Milieuplein

Het Milieuplein in Haarlem is geopend van maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 15:30 uur, elke dinsdag van 08:00 tot 20:00 uur en elke laatste zondag van de maand van 10:30 tot 16:30 uur. Het Milieuplein is gesloten op de volgende feestdagen: 1ste en 2de Kerstdag, nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Koningsdag en Hemelvaart

Loca­tie

Ir. Lely­weg 55
2031 CD Haarlem

Afval­stro­men

Lees hier wel­ke afval­stro­men je naar het Milieuplein kunt brengen.

Toe­gangs­re­gels

Om de door­stro­ming en afhan­de­ling op het milieuplein in goe­de banen te lei­den, gel­den de vol­gen­de regels:

  • Het Milieuplein is alleen toe­gan­ke­lijk voor inwo­ners van de gemeen­te Haarlem, gemeen­te Zandvoort, Haar­lem­mer­lie­de, Spaarn­wou­de, Half­weg en Spaarn­dam Oost.
  • Bij over­lij­den of ver­hui­zing naar ver­zor­gings­huis of bejaar­den­huis maken we een uit­zon­de­ring. Om mis­ver­stan­den te voor­ko­men gebeurt dit voor­af in over­leg met de aan­we­zig lei­ding­ge­ven­de van het Milieuplein. Neem con­tact op.
  • Er geldt een legi­ti­ma­tie­plicht. Neem altijd een gel­dig legi­ti­ma­tie­be­wijs en een bewijs van jouw hui­di­ge adres mee, zoals een enve­lop met naam en adres (druk­werk) of een bankafschrift.
  • Bedrijfsafval is niet toe­ge­staan! Wil je bedrijfsafval weg­bren­gen? Klik hier voor meer informatie.
  • Bedrijfs­voer­tui­gen mogen alleen op het milieuplein als het afval niet werk-gere­la­teerd is. Als je een auto, bus of aan­hang­wa­gen huurt om het grof huis­hou­de­lijk afval te ver­voe­ren, neem hier dan een bewijs van mee. Zo kun­nen de mede­wer­kers van het Milieuplein zien dat het niet om bedrijfsafval gaat.
  • Bedrij­ven die che­misch afval komen bren­gen zijn toe­ge­staan tot 50 kg en tegen betaling.
  • Per keer kan er maxi­maal 2m3 grof huis­hou­de­lijk afval wor­den ingeleverd.
  • Het grof huis­hou­de­lijk afval moet gesor­teerd, geschei­den en hand­zaam wor­den aangeleverd.
  • Het grof huis­hou­de­lijk afval kan wor­den gebracht met een per­so­nen­wa­gen, al dan niet met een klei­ne aanhanger (enkel-as). Trac­to­ren, vracht­wa­gens, bak­wa­gens, dub­bel-asser of voer­tui­gen die hoger zijn dan 2 meter, of com­bi­na­ties van voer­tui­gen die lan­ger zijn dan 10 meter zijn niet toegestaan.
Instruc­tie­film­pje

Plat­te­grond

Vei­lig­heid bij storm

Bij storm­ach­tig weer kan er wor­den beslo­ten het Milieuplein uit vei­lig­heids­over­we­gin­gen tij­de­lijk of eer­der te slui­ten. Spaarnelanden stelt de vei­lig­heid voor bezoe­kers en mede­wer­kers voor­op. Als VCA**-gecertificeerde orga­ni­sa­tie (VGM Check­list Aan­ne­mers) zijn de richt­lij­nen voor Vei­lig­heid, Gezond­heid en Mili­eu toon­aan­ge­vend in de werk­wij­ze van Spaarnelanden.

Op het Milieuplein wor­den voor­na­me­lijk gro­te afval­de­len uit­ge­la­den en in de containers gestort. Bij storm­ach­tig weer met flin­ke wind­sto­ten kan dit grof­vuil de lucht invlie­gen en gevaar ople­ve­ren voor bezoe­kers, mede­wer­kers en voer­tui­gen. Daar­om is bepaald dat het Milieuplein wordt geslo­ten bij har­de wind. Bij wind­sto­ten rond wind­kracht 7 wordt nader bepaald of de vei­lig­heids­si­tu­a­tie vol­doen­de sta­biel is om de poor­ten open te houden.

In geval van storm tijdens ope­nings­tij­den is er altijd iemand aan­we­zig om even­tu­e­le bezoe­kers uit­leg te geven. Zodra de weers­om­stan­dig­he­den het toe­la­ten, wordt het Milieuplein weer open­ge­steld voor bezoekers.