CO2-Prestatieladder

Spaarnelanden is een bedrijf dat duurzaam ‘doet’. Om onze duurzame prestaties voor iedereen inzichtelijk te maken, meten we ze met de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een toonaangevend instrument dat bedrijven helpt bij het verminderen van CO2-uitstoot. De ladder wordt door stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gewaarborgd en kent vijf treden, opklimmend van 1 tot 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger het opklimt op de ladder.

In 2014 zijn we gestart met het in kaart bren­gen van de CO2-emis­sies van de bedrijfs­voe­ring. We zien het als onze ver­ant­woor­de­lijk­heid om de impact van alle bedrijfs­ac­ti­vi­tei­ten op het kli­maat te onder­ken­nen én te verminderen.

Trede 5

Sinds 2018 staat Spaarnelanden op de vijf­de tre­de van de CO2-Pres­ta­tie­lad­der. Hier­mee beho­ren we tot de kop­lo­pers op het gebied van duurzaam onder­ne­men. Daar zijn we trots op!

Tre­de 5 stelt hoge eisen aan de duurzaamheid en trans­pa­ran­tie van de orga­ni­sa­tie. Het terug­bren­gen van CO2-emis­sies gaat veel ver­der dan onze eigen bedrijfs­voe­ring. Door samen te wer­ken en ini­ti­a­tie­ven te steu­nen, dra­gen we bij aan ver­la­ging van de CO2-uit­stoot in de hele keten. Van bewo­ners tot leve­ran­ciers en partners.

Ecologische voetafdruk

Met een doel­ge­rich­te aan­pak, inves­te­rin­gen en slim­me inno­va­ties zor­gen we dat onze eco­lo­gi­sche voet­af­druk zo klein moge­lijk is. Dit doen we o.a. door voer­tui­gen te ver­van­gen door elek­tri­sche vari­an­ten, restafval terug te bren­gen en de CO2-uit­stoot van zwaar ver­keer te beperken.

Rapportage CO2-emissies

De werkzaamheden van Spaarnelanden heb­ben in 2022 geleid tot 1.636 ton CO2-emis­sies in sco­pe 1 en 2 en 18.333 ton CO2-emis­sies in sco­pe 3.

De emis­sies in sco­pe 1 en 2 wor­den door SPL zelf ver­oor­zaakt uit direct en indi­rect ener­gie­ge­bruik zoals het gebruik van brand­stof­fen, gas en warmte.

De emis­sies in sco­pe 3 wor­den door der­den ver­oor­zaakt maar wel als gevolg van SPL acti­vi­tei­ten, bij­voor­beeld bij de ver­wer­king van het door Spaarnelanden inge­za­mel­de afval.

Onder­staan­de tabel toont een uit­split­sing van de emissies.

2022 2021 2020
Spaarnelanden N.V.-locatie Haarlem
. Sco­pe 1 - direct Spaarnelanden
. Sco­pe 2 - indi­rect Spaarnelanden
. Sco­pe 3 - indi­rect derden
XX
1602
34
18.333
XX
1972
36
19.860
XX
2021
26
20.367
Spaarnelanden N.V.-locatie Zandvoort
. Sco­pe 1 - direct Spaarnelanden
. Sco­pe 3 - indi­rect derden
XX
169
2.134
XX
172
2.268
XX
152
2.412
Spaarnelanden Bedrij­ven B.V.
. Sco­pe 1 - direct Spaarnelanden
. Sco­pe 3 - indi­rect derden
XX
2
66
XX
5
102
XX
7
100

Zandvoort en Spaarnelanden Bedrij­ven B.V. heb­ben geen sco­pe 2 emis­sies omdat al het elek­tra­ge­bruik wordt vergroend.

Documentatie

..
Docu­men­ten 2022

Docu­men­ten 2021

Docu­men­ten 2020

Docu­men­ten 2019

Certificaten