Eikenprocessierups in Haarlem en Zandvoort

Door het warme weer van de afgelopen dagen is de verwachting dat vanaf volgende week de eerste nesten van de eikenprocessierups te zien zijn. Meestal vindt in juni de grootste overlast van de eikenprocessierups plaats, maar door de warmte van eind maart en de koude weken erna laat de eikenprocessierups zich dit jaar later zien.

Onder­zoek naar eikenprocessierups

In opdracht van gemeen­te Haarlem en gemeen­te Zandvoort voert Spaarnelanden jaar­lijks in juni onder­zoek uit naar de aan­we­zig­heid van de eiken­pro­ces­sie­rups bij eiken in de open­ba­re ruim­te. Met het onder­zoek brengt Spaarnelanden in kaart hoe groot de ver­sprei­ding van de eiken­pro­ces­sie­rups is. Op deze manier is het moge­lijk om op tijd pas­sen­de maat­re­ge­len nemen tegen de eikenprocessierups.

Fero­moon­val­len

In de fero­moon­val­len zit­ten geur­stof­fen die man­ne­lij­ke eiken­pro­ces­sie­vlin­ders aan­trek­ken. De hoe­veel­heid gevan­gen vlin­ders is een indi­ca­tie hoe­veel eiken­pro­ces­sie­rup­sen vol­gend jaar terug­ke­ren. De val­len zijn geplaatst in de peri­o­de dat de rup­sen zich ont­popt heb­ben tot vlin­der. Door ver­der te her­lei­den of de gevan­gen vlin­ders ‘vers’ zijn kan de moge­lij­ke her­komst van de vlin­der inge­schat wor­den. Ver­se vlin­ders zijn in de direc­te omge­ving van de vang­sten geboren.

Gezond­heids­klach­ten

De eiken­pro­ces­sie­rups kan gezond­heids­klach­ten ver­oor­za­ken bij men­sen. Bij het aan­tref­fen van de eiken­pro­ces­sie­rups neemt Spaarnelanden pas­sen­de maat­re­ge­len. Inwo­ners die een gemeen­te­lij­ke eiken­boom met eiken­pro­ces­sie­rup­sen aan­tref­fen kun­nen dit melden bij de gemeen­te Haarlem en gemeen­te Zandvoort of via tele­foon­num­mer 14 023.

Spaarnelanden ver­wij­dert de nes­ten zo snel moge­lijk na het bin­nen­ko­men van een melding. Dit gebeurt door spe­ci­a­lis­ti­sche mede­wer­kers die de rup­sen opzui­gen uit de boom. Eiken­pro­ces­sie­nes­ten in particuliere bomen wor­den niet ver­wij­derd door Spaarnelanden.

Natuur­lij­ke bestrijders

Insec­ten, vleer­mui­zen en vogels zijn natuur­lij­ke bestrij­ders van de eiken­pro­ces­sie­rups. Door het plaat­sen van bij­voor­beeld insec­ten­ho­tels, vogel­huis­jes of door het maken van bloem­rij­ke ber­men door een aan­ge­past maai­be­leid wordt er een aan­trek­ke­lij­ke leef­om­ge­ving voor hen gecre­ëerd waar­door over­last door de eiken­pro­ces­sie­rups kan afnemen.

Meer infor­ma­tie

Op de door het Ken­nis­cen­trum Eiken­pro­ces­sie­rups inge­stel­de web­si­te processierups.nu is meer infor­ma­tie te vin­den over de eikenprocessierups.