Zomerwerkzaamheden bomen, gras en bermen

Geplaatst op: 22 juli 2022

In de zomermaanden voeren we weer verschillende werkzaamheden uit op het gebied van groen in de openbare ruimte, in opdracht van de gemeente Haarlem en/of gemeente Zandvoort. Hieronder vind je een overzicht.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
Berm tij­de­lijk niet gemaaid

In juni zijn we gestart met het maai­en van de ber­men en het lan­ge gras. Dit kan vanwege de droog­te over­last geven aan fiet­sers en auto­mo­bi­lis­ten. Daar­om maai­en we tij­de­lijk de ber­men langs de weg niet. Hier­bij hou­den we wel altijd reke­ning met de ver­keers­vei­lig­heid. Wan­neer een te hoge berm gevaar ople­vert, dan maai­en we deze wel. Als de droog­te weer afneemt, maai­en we ook de ande­re ber­men en lang gras. De twee­de maai­ron­de voor lang gras en ber­men staat gepland voor september.

Iep­ziek­te

In Haarlem is de eer­ste con­tro­le voor de iep­ziek­te gedaan. In deze ron­de lie­pen we ruim 4.100 iepen na, en bij 53 iepen trof­fen we ken­mer­ken van de iep­ziek­te aan. Om ver­de­re ver­sprei­ding van de ziek­te te voor­ko­men, wor­den besmet­te gemeen­te­lij­ke iepen zo snel moge­lijk ver­wij­derd. Voor­dat dit gebeurt, voe­ren we nog een laat­ste check uit of het ook écht iep­ziek­te is. Hier­voor wordt een aan­ge­tas­te tak van de iep door­ge­sne­den. Na 1 augus­tus zijn zie­ke iepen ver­wij­derd. Wel­ke dat zijn vind je hier.

In Zandvoort wordt elke twee weken gecon­tro­leerd. Tien bomen leken de iep­ziek­te te heb­ben, in de Kees­om­straat, Duin­win­de­laan, Duin­doorn­laan en de Zuid­laan. Als bij de laat­ste check defi­ni­tief de iep­ziek­te wordt vast­ge­steld, mar­ke­ren we deze bomen met een gele stip en wor­den ze bin­nen 10 dagen verwijderd.

Eiken­pro­ces­sie­rups

In juni heb­ben we de eiken op de aan­we­zig­heid van de eiken­pro­ces­sie­rups gecon­tro­leerd. Dit onder­zoek is nu afge­rond. In 77 van de onder­zoch­te bomen trof­fen we een nest aan, in groot­te vari­ë­rend  van een ten­nis­bal tot een voet­bal. Inmid­dels heb­ben we alle nes­ten verwijderd.

Rooi­en dode en zie­ke bomen

Bin­nen­kort star­ten we met het ver­wij­de­ren van dode en zie­ke bomen in Haarlem. In totaal gaat het om 202 bomen, waar­voor al een kap­ver­gun­ning is afge­ge­ven of die geen kap­ver­gun­ning nodig heb­ben. In deze lijst kun je zien om wel­ke bomen het gaat.

Sche­ren leibomen

In Haarlem zijn we gestart met het snoei­en van 250 lei- en vormbomen. Dit zijn bomen die zijn gesnoeid als blok of zuil, die hun natuur­lij­ke vorm weer aan­ne­men als ze niet wor­den gesnoeid. Het sche­ren van een lei­boom kun je ver­ge­lij­ken met het knip­pen van een haag. In Haarlem vind je deze bomen onder ande­re op de Gro­te Markt en Amsterdamstraat.
Tijdens de werkzaamheden beper­ken we de over­last natuur­lijk zoveel moge­lijk. Na het snoei­en blijft er tij­de­lijk snoei­afval lig­gen; we rui­men dit na het werk zo snel moge­lijk op.