Spaarnelanden zoekt groe­ne stroom van loka­le ondernemers

5 sep 2022|Over ons|

Ver­schil­len­de Noord-Hol­land­se gemeen­ten wil­len duur­za­me ener­gie afne­men én het opwek­ken van scho­ne ener­gie in de regio sti­mu­le­ren. Regi­o­na­le onder­ne­mers die groe­ne stroom opwek­ken, kun­nen deze stroom voort­aan recht­streeks aan de gemeen­ten ver­ko­pen via een alter­na­tief han­dels­plat­form. Ook Spaarnelanden gaat voort­aan zo stroom inkopen.

Door­start autodeelproject

15 nov 2021|Over ons|

Van­af 1 decem­ber a.s. is Onze­Au­to aan­bie­der van elek­tri­sche deelauto’s in het Ram­plaan­kwar­tier en in de Pla­ne­ten­wijk in Haarlem.

Ga naar de bovenkant