Spaarnelanden rond de feestdagen

Geplaatst op: 15 december 2022

Rond de komende feestdagen zijn er wijzigingen in de openingstijden van het Milieuplein en in de afvalinzameling. Wellicht heeft dit gevolgen voor het aanbieden van je container. Na de feestdagen kun je je kerstboom inleveren bij een van onze locaties in Haarlem, Spaarndam, Zandvoort en Bentveld. 

Geen afval­in­za­me­ling op Twee­de Kerstdag

Op maandag 26 decem­ber 2022, Twee­de Kerst­dag, is er geen inzameling van gft- en duocontainers. De aan­ge­pas­te inzameldag is zaterdag 24 decem­ber 2022. Ondergrondse containers wor­den altijd geleegd, ook tijdens feest­da­gen. Ophaal­af­spra­ken voor grof huis­hou­de­lijk afval kun­nen niet wor­den inge­pland tus­sen maandag 26 en vrijdag 30 decem­ber 2022.

Milieuplein

Op zondag 25 en maandag 26 is het Milieuplein in Haarlem geslo­ten.  Op alle ande­re dagen gel­den de regu­lie­re ope­nings­tij­den voor het Milieuplein.

Klan­ten­ser­vi­ce

De Klan­ten­ser­vi­ce is geslo­ten op maandag 26 december.

Check de Afval­wij­zer of app 

Onli­ne vind je alle infor­ma­tie over afval­in­za­me­ling in de gemeen­ten Haarlem en Zandvoort op  afvalwijzer.spaarnelanden.nl of in onze app ‘Afval­wij­zer Spaarnelanden’.

Kerstbomeninzameling

Samen met de gemeen­te Haarlem en de gemeen­te Zandvoort orga­ni­seert Spaarnelanden jaar­lijks een kerstbomenactie. Kinderen t/m 15 jaar maken kans op leu­ke prijzen!
In Zandvoort en Bent­veld kun je op 11 janu­a­ri je kerst­boom inle­ve­ren en in Haarlem en Spaarn­dam op 4 en 11 janu­a­ri. Lees hier meer over de loca­ties en tijden.

Jaar­wis­se­ling

Om scha­de te voor­ko­men sluit Spaarnelanden van zaterdag 31 decem­ber tot en met zondag 1 janu­a­ri een aan­tal prul­len­bak­ken en containers voor restafval af.

In Haarlem zijn dit onder ande­re de Mr Fill-bak­ken in win­kel­cen­trum Schal­k­wijk en de zoge­naam­de Big Belly’s in Haarlem Cen­trum, de Cron­jé en op het Mars­man­plein. Als ondergrondse containers voor restafval zijn afge­slo­ten wordt dit op de container zelf aan­ge­ge­ven met een sticker.

In Zandvoort wor­den alle boven­grond­se containers voor geschei­den afval afge­slo­ten. Het zelf­de geldt voor de zelf­per­sen­de afval­bak­ken in het cen­trum, bij het sta­ti­on en op de bou­le­vard. Ver­schil­len­de plek­ken wor­den tij­de­lijk rol­em­mers op een stan­daard geplaatst.