Werkzaamheden maart

Geplaatst op: 23 maart 2022
Voor­jaars­klaar maken vas­te planten

Deze maand start Spaarnelanden ook weer met het voor­jaars­klaar maken van de vas­te beplan­ting op ver­schil­len­de loca­ties in Haarlem. Spaarnelanden maait de planten in de peri­o­de van maart tot en met april en voor­ziet deze van mest, zodat de planten goed kun­nen groei­en. Als er scha­de aan de vas­te planten is ont­staan in de win­ter, dan zorgt Spaarnelanden voor extra nieu­we planten.

Inzaai­en bermen

Ver­schil­len­de ber­men in Haarlem zijn weer voor­zien van bloem­zaad. Er is gezaaid met een meer­ja­ri­ge bloe­men­soor­ten­meng­sel die spe­ci­aal voor bij­en en vlin­ders aan­trek­ke­lijk is. Zo is het Hout­man­pad opnieuw inge­zaaid. In april wor­den nog ande­re plek­ken in Haarlem van extra bloem­zaad voor­zien. Momen­teel krij­gen de gras­vel­den een opknap­beurt, erna zijn de ber­men aan de beurt.

Start maai­sei­zoen

Deze week is Spaarnelanden gestart met het maai­en van ber­men en gazons. Het maai­sei­zoen duurt meest­al tot half novem­ber, maar afhan­ke­lijk van de weers­om­stan­dig­he­den zal er eer­der of later wor­den gestopt.

Aangepast maaibeleid

Het maai­en gebeurt op basis van afspra­ken die de gemeen­te met Spaarnelanden heeft gemaakt over de kwa­li­teit van het groen. Om de natuur meer de ruim­te te geven, maait Spaarnelanden in het voor­jaar het gras min­der vaak op een groot aan­tal stuk­ken in de gemeen­te Haarlem. In 2020 is onge­veer 50% van de gazons een maand later gemaaid. Meer infor­ma­tie over het maai­be­leid is hier te vinden.

Maaisel

In het maai­sei­zoen kan het voor­ko­men dat gemaaid gras op het trot­toir, de weg of het fiets­pad terecht komt, omdat het aan de ban­den van de gras­maai­er blijft plak­ken en los­laat op de weg. Door de maai­werk­zaam­he­den af te stem­men op de veeg­werk­zaam­he­den in de stad, zorgt Spaarnelanden er zo snel moge­lijk voor dat het gemaai­de gras van de weg wordt verwijderd.

Zaai­k­laar maken schooltuinen

Begin maart heeft Spaarnelanden de school­tuin­com­plexen weer zaai­k­laar gemaakt. Het gaat om de Scho­ter­bos­tuin, De Cor­ne­lia Wes­ten­dorp­tuin, de Kor­te­naer­straat en de Poel­pol­der­tuin. Het zaai­k­laar maken van de school­tui­nen houdt in dat Spaarnelanden de grond spit of freest. Na afron­ding van deze werkzaamheden is de grond zaaiklaar.

Plaat­sen bloem­bak­ken met wisselbeplanting

Op dinsdag 23 maart is Spaarnelanden weer gestart met het plaat­sen van bloem­bak­ken in Haarlem. De met vio­len gevul­de bloem­bak­ken wor­den op ver­schil­len­de loca­ties in het cen­trum van Haarlem geplaatst en zor­gen voor een vro­lijk straat­beeld. In mei wis­selt Spaarnelanden de vio­len om voor gera­ni­ums. Omwo­nen­den erva­ren geen tot wei­nig over­last van de werkzaamheden.

Groen­par­ti­ci­pa­tie

In de gemeen­te Haarlem is het als inwo­ner moge­lijk om op ver­schil­len­de manie­ren de stad te ver­groe­nen. Inwo­ners kun­nen bij­voor­beeld een gevel­tuin­tje aan­leg­gen, een bloem­bak, boom­spie­gel of groen­strook adop­te­ren. Meer infor­ma­tie over de ver­schil­len­de moge­lijk­he­den is te vin­den op de web­si­te. Hier zijn ook de alge­me­ne voor­waar­den, fly­ers met geschik­te beplan­ting en het aan­meld­for­mu­lier te vinden.