De Haarlem Recycletas in Schalkwijk

Geplaatst op: 4 september 2023

Goed nieuws voor alle inwoners van Schalkwijk! Vanaf 12 september is ook daar de Haarlem Recycletas beschikbaar. Met de Haarlem Recycletas laat je oude boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed, textiel en cd’s/dvd’s gratis thuis ophalen. We zorgen ervoor dat deze spullen niet worden verbrand met het restafval, maar op een milieuvriendelijke manier worden hergebruikt via kringloopwinkels of recycling.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
Over de Haarlem Recycletas

Met de Haarlem Recycletas wil­len we voor­ko­men dat waar­de­vol­le grond­stof­fen bij het restafval belan­den. Dan wor­den ze ver­brand en dat heeft nega­tie­ve gevol­gen voor het mili­eu, zoals CO2-uit­stoot. In oktober 2022 intro­du­ceer­de Spaarnelanden de Haarlem Recycletas in Haarlem-Noord en ver­vol­gens dit jaar in Haarlem-Oost en Zuid-West. Daar zijn inmid­dels vele tas­sen in gebruik geno­men en inge­za­meld. Alle­maal spul­len die duurzaam zijn her­ge­bruikt: ze zijn de kring­loop­win­kels inge­gaan of gere­cy­cled. Dit najaar is, na Schal­k­wijk, de Recycletas ook beschik­baar voor bewo­ners van de bin­nen­stad. Als het zover is wor­den bewo­ners per brief geïnformeerd.

Hoe werkt de Haarlem Recycletas?

Bewo­ners van Schal­k­wijk, Haarlem Zuid-West, Haarlem-Oost en Haarlem-Noord kun­nen de Haarlem Recycletas opha­len bij de uit­deel­ac­ties en uit­gif­te­pun­ten in de buurt, de Recy­cle­wa­gen, het Milieuplein of de klan­ten­ser­vi­ce van Spaarnelanden.

Thuis kan de tas gevuld wor­den met oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed, tex­tiel en cd’s. De gevul­de tas inle­ve­ren? Meld de Recycletas gra­tis aan voor de ophaal­ron­de. We rij­den twee ophaal­ron­des per week met elektrisch vervoer.

Uit­deel­ac­ties Schalkwijk
Wat gebeurt er met de inge­le­ver­de spullen?

Spaarnelanden sor­teert de inge­le­ver­de spul­len voor de kring­loop of recy­cling. Draag­baar tex­tiel krijgt bij­voor­beeld een twee­de leven via de kring­loop­win­kel. Kapot tex­tiel wordt ver­werkt tot poets­doek of iso­la­tie­ma­te­ri­aal. Wer­ken­de appa­ra­ten gaan ook naar de kring­loop en onder­de­len van kapot­te elek­tri­sche appa­ra­ten zijn geschikt voor hergebruik.

Meer infor­ma­tie, uit­gif­te­pun­ten en aan­mel­den ophaalrondes

Kijk hier voor het over­zicht van alle uit­gif­te­pun­ten, het aan­mel­den voor de ophaal­ron­des en meer informatie.