3D Recycling

Afval of kapot en onbruikbaar materiaal weggooien? Zonde natuurlijk.

Spaarnelanden geeft afval en onbruik­ba­re mate­ri­a­len een twee­de leven door ze te gebrui­ken als 3D-print­ma­te­ri­aal. Denk bij­voor­beeld aan duurzaam meu­bi­lair voor open­ba­re ruim­tes of recy­cle­de vogel­huis­jes en bloem­bak­ken. De cir­kel van her­ge­bruik is ein­de­loos; een 3D-geprint object kan steeds opnieuw gebruikt wor­den om iets anders van te printen.

Voor­beel­den van inno­va­tie­ve 3D-concepten:

Rolcontainer wordt bloembak

In juni 2020 ging het pro­ject Duurzaam Afval­be­heer in Zandvoort van start. Inwo­ners lever­den hun containers in voor duo containers, zodat ze papier én plas­tic kon­den schei­den. Maar wat te doen met alle onge­bruik­te containers? Spaarnelanden kwam op het idee om de containers te recy­clen en er duurzaam straatmeubilair van te maken. We zoch­ten de samen­wer­king op met 3D Makers Zone. Het resul­taat was een plan­ten­bak gemaakt van vol­le­dig recy­cle­de containers. Het was de eer­ste keer in Neder­land dat er van gebruik­te HDPE, duurzaam meu­bi­lair werd geprint. Een pri­meur dus.

Lees hier meer over het project.

Afval wordt containertuintje

Rond­slin­ge­rend afval naast ondergrondse containers zien we lie­ver niet. Dus daar heb­ben we iets op ver­zon­nen: 100% gere­cy­cle­de con­tai­ner­tuin­tjes. In samen­wer­king met de gemeen­te Haarlem heb­ben we plan­ten­bak­ken laten (3D) prin­ten van afval. Naast dat de con­tai­ner­tuin­tjes zor­gen voor een groener straat­beeld en meer bio­di­ver­si­teit, wordt de drem­pel om afval naast de container te zet­ten ook gro­ter. In de bak­ken vind je onder­houds­vrien­de­lij­ke en win­ter­groe­ne planten. Het idee is dat inwo­ners een plan­ten­bak adop­te­ren en voor de plantjes zor­gen. Je vindt de tuin­tjes rond­om de ondergrondse containers in de Oran­je­s­traat en Jan Sluyterstraat.

Pet­fles wordt insectenhotel

Zijn de bij­zon­de­re ver­keers­bor­den in het Kenau­park in Haarlem je wel­eens opge­val­len? Deze ver­keers­bor­den zijn gemaakt van recy­cle­baar bam­boe. Op de ach­ter­kant vind je 3D-geprin­te vogel­huis­jes en insec­ten­ho­tels. Ze zijn gemaakt van pet­fles­sen. De huis­jes en hotels zijn door het ster­ke plas­tic onder­houds­vrij en als ze stuk zijn, wor­den ze sim­pel­weg opnieuw gebruikt en geprint. Het con­cept van duur­za­me ver­keers­bor­den is ont­wik­keld door Spaarnelanden en uit­ge­voerd in samen­wer­king met 3D Makers Zone en Bug inn.