Wat doen jullie om de hoge aantallen van de eikenprocessierups tegen te gaan?

Jaar­lijks doet Spaarnelanden onder­zoek naar de (moge­lij­ke) aan­we­zig­heid van de eiken­pro­ces­sie­rups bij eiken in de open­ba­re ruim­te. We plaat­sen daar­voor fero­moon­val­len, waar­mee we de vlin­ders van­gen. Door de eiken­pro­ces­sie­rups­vlin­ders in de zomer en het najaar te van­gen, weten we hoe­veel er rup­sen er onge­veer in een gebied aan­we­zig zijn. Ande­re metho­des die we gebrui­ken zijn het machi­naal weg­zui­gen van nes­ten en het (bio­lo­gisch) bespui­ten van bomen. Dat laat­ste doen we alleen bij gro­te groe­pen rupsen.