Help mee en voer de bij bij!

 

Op zaterdag 22 april is het Nati­o­na­le Zaai­dag. Spaarnelanden en de gemeen­ten Haarlem en Zandvoort roe­pen ieder­een op om mee te doen en bloemen te zaai­en. Inwo­ners kun­nen weer gra­tis bloem­zaad­jes opha­len. Door die te zaai­en in tuinen, op bal­kons en in de open­ba­re ruim­te maken we samen de leef­om­ge­ving groener en zor­gen we voor voed­sel voor de bijen.

Voed­sel voor bijen

Het gaat in Neder­land al jaren erg slecht met de bij. Een van de oor­za­ken is dat er niet genoeg voed­sel is. Door inten­sie­ve land­bouw en het bete­ge­len van tuinen ver­dwij­nen steeds meer bloemen. Bij­en heb­ben de bloemen nodig om nec­tar en stuif­meel te ver­za­me­len. Met het actief zaai­en van ver­schil­len­de bloemen ver­be­te­ren we de bio­di­ver­si­teit en zor­gen we voor voed­sel voor bij­en en ande­re bestui­ven­de insec­ten­soor­ten zoals vlin­ders. Bestui­vers zijn onmis­baar in onze voed­sel­ke­ten. Meer dan 70% van ons voed­sel is afhan­ke­lijk van de bestui­ving door bij­en en ande­re soor­ten. Hoog tijd dus om ze een hand­je te helpen!

Gra­tis bloemzaden

Inwo­ners van Haarlem en Zandvoort kun­nen weer gra­tis bloem­zaad­jes opha­len. Door die te zaai­en in tuinen, op bal­kons en in de open­ba­re ruim­te zor­gen we samen voor voed­sel voor de bijen.

Haarlem

In Haarlem wor­den de bloem­za­den aan­ge­bo­den door Spaarnelanden in samen­wer­king met The Pol­li­na­tors. Bloe­men­za­den kun­nen wor­den opge­haald (zolang de voor­raad strekt) van­af vrij­dag­mid­dag 21 april:

  • Publieks­hal gemeen­te Haarlem
  • Kan­toor Spaarnelanden, Min­c­ke­lers­weg 40
  • De recy­cle­wa­gen, bij u in de buurt, kijk voor data en tij­den op www.spaarnelanden.nl/recyclewagen
Zandvoort

In Zandvoort is geko­zen voor bloe­men­soor­ten die van natu­re in de kustom­ge­ving voor­ko­men. Daar­voor is de samen­wer­king gezocht met Jouw­duin­tuin, een ini­ti­a­tief van Nati­o­naal Park Zuid-Ken­ne­mer­land en IVN Natuur­edu­ca­tie. Je terecht bij de vol­gen­de loca­ties voor het opha­len van gra­tis zak­jes met bloem­za­den van Jouw­duin­tuin (zolang de voor­raad strekt):

  • Spaarnelanden Remi­se, Kamer­lingh Onness­traat 20 (Maandag t/m donderdag 07:30 - 12:00 uur, 12:45 - 16:00 uur. Vrijdag: 07:30 - 12:00 uur)
  • Krui­den­veld Bent­veld, aan de Bra­men­laan in Bentveld
  • Zand­voorts Muse­um, Swa­lu­ëstraat 1
Meer weten?

Wil je meer weten over wat duin­tui­nen, pol­li­na­tors en het bescher­men van de bij?

www.jouwduintuin.nl
www.thepollinators.org
www.bijenstichting.nl/zaaidag/