Maaien

Spaarnelanden maait gras en bermen in de gemeenten Haarlem en Zandvoort. En dat is best een puzzeltje: alle grassoorten moeten op een ander moment worden gemaaid. Hoe verloopt een maaiseizoen?

Maai­sei­zoen

Het maai­sei­zoen start rond 1 maart. Ten­min­ste, als het weer het toe­laat. Als de gazons te nat zijn, bij­voor­beeld door veel regen, stel­len we het maai­en uit. Op die manier voor­ko­men we dat het gras bescha­digd. Als rond 1 novem­ber de nacht­vorst zijn intre­de doet, stop­pen we met maai­en. Het maai­sei­zoen loopt in prin­ci­pe van 1 maart tot half november.

Wat maait Spaarnelanden?
Kort gras

Begin maart begint Spaarnelanden met het maai­en van kort gras. Dit gras kom je tegen in woon­wij­ken en moet regel­ma­tig wor­den gemaaid. Als er bol­len in het gras staan, maai­en we nadat het deel boven de grond is afge­stor­ven. Dit is onge­veer in mei.

Lang gras

Lang gras bestaat uit ver­schil­len­de soor­ten gras. Het wordt één tot twee keer per maai­sei­zoen door ons gemaaid en opgeruimd.

Ber­men

De mees­te ber­men maai­en we in Haarlem twee keer per jaar. In de peri­o­de 1 juni tot 15 juli en 1 september tot 1 oktober. In Zandvoort maai­en we de mees­te ber­men 1 keer per jaar rond eind oktober.

Vlin­der­gras

Vlin­der­gras wordt ook twee keer per jaar gemaaid. In de peri­o­de 1 juli tot 1 augus­tus en 1 september tot 1 oktober.

Hoge krui­den

Hoge krui­den wor­den gemaaid en opge­ruimd vol­gens een sche­ma, som­mi­ge krui­den wor­den een jaar­tje over­ge­sla­gen. De maai­pe­ri­o­de loopt van 1 oktober tot 1 november.

Oever­be­groei­ing

Gras en beplan­ting langs het water wordt na de zomer door ons gemaaid. In de peri­o­de half oktober tot half november.

Een maand niet maaien

Samen met de gemeen­te Haarlem heeft Spaarnelanden afge­spro­ken om van 15 april tot 15 mei niet te maai­en. Het gaat voor­al om gro­te ber­men langs de door­gaan­de weg. Op de kaart zijn de gebie­den waar niet wordt gemaaid met rood aangegeven.

Waar­om maai­en we niet in deze maand? Omdat dit de bloei­pe­ri­o­de van veel planten en bloemen is. Niet maai­en draagt bij aan een rij­ker insec­ten­le­ven en dus meer biodiversiteit.

Eco­lo­gisch beheer

Veel gras in Haarlem wordt maar een paar keer per jaar gemaaid. Hier­door krij­gen bloemen en krui­den meer ruim­te. We noe­men dit eco­lo­gisch beheer. De gemeen­te Haarlem wil de komen­de jaren steeds meer op deze manier gaan wer­ken. Je zult in de toe­komst dus vaker hoger, natuur­lij­ker gras met bloemen en krui­den tegen­ko­men in de stad. Op som­mi­ge loca­ties is dit niet zo han­dig, denk bij­voor­beeld aan speel­wei­des en par­ken. Daar blij­ven we actief maai­en en hou­den we het gazon lek­ker kort.