Beach Cleanups Zandvoort

Het strand van Zandvoort wordt regel­ma­tig schoon­ge­maakt. Toch ligt er nog vaak zwerfafval. Bezoe­kers laten het ach­ter, het waait het strand op of het spoelt aan van­uit de Noord­zee. Daar­om wor­den er het hele jaar door ver­schil­len­de beach clea­nups geor­ga­ni­seerd om het strand van Zandvoort op te ruimen.

Spaarnelanden onder­steunt niet-com­mer­ci­ë­le clea­nups en faci­li­teert door het uit­le­nen van afval­zak­ken, -prik­kers en -grij­pers, en even­tu­eel een afval­con­tai­ner. Wil je ook mee­hel­pen? Hier­on­der vind je clea­nup acties waar­bij je kunt aansluiten:

Neder­land Schoon

Een over­koe­pe­lend plat­form dat streeft naar een schoon Neder­land in 2030, 100% vrij van zwerfafval. Samen met hon­derd­dui­zen­den vrij­wil­li­gers, gemeen­tes, bedrij­ven en scho­len helpt Neder­land Schoon zwerfafval te voor­ko­men en op te ruimen.

Plas­tic Soup Walk

Inwo­ners en bezoe­kers kun­nen langs het strand de Plas­tic Soup Walk van Jut­ters­ge­luk lopen. Dit is een wan­de­ling waar­bij je van alles leert over plas­tic­soep en wat je daar­aan kunt doen.
Er zijn vier rou­tes, die star­ten bij de recep­tie van de Room­pot vakan­tie­par­ken en Cam­ping De Lakens. Hier kun je een Beach Clea­nup Set te leen krij­gen met een jut-emmer, een prik­stok, een leu­ke Afval­bingo­kaart en hand­schoe­nen. Op dat ach­ter­kant van de Afval­bingo­kaart staan de rou­tes. Na afloop lever je het recy­cle­ba­re plas­tic in en krijg je een klei­ne beloning.

Schoon­wan­de­len Zandvoort

Schoon­wan­de­len is samen actief bezig zijn en tege­lij­ker­tijd een bij­dra­ge leve­ren aan een bete­re leef­om­ge­ving met min­der zwerfafval. Meer infor­ma­tie vind je op facebook.com/SchoonwandelenZandvoort.

Orga­ni­seer je eigen actie

Wil je zelf graag een actie orga­ni­se­ren om het strand op te rui­men? Dat kan. Heb je hier­voor onder­steu­ning nodig van­uit Spaarnelanden? Neem dan con­tact met ons op via het con­tact­for­mu­lier en vraag naar de mogelijkheden.