Groot onderhoud bomen begraafplaats Zandvoort

Vanaf eind november worden bomen op de begraafplaats in Zandvoort gesnoeid en onderhouden. Na een boomveiligheidscontrole afgelopen zomer blijkt dat een deel van de bomen op de begraafplaats een onderhoudsbeurt nodig heeft. Deze bomen zijn te herkennen aan het rood-witte lintje dat om de boom is gebonden. Het onderhoud op de begraafplaats duurt een aantal weken en overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Boom­vei­lig­heids­con­tro­le

De 6.500 gemeen­te­lij­ke bomen in gemeen­te Zandvoort krij­gen elke vijf jaar een boom­vei­lig­heids­con­tro­le. Spaarnelanden con­tro­leert alle bomen dan op hun vita­li­teit, vei­lig­heid en gezond­heid. Deze con­tro­les zijn belang­rijk, want ogen­schijn­lijk gezon­de bomen kun­nen toch scha­de heb­ben die op het eer­ste oog niet zicht­baar is. Dan is er bij­voor­beeld bij een storm een gro­ter risico dat zo’n boom omwaait. Als er uit de boom­vei­lig­heids­con­tro­le blijkt dat bomen extra onder­houd nodig heb­ben of gekapt moe­ten wor­den, dan wordt dit na de con­tro­le inge­pland en uitgevoerd.

Particuliere bomen

Inwo­ners van gemeen­te Zandvoort zijn zelf ver­ant­woor­de­lijk voor de con­tro­le van particuliere bomen. Wan­neer zij (nood)kapvergunningen voor bomen op eigen grond­ge­bied wil­len aan­vra­gen, kan dat bij de gemeen­te Zandvoort.