Haarlemse kinderen gaan strijd aan tegen textielverspilling

Geplaatst op: 9 september 2022

Vanaf 12 september zamelen kinderen van tien Haarlemse basisscholen een maandlang zoveel mogelijk oud en kapot textiel in. Het textiel wordt daarna gerepareerd of gerecycled.

Buurt­be­wo­ners wor­den bij het pro­ject betrok­ken. Zij kun­nen hun kapot­te en niet meer gedra­gen kleding aan­bie­den op www.textielrace.nl. Leer­lin­gen komen het tex­tiel dan aan huis ophalen.

Een bete­re wereld begint in je kledingkast

De inzameling van tex­tiel kan stuk­ken beter! Per jaar gooit iede­re Neder­lan­der zo’n tien kilo tex­tiel in de vuil­nis­bak. Of kle­ren blij­ven jaren in de kas­ten han­gen. Zon­de, want de mees­te kleding is goed genoeg voor een twee­de ronde.

Maar ook tex­tiel dat wel wordt inge­za­meld is niet altijd meer geschikt om te recy­clen. Men­sen gooi­en soms vies en nat tex­tiel in de container en dat maakt her­ge­bruik moei­lijk of soms zelfs onmo­ge­lijk. De Tex­tiel Race maakt kinderen en hun omge­ving bewust over het belang van recy­cling en hergebruik.

Steen­tje bijdragen

Tijdens de race leren kinderen op een inter­ac­tie­ve manier over onder­wer­pen als con­su­min­de­ren, de impact van de tex­tiel­pro­duc­tie op mens en mili­eu, repa­ra­tie, her­ge­bruik en recy­clen. Na een gast­les van gedre­ven experts zijn de scho­lie­ren klaar om ook daad­wer­ke­lijk hun steen­tje bij te gaan dra­gen aan het cir­cu­lair maken van hun stad.

De Tex­tiel Race Haarlem vindt plaats van 12 september tot en met 6 oktober. De scho­len die in Haarlem mee­doen zijn: De Glo­be, De Zuid­wes­ter, IKC Schal­k­wijk, OBS De Pira­mi­de, OBS De Kring, De Tra­pe­ze, Vrije School Kle­ver­park, OBS Bos en Vaart, Sint Bavo en De Talenten.

De race is een ini­ti­a­tief van Gemeen­te Haarlem, Spaar­ne Werkt en Spaarnelanden. Zij zor­gen ervoor dat het inge­za­mel­de tex­tiel bij gere­nom­meer­de recy­clers terecht komt.