Is er een periode wanneer Spaarnelanden niet maait in Haarlem?

De gemeen­te Haarlem heeft met Spaarnelanden afge­spro­ken dat een groot deel van de gazons in de open­ba­re ruim­te in de peri­o­de 15 april tot 15 mei niet wor­den gemaaid. De maat­re­gel om tij­dens de bloei­pe­ri­o­de niet te maai­en, kan bij­dra­gen aan een rij­ker insec­ten­le­ven. De loca­ties waar tij­de­lijk niet wordt gemaaid zijn voor­al gro­te ber­men langs door­gaan­de wegen.