Upda­te storm Ciarán

2 nov 2023|Alge­meen|

Storm Ciarán is aan­ge­ko­men in Neder­land. Van­af 14.00 geldt code oran­je in de pro­vin­cie Noord-Hol­land en er wor­den wind­sto­ten van 110 kilo­me­ter per uur ver­wacht. Vanwege de weers­om­stan­dig­he­den zijn het Milieuplein Haarlem en loca­tie Zandvoort (Remi­se) van­daag gesloten. 

Spaarnelanden ontvangt WeCy­le Award

10 okt 2023|Alge­meen|

Spaarnelanden heeft de WeCy­cle Award gekre­gen voor de inzameling van elek­tro­nisch afval. Deze prijs wordt jaar­lijks uit­ge­reikt door Stich­ting OPEN, bekend van de Wecy­cle-inle­ver­pun­ten en WeCycle-campagnes. 

Zó voor­kom je voedsel-verspilling

12 sep 2023|Alge­meen|

Wist je dat we in Neder­land een kwart van al het gepro­du­ceer­de eten nooit opeten? Dat wordt alle­maal ver­bouwd, ver­werkt en ver­voerd. Doe mee aan de Ver­spil­lings­vrije Week, pro­beer geen voed­sel weg te gooi­en en voor­kom afval. Hoe je dat doet? Je leest het in onze tips.

Bij­en­kas­ten op Spaarnelanden-kantoor

4 sep 2023|Alge­meen|

Van­daag deden een paar bij­zon­de­re bewo­ners hun intrek bij Spaarnelanden: twee bij­en­vol­ken betrok­ken hun gloed­nieu­we dak­ap­par­te­ment boven­op het hoofd­kan­toor aan de Min­c­ke­lers­weg. Spaarnelanden zet zich dage­lijks in voor een duurzaam beheer van de open­ba­re ruim­te. Maar ook in en om het kan­toor wordt gewerkt aan bio­di­ver­si­teit. Het plaat­sen van de bij­en­kas­ten is daar een mooi voor­beeld van.

Upda­te Spaarnelanden na storm Poly

6 jul 2023|Alge­meen|

Gis­te­ren heeft storm Poly in Haarlem en Zandvoort veel scha­de ver­oor­zaakt. Vanwege de extre­me weers­om­stan­dig­he­den en de vei­lig­heid van onze mede­wer­kers zijn er aan­pas­sin­gen aan onze dienst­ver­le­ning. Lees hier onze upda­te over de hui­di­ge stand van zaken. 

Opruim­werk­zaam­he­den Storm Poly

5 jul 2023|Alge­meen|

Storm Poly heeft van­och­tend for­se scha­de ver­oor­zaakt. Spaarnelanden is op pad gegaan om omgewaaide bomen en los­ge­waai­de tak­ken op te rui­men. Let op: ook na de storm is er risico op val­len­de takken. 

Jaar­ver­slag 2022

29 jun 2023|Alge­meen|

Het afge­lo­pen jaar kre­gen we meer ruim­te om goed om ons heen én voor­uit te kij­ken. Hoe? Dat lees je in ons kers­ver­se jaar­ver­slag over 2022. 

Lever bat­te­rij­en en accu’s apart in

5 jun 2023|Alge­meen|

Door bat­te­rij­en en elek­tri­sche appa­ra­ten apart in te leve­ren help je voor­ko­men dat bat­te­rij­en bescha­di­gen (en daar­door brand kun­nen ver­oor­za­ken) en kun­nen de grond­stof­fen weer wor­den gere­cy­cled. Dat helpt bij het duur­za­mer maken van onze economie.

Etens­res­ten? In de groe­ne bak

15 mei 2023|Alge­meen|

Steeds meer groen­te-, fruit- en tuin­af­val (gft) en etens­res­ten wor­den geschei­den in Haarlem en Zandvoort. Van gft en etens­res­ten wor­den com­post (o.a. voor boe­ren) en bio­gas (o.a. voor ver­war­ming van hui­zen) gemaakt. Dit pro­ces duurt maar een maand, gebeurt lokaal en is vol­le­dig circulair.

Proef met duur­za­me banken

1 jan 2023|Alge­meen|

Spaarnelanden, Spaar­ne Werkt en Mel­tUp heb­ben de han­den ineen­ge­sla­gen om ons afval een twee­de leven te geven. Samen ver­vaar­dig­den zij bank­jes voor de open­ba­re ruim­te van plas­tic afval.

Woon­erf geeft boost aan biodiversiteit

9 dec 2022|Alge­meen|

De Haarlemse Krui­den­buurt ver­an­dert in een woon­erf. Daar gaat niet alleen de ver­keers­vei­lig­heid op voor­uit, ook de bio­di­ver­si­teit krijgt een flin­ke oppep­per. Insec­ten­ho­tels en duur­za­me mate­ri­a­len maken het ver­schil. We leg­gen het uit.

Warm weer? Risico op botulisme

11 jul 2021|Alge­meen|

Met warm weer bestaat de kans dat er zie­ke of dode vogels en vis­sen in of nabij vij­vers en ander opper­vlak­te­wa­ter lig­gen. Dit kan dui­den op botulisme.

Ga naar de bovenkant