FAQ | Goe­de­ren­hub Haarlem2023-04-06T15:51:11+02:00
Goederenhub Haarlem
Wel­ke bedrij­ven doen al mee met de Goe­de­ren­hub Haarlem?2023-04-06T13:55:25+02:00

Welke bedrijven doen al mee met de Goederenhub Haarlem?

Gemeen­te Haarlem. Zij krij­gen hun faci­li­tai­re goe­de­ren via de Goe­de­ren­hub gele­verd op 14 loca­ties in Haarlem en Zandvoort. De Koe­pel. 50 inpan­di­ge bedrij­ven krij­gen hun non-food goe­de­ren via de Goe­de­ren­hub geleverd.

Kan ik goe­de­ren retour gegeven?2023-04-06T15:36:18+02:00

Kan ik goederen retour gegeven?

Ja, indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt dan is er veel moge­lijk. Je kunt bij­voor­beeld retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. Restafval en papier neemt de chauf­feur van de Goe­de­ren­hub niet mee.

Wil je graag dat jouw restafval en papier ook wordt opge­haald? Hier­voor kun je een apar­te offer­te bij ons aan­vra­gen. We wer­ken samen met ande­re inza­me­laars onder de naam ‘Green Col­lec­ting’. Het restafval en papier in de Haarlemse bin­nen­stad wordt door één kli­maat­neu­tra­le wagen opge­haald in plaats van door meer­de­re afvalinzamelaars.

Kan ik afval en/of ver­pak­kings­ma­te­ri­aal retour geven?2023-04-06T15:36:42+02:00

Kan ik afval en/of verpakkingsmateriaal retour geven?

Ja, indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt dan is er veel moge­lijk. Je kunt retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. Restafval en papier neemt de chauf­feur van de Goe­de­ren­hub niet mee.
Wil je graag dat jouw bedrijfsafval wordt opge­haald? Hier­voor kun je een apar­te offer­te bij ons opvra­gen. We wer­ken samen met diver­se inza­me­laars onder de naam ‘Green Col­lec­ting’. Het bedrijfsafval in de Haarlemse bin­nen­stad wordt door één kli­maat­neu­tra­le wagen opge­haald in plaats van door meer­de­re afvalinzamelaars.

Wie is er aan­spra­ke­lijk voor ver­lies of scha­de aan mijn goederen?2023-04-06T15:36:59+02:00

Wie is er aansprakelijk voor verlies of schade aan mijn goederen?

De leve­ran­cier van de goe­de­ren is ver­ant­woor­de­lijk voor de goe­de­ren tot aan leve­ring aan de Goe­de­ren­hub. Nadat de leve­ran­cier en Spaarnelanden de afle­ver­bon heb­ben gete­kend gaat de ver­ant­woor­de­lijk­heid over naar Spaarnelanden. Spaarnelanden is als Goe­de­ren­hub dienst­ver­le­ner ver­ant­woor­de­lijk voor het scha­de­vrij en cor­rect afle­ve­ren van de goe­de­ren bij haar klanten.

Wat kost mee­doen met de Goe­de­ren­hub Haarlem?2023-04-06T15:53:55+02:00

Wat kost meedoen met de Goederenhub Haarlem?

Orga­ni­sa­ties in de binnenstad:
Wil jij als orga­ni­sa­tie in de bin­nen­stad graag gebruik maken van onze Goe­de­ren­hub? Neem con­tact met ons op voor een offer­te op maat. De exac­te prijs is afhan­ke­lijk van het aan­tal afle­ver­mo­men­ten per week en het aan­tal afleverlocaties.

Leve­ran­ciers:
Wil jij als leve­ran­cier graag gebruik maken van onze Goe­de­ren­hub? Neem dan con­tact met ons op voor een offer­te op maat. We bekij­ken samen de wen­sen en bepa­len de kosten.

Wan­neer komen de zero emis­sie zones?2023-04-06T15:37:32+02:00

Wanneer komen de zero emissie zones?

Sinds 1 janu­a­ri 2022 geldt er in de gemeen­te Haarlem een mili­eu­zo­ne. In de mili­eu­zo­ne mogen alleen vracht­wa­gens rij­den met emis­sie­klas­se 6 of hoger. Het doel is om ver­vui­len­de die­sel­vracht­wa­gens te weren. Haarlem gaat deze zone van­af janu­a­ri 2025 ver­an­de­ren in een zero-emis­sie­zo­ne. In de zero emis­sie zone mogen alleen emis­sie­lo­ze vracht- en bestel­wa­gens rij­den. Op milieuzones.nl kun je zien of jouw bedrijf in de hui­di­ge mili­eu­zo­ne valt.

Valt mijn orga­ni­sa­tie in de milieuzone?2023-04-06T15:38:06+02:00

Valt mijn organisatie in de milieuzone?

Op milieuzones.nl kun je zien of jouw bedrijf in de mili­eu­zo­ne valt.

Hoe­veel kilometers/CO₂ kan ik bespa­ren of welk effect heeft de Goe­de­ren­hub op mijn footprint?2023-04-06T15:38:19+02:00

Hoeveel kilometers/CO₂ kan ik besparen of welk effect heeft de Goederenhub op mijn footprint?

Dat is afhan­ke­lijk van het aan­tal bestel­lin­gen en bun­de­lin­gen. Hoe meer gebun­deld afge­le­verd kan wor­den hoe gro­ter de bespa­ring. We bevin­den ons nu in een pilot fase. Over een aan­tal maan­den delen we graag de eer­ste meet­ba­re effec­ten van de goederenhub.

Met wie sluit ik een con­tract af?2023-04-06T15:38:39+02:00

Met wie sluit ik een contract af?

Wil je als bedrijf in de bin­nen­stad van Haarlem, of als leve­ran­cier van non-food goe­de­ren samen­wer­ken met de Goe­de­ren­hub? Dan sluit je een con­tract af met Goe­de­ren­Hub­Spaar­ne­lan­den. Spaarnelanden heeft de dage­lijk­se lei­ding over de Goe­de­ren­hub en voert alle hub­dien­sten uit.

Wat is de werkwijze?2023-04-06T15:38:53+02:00

Wat is de werkwijze?

Voor bedrij­ven in de binnenstad:
Eerst maken we samen een inven­ta­ri­sa­tie van alle leve­rin­gen en leve­ran­ciers. Daar­na maken wij werk­af­spra­ken met jouw leve­ran­ciers, zodat jouw goe­de­ren voort­aan bij de Goe­de­ren­hub bin­nen­ko­men en gebun­deld bij jou wor­den gele­verd. Ver­vol­gens hel­pen we je met de inter­ne nieu­we werk­wij­ze en com­mu­ni­ca­tie. We zor­gen er samen voor dat ieder­een bin­nen jouw orga­ni­sa­tie weet wat er gaat ver­an­de­ren en hoe zij voort­aan hun bestel­lin­gen moe­ten doen.

Voor leve­ran­ciers:
Jij neemt als leve­ran­cier con­tact op met de bedrij­ven in Haarlem aan wie je levert, om te vra­gen of jij hun goe­de­ren bij de Goe­de­ren­hub mag afle­ve­ren. Je laat ons weten bij wel­ke klan­ten de pro­duc­ten bij de Goe­de­ren­hub afge­le­verd gaan wor­den. Ver­vol­gens nemen wij con­tact op met jouw klan­ten om ver­de­re afspra­ken te maken en stem­men de gemaak­te afspra­ken met jou af.

Kan ik als orga­ni­sa­tie aan­slui­ten bij de Goe­de­ren­hub als het con­tract met mijn leve­ran­cier nog loopt?2023-04-06T15:39:11+02:00

Kan ik als organisatie aansluiten bij de Goederenhub als het contract met mijn leverancier nog loopt?

Jaze­ker, dat kan met zowel kort- als lang­lo­pen­de con­trac­ten. Wij gaan in gesprek met jouw leve­ran­ciers en samen zor­gen we ervoor dat zij jouw goe­de­ren afle­ve­ren bij de Goederenhub.

Heb ik als orga­ni­sa­tie vrije keu­ze in de leve­ran­cier voor mijn goederen?2023-04-06T15:39:25+02:00

Heb ik als organisatie vrije keuze in de leverancier voor mijn goederen?

Jaze­ker, er zijn geen restric­ties. Jij kiest jouw eigen leve­ran­ciers. Wij gaan in gesprek met deze leve­ran­ciers om te zor­gen dat zij jouw goe­de­ren afle­ve­ren bij de Goederenhub.

Wan­neer wor­den mijn bestel­lin­gen bezorgd?2023-04-06T15:39:37+02:00

Wanneer worden mijn bestellingen bezorgd?

Op dit moment leve­ren wij op maandag en donderdag.

Leveranciers
Wat zijn de ope­nings­tij­den van de Goederenhub?2023-04-06T15:52:38+02:00

Wat zijn de openingstijden van de Goederenhub?

De Goe­de­ren­hub is geo­pend van maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 16:00 uur.

Wel­ke extra service/diensten bie­den jullie?2023-04-06T15:52:42+02:00

Welke extra service/diensten bieden jullie?

De Goe­de­ren­hub biedt op ver­zoek extra dien­sten aan. Indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt kun je bij­voor­beeld retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. Ook is het moge­lijk om je leve­rin­gen tij­de­lijk bij de Goe­de­ren­hub op te slaan. Infor­meer gerust naar de mogelijkheden.

Ga naar de bovenkant