alleen op de dag van inzameling op de stoep aan de weg staan.
- Zet jouw gft-container de avond voor de inzameldag na 21:00 uur en op de ophaal­dag uiter­lijk om 07:30 uur op de inza­mel­plaats met de wie­len naar de weg.
- Haal jouw container uiter­lijk voor 20:00 uur weer op van de inza­mel­plaats en plaats deze in jouw eigen tuin.

In de afval­wij­zer vind je de exac­te data waar­op uw gft-container wordt geleegd.

Papier-afval
Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-11-22T10:08:48+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

Kan ik ook een duocontainer krijgen?2022-01-26T15:35:06+01:00

Kan ik ook een duocontainer krijgen?

Als jouw woning geschikt is om een duocontainer op eigen ter­rein te plaat­sen dan krijg je een duo­bak zodat je papier en Plas­tic, Blik en Drink­pak­ken kunt scheiden.

Alle vragen over Papier-afval
PBD - Plastic, Blik en Drinkpakken
Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-11-22T10:08:48+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

Hoe bied ik mijn duocontainer aan?2022-01-26T12:43:00+01:00

Hoe bied ik mijn duocontainer aan?

Om ervoor te zor­gen dat het legen van de duocontainer soe­pel ver­loopt, gel­den spe­ci­fie­ke (aanbied)regels:

  • De duocontainers moe­ten in de eigen voor- of ach­ter­tuin staan en mogen alleen op de dag van inzameling op de stoep aan de weg staan.
  • Zet jouw duocontainer de avond voor de inzameldag op zijn vroegst na 21:00 uur en op de ophaal­dag uiter­lijk om 07:30 uur op de inza­mel­plaats met de wie­len naar de weg.
  • Haal jouw container uiter­lijk voor 20:00 uur weer op van de inza­mel­plaats en plaats deze in jouw eigen tuin.

In de afval­wij­zer vind je de exac­te data waar­op jouw duocontainer wordt geleegd.

Alle vragen over PBD - Plastic, Blik en Drinkpakken
Restafval
Mijn restafval­container is ver­dwe­nen. Wat nu?2022-01-26T15:58:01+01:00

Mijn restafvalcontainer is verdwenen. Wat nu?

Indien jouw restafval­container ver­dwe­nen is, con­tro­leer dan eerst of de betref­fen­de container per onge­luk is mee­ge­no­men door een buurt­be­wo­ner. We raden je daar­om aan het eerst­vol­gen­de inza­mel­mo­ment af te wach­ten. Is de container dan nog niet terecht? Dan kun je voor een ver­van­gen­de container via het con­tact­for­mu­lier een aan­vraag doen bij Spaarnelanden. Ver­meld hier­bij dat het gaat om een gesto­len container. Je ontvangt ver­vol­gens zo snel moge­lijk een nieu­we container.

Mijn restafval­container is stuk. Wat nu?2022-01-26T15:56:47+01:00

Mijn restafvalcontainer is stuk. Wat nu?

Op maandag, woensdag en vrijdag kun je tus­sen 08:00 en 12:00 uur jouw restafval­container omrui­len bij Spaarnelanden aan de Ir. Lely­weg 51. Het is ook moge­lijk om de restafval­container bij je thuis te laten afle­ve­ren door Spaarnelanden. Neem hier­voor con­tact op met onze recep­tie via 023 - 751 72 00.

Alle vragen over Restafval
Textiel-afval
Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-11-22T10:08:48+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

Welk afval hoort in de tex­tiel container?2022-03-30T12:15:28+02:00

Welk afval hoort in de textiel container?

Lees hier meer over wat er in de tex­tiel­con­tai­ner hoort.

Ga naar de bovenkant