Reinigen kunstgras en zandondergronden speeltoestellen in Haarlem

Geplaatst op: 4 april 2022

De komende weken gaat Firma Griekspoor, in opdracht van Spaarnelanden, de ondergronden van de openbare speellocaties in de gemeente reinigen.

Er wordt gemid­deld 19.000 m2 kunst­gras­on­der­grond gerei­nigd en inge­strooid met nieuw instrooi­zand, 1.200 m2 zand­on­der­grond wordt gerei­nigd en het speel­zand in de open­ba­re zand­bak­ken ver­van­gen voor nieuw speelzand.

Val­dem­pen­de ondergrond

In Haarlem heb­ben de mees­te speel­lo­ca­ties een val­dem­pen­de onder­grond van kunst­gras. Zo’n onder­grond is opge­vuld met zand. Door regen, wind en ande­re omstan­dig­he­den kan de dem­pen­de top­laag wor­den aangetast. Het kunst­gras kan boven­dien glad wor­den vanwege alg- en mos­vor­ming. De kunst­gras­mat­ten wor­den met een spe­ci­a­le machi­ne opge­bor­steld en gereinigd.

Door de zand­ondergronden peri­o­diek te rei­ni­gen en te onder­hou­den blij­ven de speel­plek­ken een vei­li­ge en gezon­de plek om te spelen.

Moge­lij­ke overlast

Over­last tijdens de werkzaamheden wordt zoveel moge­lijk beperkt, maar eni­ge hin­der kan voor­ko­men. Tijdens de werkzaamheden kan een speel­lo­ca­tie tij­de­lijk niet gebruikt wor­den. De werkzaamheden aan alle speel­lo­ca­ties in Haarlem zul­len in totaal onge­veer 4 weken duren.