Lever je oude kleding in tijdens Haarlem Shopping Weekend

Op zondag 19 september 2021 kan winkelend publiek tijdens Haarlem Shopping Weekend oude kleding inleveren op de Grote Markt. Daarmee ontvangen ze een leuk presentje en maken ze kans op een duurzame kledingbon t.w.v. 100 euro. Met deze actie willen Spaarnelanden en Paswerk de inzameling en recycling van oude kleding en textiel graag stimuleren. De recycling van textiel geeft namelijk de hoogste CO2-besparing van alle recyclebare afvalstromen.

Nog veel winst te behalen

In Haarlem is nog veel winst te beha­len als het gaat om het geschei­den inle­ve­ren van tex­tiel. In 2020 werd onge­veer 4 kilo tex­tiel per bewo­ner inge­za­meld. Maar gemid­deld zit er per Haar­lem­mer nog zo’n 11 kg waar­de­vol tex­tiel in het restafval. Spaarnelanden en Pas­werk roe­pen inwo­ners daar­om op om hun tex­tiel in te leve­ren bij een van de 45 tex­tiel­con­tai­ner in Haarlem. Want elke kilo telt! Naast oude kleding, mogen schoe­nen, acces­soi­res, rie­men, tas­sen, lakens, keu­ken­tex­tiel, gor­dij­nen en knuf­fels ook in de textielcontainer.

Win­ac­tie t/m 31 decem­ber 2021

Haar­lem­mers die van­af zondag 19 september hun oude kleding en tex­tiel inle­ve­ren bij een tex­tiel­con­tai­ner van Spaarnelanden kun­nen mee­doen met de win­ac­tie door hun con­tact­ge­ge­vens ach­ter te laten op de zak waar de kleding in zit. De kle­ding­bon waar kans op kan wor­den gemaakt is te beste­den bij de Haarlemse kle­ding­win­kels: Stich­ting Sur Ate­lier, Epi­so­de en Brand­mis­si­on. De actie loopt tot en met 31 decem­ber 2021.

90% tex­tiel is ver­werk- en herbruikbaar

In Haarlem zamelt Spaarnelanden oude kleding en tex­tiel in via tex­tiel­con­tai­ners. Inge­za­meld tex­tiel gaat ver­vol­gens naar Pas­werk waar het wordt gesor­teerd. Van het gesor­teer­de tex­tiel is zo’n 90% ver­werk- en her­bruik­baar. 30% wordt ver­werkt tot grond­stof voor nieuw tex­tiel, 52% gaat naar lan­den met een lager wel­vaarts­ni­veau dan Neder­land en 8% wordt ver­kocht via de Kring­loop­win­kel. Het ove­ri­ge per­cen­ta­ge is niet her­bruik­baar of recyclebaar.