Loading...
Bedrij­ven (lan­dings­pa­gi­na)2022-06-08T15:34:41+02:00

Actuele informatie

Meer nieuws

Hier staat de titel van een taak

Naar zelf regelen
Verhaal

Hier een kop

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscinge elenat penatibus et magnis dis parturient montesinai nascetur ridicul mus. Donec quam felis ultricies nectr pellentesque eurlo pelium quis soim nulla consequat quis enim veniblum felis aenean julipt dolor pretium.

Lees verder

Veelgestelde vragen

Naar alle vragen
Hoe inno­ve­ren wij voor een duur­za­me­re leefomgeving?2022-06-22T15:12:33+02:00

Hoe innoveren wij voor een duurzamere leefomgeving?

We wer­ken con­ti­nu aan de ver­duur­za­ming van alles wat er gebeurt bin­nen het bedrijf. We inno­ve­ren door slim­me­re en duur­za­me­re alter­na­tie­ve van onze pro­duc­ten te beden­ken én te maken. Lees hier alles over onze duur­za­me inno­va­ties in de praktijk.

Wat doet Spaarnelanden aan duurzaamheid?2022-03-02T11:22:02+01:00

Wat doet Spaarnelanden aan duurzaamheid?

We kij­ken naar werk­pro­ces­sen en of we die (nog) duur­za­mer kun­nen maken. Zo stip­pe­len we bij­voor­beeld effi­ci­ën­te­re ophaal­rou­tes uit om brand­stof te bespa­ren en ver­van­gen we appa­ra­ten op ben­zi­ne door elek­tri­sche vari­an­ten, van gras- en bos­maai­ers tot blad­bla­zers en heg­gen­scha­ren. Lees hier alles over hoe wij duurzaamheid toe­pas­sen in de praktijk.

Waar­om gaat de gemeen­te Haarlem meer gft geschei­den inzamelen?2022-01-26T16:39:04+01:00

Waarom gaat de gemeente Haarlem meer gft gescheiden inzamelen?

De Rijks­over­heid heeft in een lan­de­lijk afval­be­heer­plan vast­ge­legd dat gemeen­ten hun per­cen­ta­ge afval­schei­ding moe­ten ver­ho­gen. De komen­de decen­nia wor­den veel grond­stof­fen schaar­ser, waar­door de prij­zen ver­der stij­gen. Als er meer afval wordt geschei­den, kan meer afval wor­den her­ge­bruikt en wordt er min­der afval ver­brand. Dit draagt bij aan meer her­ge­bruik van grond­stof­fen en ver­min­de­ring van de CO2-uit­stoot. De gemeen­te Haarlem is daar­om hard bezig het schei­den van afval nog mak­ke­lij­ker te maken voor inwo­ners. Onge­veer één der­de van het aan­tal kilo’s Haar­lems restafval bestaat uit gft. Door gft, net als papier, glas, tex­tiel en plas­tic, te schei­den, dalen ook de kos­ten voor het ver­wer­ken van restafval en dat kan weer van invloed zijn op de hoog­te van de afvalstoffenheffingskosten.

Ik wil geen gft-container. Kan ik deze weigeren?2022-02-28T15:48:23+01:00

Ik wil geen gft-container. Kan ik deze weigeren?

Een gft-container wei­ge­ren is niet moge­lijk. Gemeen­ten zijn wet­te­lijk ver­plicht om gft (groen­te-, fruit- en tuin­af­val en etens­res­ten) geschei­den in te zame­len wan­neer dit moge­lijk is. Vol­gens de afval­stof­fen­ver­or­de­ning moet je het inza­mel­mid­del dat jou wordt aan­ge­bo­den accep­te­ren en gebruiken.

Ga naar de bovenkant