Naar het overzicht

CO2-Prestatieladder

Spaarnelanden is een bedrijf dat duurzaam ‘doet’. Om onze duurzame prestaties voor iedereen inzichtelijk te maken, meten we ze met de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een toonaangevend instrument dat bedrijven helpt bij het verminderen van CO2-uitstoot. De ladder wordt door stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gewaarborgd en kent vijf treden, opklimmend van 1 tot 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger het opklimt op de ladder.

In 2014 zijn we gestart met het in kaart bren­gen van de CO2-emis­sies van de bedrijfs­voe­ring. We zien het als onze ver­ant­woor­de­lijk­heid om de impact van alle bedrijfs­ac­ti­vi­tei­ten op het kli­maat te onder­ken­nen én te verminderen.

Trede 5

Sinds 2018 staat Spaarnelanden op de vijf­de tre­de van de CO2-Pres­ta­tie­lad­der. Hier­mee beho­ren we tot de kop­lo­pers op het gebied van duurzaam onder­ne­men. Daar zijn we trots op!

Tre­de 5 stelt hoge eisen aan de duurzaamheid en trans­pa­ran­tie van de orga­ni­sa­tie. Het terug­bren­gen van CO2-emis­sies gaat veel ver­der dan onze eigen bedrijfs­voe­ring. Door samen te wer­ken en ini­ti­a­tie­ven te steu­nen, dra­gen we bij aan ver­la­ging van de CO2-uit­stoot in de hele keten. Van bewo­ners tot leve­ran­ciers en partners.

Ecologische voetafdruk

Met een doel­ge­rich­te aan­pak, inves­te­rin­gen en slim­me inno­va­ties zor­gen we dat onze eco­lo­gi­sche voet­af­druk zo klein moge­lijk is. Dit doen we o.a. door voer­tui­gen te ver­van­gen door elek­tri­sche vari­an­ten, restafval terug te bren­gen en de CO2-uit­stoot van zwaar ver­keer te beperken.

Rapportage CO2-emissies

Onze CO2-emis­sies wor­den vast­ge­legd in rap­por­ta­ges. De laat­ste is van 2020.

De emis­sies in sco­pe 1 en 2 wor­den door Spaarnelanden zelf ver­oor­zaakt uit direct en indi­rect ener­gie­ge­bruik. De emis­sies in sco­pe 3 wor­den door der­den ver­oor­zaakt, maar wel als gevolg van acti­vi­tei­ten van Spaarnelanden.

In Sco­pe 3 zie je het effect van afval­schei­ding in Haarlem en Zandvoort. Door­dat we bewo­ners sti­mu­le­ren om afval te schei­den, hoeft er min­der afval te wor­den verbrand.

2020 2019 2018
Spaarnelanden N.V.-locatie Haarlem
. Sco­pe 1 - direct Spaarnelanden
. Sco­pe 2 - indi­rect Spaarnelanden
. Sco­pe 3 - indi­rect derden
XX
1.994
26
20.367
XX
1.927
30
19.438
XX
1.854
31
20.388
Spaarnelanden N.V.-locatie Zandvoort
. Sco­pe 1 - direct Spaarnelanden
. Sco­pe 3 - indi­rect derden
XX
152
2.414
XX
157
2.356
XX
136
2.640
Spaarnelanden Bedrij­ven B.V.
. Sco­pe 1 - direct Spaarnelanden
. Sco­pe 3 - indi­rect derden
XX
7
100
XX
11
100
XX
XX
98

Documentatie

..
Docu­men­ten 2022

Docu­men­ten 2021

Docu­men­ten 2020

Docu­men­ten 2019

Docu­men­ten 2018

Certificaten