Milieuvriendelijke onkruidbeheersing Zandvoort

Eind april start Spaarnelanden in opdracht van gemeente Zandvoort weer met het milieuvriendelijk beheersen van onkruid in de gemeente. Dit gebeurt door middel van een combinatie van heet water, hete lucht, vegen en borstelen en het handmatig verwijderen van onkruid.

Voor­dat de win­ter begint, zorgt Spaarnelanden ervoor dat goten en stoep­ran­den van door­gaan­de stra­ten en wegen in de open­ba­re ruim­te zoveel moge­lijk vrij zijn van onkruid. In april wordt er ver­vol­gens goed geke­ken waar er onkruid opkomt en aan de hand daar­van wordt er een plan en een rou­te gemaakt voor het beheer­sen van het onkruid. Op een aan­tal loca­ties zal het de komen­de maan­den nodig zijn om de straat af te zet­ten, zodat het onkruid zo goed moge­lijk aan­ge­pakt kan wor­den. Uiter­aard zorgt Spaarnelanden voor bor­den en een omleiding.

Mili­eu­vrien­de­lijk

Spaarnelanden beheerst onkruid zonder che­mi­sche mid­de­len en op een mili­eu­vrien­de­lij­ke manier. Het onkruid wordt behan­deld met heet water en hete lucht. Met de heet water­me­tho­de wordt een klei­ne hoe­veel­heid bij­na kokend water op het onkruid gespo­ten. Door het hete water raakt het onkruid na meer­de­re behan­de­lin­gen uit­ge­put. Hier­door zijn che­mi­sche bestrij­dings­mid­de­len niet nodig en raakt grond­wa­ter niet ver­vuild. Daar­naast wor­den veeg- en bor­stel­ma­chi­nes inge­zet om onkruid weg te halen. Hier­mee wordt ook zand en ove­rig vuil weg­ge­haald, waar­door de voe­dings­bo­dem voor onkruid verdwijnt.

Zelf onkruid beheersen

Voor het beheer­sen van onkruid wordt ook een beroep gedaan op inwo­ners zelf.