Naar het overzicht

Reinigen kunstgras en zandondergronden speeltoestellen in Haarlem

De komende weken gaat Firma Griekspoor, in opdracht van Spaarnelanden, de ondergronden van de openbare speellocaties in de gemeente reinigen.

Er wordt gemid­deld 19.000 m2 kunst­gras­on­der­grond gerei­nigd en inge­strooid met nieuw instrooi­zand, 1.200 m2 zand­on­der­grond wordt gerei­nigd en het speel­zand in de open­ba­re zand­bak­ken ver­van­gen voor nieuw speelzand.

Val­dem­pen­de ondergrond

In Haarlem heb­ben de mees­te speel­lo­ca­ties een val­dem­pen­de onder­grond van kunst­gras. Zo’n onder­grond is opge­vuld met zand. Door regen, wind en ande­re omstan­dig­he­den kan de dem­pen­de top­laag wor­den aangetast. Het kunst­gras kan boven­dien glad wor­den vanwege alg- en mos­vor­ming. De kunst­gras­mat­ten wor­den met een spe­ci­a­le machi­ne opge­bor­steld en gereinigd.

Door de zand­ondergronden peri­o­diek te rei­ni­gen en te onder­hou­den blij­ven de speel­plek­ken een vei­li­ge en gezon­de plek om te spelen.

Moge­lij­ke overlast

Over­last tij­dens de werkzaamheden wordt zoveel moge­lijk beperkt, maar eni­ge hin­der kan voor­ko­men. Tij­dens de werkzaamheden kan een speel­lo­ca­tie tij­de­lijk niet gebruikt wor­den. De werkzaamheden aan alle speel­lo­ca­ties in Haarlem zul­len in totaal onge­veer 4 weken duren.