Naar het overzicht

Teamleider Afval en Grondstof

Wil jij als operationeel leidinggevende werken in de dynamische wereld van Afval en Grondstof? Lees dan snel verder.

Datum: 2 augus­tus 2022
Con­tact: SRM
Duur: 40 uur p/w
Waar: Haarlem

Bij Spaarnelanden staat het belang van de leef­om­ge­ving áltijd voor­op. Ons taken­pak­ket is divers en heeft betrek­king op alles dat een moder­ne stad nodig heeft: van grond­stof­fe­nin­za­me­ling tot inte­graal groen­be­heer en van slim par­keer­ma­na­ge­ment tot duur­za­me mobi­li­teit. De ont­wik­ke­lin­gen van mor­gen bepa­len onze weg naar de toe­komst en dat bete­kent dat wij werk wil­len maken van zaken als cir­cu­la­ri­teit, kli­maat­adap­ta­tie, elek­trisch rij­den en de deeleco­no­mie. Wij zijn ons ervan bewust dat het duur­za­mer moet én kan. Wij hou­den dan ook van Echt Duurzaam Doen. Dat bete­kent dat we zelf het goe­de voor­beeld geven en doorpakken.

Wer­ken bij Spaarnelanden bete­kent wer­ken bij een mens­ge­richt bedrijf met een infor­me­le en per­soon­lij­ke sfeer. Ont­wik­ke­ling van mede­wer­kers staat bij ons cen­traal. Door oplei­ding en trai­ning kan ieder­een zich bij Spaarnelanden ver­der ont­wik­ke­len. We heb­ben als orga­ni­sa­tie oog voor soci­a­le par­ti­ci­pa­tie en bie­den ook arbeids­kan­sen voor men­sen die een steun­tje in de rug kun­nen gebruiken.

Bin­nen Spaarnelanden is een vaca­tu­re ont­staan voor de func­tie van:

Team­lei­der Afval en Grond­stof (40 uur p/w)
Wat ga je doen?

Als team­lei­der Afval en Grond­stof ben je als ope­ra­ti­o­neel lei­ding­ge­ven­de ver­ant­woor­de­lijk voor de coör­di­na­tie van en de con­tro­le op een effec­tie­ve en effi­ci­ën­te uit­voe­ring van alle voor­ko­men­de dage­lijk­se werkzaamheden.

De team­lei­der advi­seert en geeft onder­steu­ning aan de Unit­ma­na­ger en de Unit con­trol­ler bij het uit­voe­ren van pro­jec­ten en de dage­lijk­se werkzaamheden. Met jouw fris­se blik en enthou­si­as­me lever je daar­naast een belang­rij­ke bij­dra­ge aan de inte­res­san­te pro­jec­ten die er lopen. Je hebt hier­voor op uit­voe­rend niveau over­leg met onze opdracht­ge­ver en collega’s. Jouw uit­da­ging is deze pro­jec­ten op pro­fes­si­o­ne­le wij­ze bin­nen de plan­ning en vol­gens de afspra­ken met onze opdracht­ge­ver suc­ces­vol uit te voeren.

Daar­naast ben je als team­lei­der ver­ant­woor­de­lijk voor de bud­get­be­wa­king van het team en voor per­so­ne­le aan­ge­le­gen­he­den, waar­on­der werk­over­leg, func­ti­o­ne­rings­ge­sprek­ken en ver­zuim. Tevens kan je als Team­lei­der inge­roos­terd wor­den voor werkzaamheden bui­ten de regu­lie­re werk­tij­den en draai je mee in de piketdienst.

Wat breng je mee?
 • Rele­van­te afge­ron­de HBO oplei­ding, aan­ge­vuld met vak­ge­rich­te trai­nin­gen en cursussen
 • Enke­le jaren werk­er­va­ring in een lei­ding­ge­ven­de functie
 • Gel­dig VOL-VCA cer­ti­fi­caat is een pre
 • Rij­be­wijs B(E)

Ver­der heb je een posi­tie­ve, klant­ge­rich­te en pro­ac­tie­ve werk­hou­ding. Ook ben je resul­taat­ge­richt, flexi­bel en heb je het ver­mo­gen om in een dyna­mi­sche omge­ving te wer­ken. Je bent in staat op ver­schil­len­de niveaus con­tac­ten te leg­gen en te com­mu­ni­ce­ren. Daar­naast ben je een ech­te peo­p­le mana­ger, die mid­den in de ope­ra­tie staat, maar ander­zijds ook op tac­tisch niveau sterk is.

Kort­om: een uit­da­gen­de en veel­zij­di­ge func­tie, waar­bij geen dag het­zelf­de is!

Wij bie­den:
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf met 290 medewerkers
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat
 • 27,5 vakan­tie­da­gen
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding vol­gens bedrijfsregeling
 • Tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je sportabonnement
 • Kor­ting op verzekeringen
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan
 • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders
 • Aan­trek­ke­lij­ke rege­ling voor de Pri­va­te Lea­se van een elek­tri­sche auto
 • Een mooi sala­ris afhan­ke­lijk van leef­tijd en erva­ring van maxi­maal € 4.839,- (schaal J) of maxi­maal € 5.281,- (schaal K) bru­to per maand op basis van 40 uur per week. Het sala­ris is exclu­sief het Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94% bij­voor­beeld te beste­den aan vakan­tie, extra ver­lof of spa­ren voor een gro­te uitgave.
De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

Heb je belang­stel­ling? Ben je enthou­si­ast en vol­doe je aan de genoem­de kwa­li­fi­ca­ties? Maak je belang­stel­ling dan ken­baar bij de afde­ling SRM. Stuur je schrif­te­lij­ke moti­va­tie en CV naar sollicitaties@spaarnelanden.nl. Heb je inhou­de­lij­ke vra­gen over de func­tie, dan kun je con­tact opne­men met de afde­ling SRM, 023 - 751 72 30.

Contactformulier

* ver­plicht

Choo­se File