Haarlemse kinderen gaan strijd aan tegen textielverspilling

Vanaf 12 september zamelen kinderen van tien Haarlemse basisscholen een maandlang zoveel mogelijk oud en kapot textiel in. Het textiel wordt daarna gerepareerd of gerecycled.

Buurt­be­wo­ners wor­den bij het pro­ject betrok­ken. Zij kun­nen hun kapot­te en niet meer gedra­gen kleding aan­bie­den op www.textielrace.nl. Leer­lin­gen komen het tex­tiel dan aan huis ophalen.

Een bete­re wereld begint in je kledingkast

De inzameling van tex­tiel kan stuk­ken beter! Per jaar gooit iede­re Neder­lan­der zo’n tien kilo tex­tiel in de vuil­nis­bak. Of kle­ren blij­ven jaren in de kas­ten han­gen. Zon­de, want de mees­te kleding is goed genoeg voor een twee­de ronde.

Maar ook tex­tiel dat wel wordt inge­za­meld is niet altijd meer geschikt om te recy­clen. Men­sen gooi­en soms vies en nat tex­tiel in de container en dat maakt her­ge­bruik moei­lijk of soms zelfs onmo­ge­lijk. De Tex­tiel Race maakt kinderen en hun omge­ving bewust over het belang van recy­cling en hergebruik.

Steen­tje bijdragen

Tijdens de race leren kinderen op een inter­ac­tie­ve manier over onder­wer­pen als con­su­min­de­ren, de impact van de tex­tiel­pro­duc­tie op mens en mili­eu, repa­ra­tie, her­ge­bruik en recy­clen. Na een gast­les van gedre­ven experts zijn de scho­lie­ren klaar om ook daad­wer­ke­lijk hun steen­tje bij te gaan dra­gen aan het cir­cu­lair maken van hun stad.

De Tex­tiel Race Haarlem vindt plaats van 12 september tot en met 6 oktober. De scho­len die in Haarlem mee­doen zijn: De Glo­be, De Zuid­wes­ter, IKC Schal­k­wijk, OBS De Pira­mi­de, OBS De Kring, De Tra­pe­ze, Vrije School Kle­ver­park, OBS Bos en Vaart, Sint Bavo en De Talenten.

De race is een ini­ti­a­tief van Gemeen­te Haarlem, Spaar­ne Werkt en Spaarnelanden. Zij zor­gen ervoor dat het inge­za­mel­de tex­tiel bij gere­nom­meer­de recy­clers terecht komt.