Welkom bij de Goederenhub Haarlem!

Leuk dat je hier bent! De Goederenhub Haarlem is een centraal punt net buiten de Haarlemse binnenstad. Hier brengen leveranciers alle spullen voor bedrijven in Haarlem naartoe. Alle goederen worden hier verzameld en dan met elektrisch vervoer naar de plekken gebracht waar het naartoe moet.

In opdracht van Gemeen­te Haarlem bun­delt Spaarnelanden samen met bedrij­ven en ande­re over­heids­or­ga­ni­sa­ties de krach­ten én goe­de­ren. Het zit zo: Gemeen­te Haarlem wil min­der vracht­wa­gens en bestel­wa­gens op de weg en duur­za­me stadslo­gis­tiek sti­mu­le­ren. Daar komt bij dat van­af 1 janu­a­ri 2025 alleen vracht- en bestel­wa­gens zonder uit­stoot in de zoge­noem­de nul-emis­sie­zo­ne mogen rij­den. Een goederenhub, al suc­ces­vol geble­ken in Den Haag en Amster­dam, is een effec­tie­ve manier om deze mili­eu­doe­len te berei­ken. En kent tal van voordelen:

Voor al jouw faci­li­tai­re goederen(retour)stromen

De Goederenhub Haarlem richt zich op faci­li­tai­re goe­de­ren­stro­men. Zoals (hygiëne)papier, schoon­maak­ar­ti­ke­len en koffie(bekers). Ook hel­pen we je graag een hand­je met je retour­stro­men. Zo rij­den we vol de bin­nen­stad in én ook vol weer naar bui­ten. En jouw retour­stro­men? Die bevat­ten grond­stof­fen die vaak weer her­ge­bruikt kun­nen wor­den. Dat noe­men we nou een ech­te win-win situatie.