7 t/m 13 maart: De Week van de AfvalHelden

Van 7 t/m 13 maart 2022 is het weer ‘De Week van de AfvalHelden’. Ook in Haarlem en Zandvoort worden medewerkers uit o.a. de afvalinzameling, reiniging én beheer openbare ruimte in het zonnetje gezet. Op werk staat ze een verrassing te wachten.

Voor alle Haarlemse en Zand­voort­se kinderen zijn er spe­ci­a­le afval­kleur­pla­ten te krij­gen via scho­len en enke­le super­mark­ten. Door die in te kleu­ren en voor het raam te han­gen of op de rolcontainer te plak­ken krij­gen de afval­hel­den in de hele regio waardering.

De Week van de AfvalHelden

Afval­in­za­me­ling, groen­be­heer en rei­ni­ging: werk dat essen­ti­eel is voor een slim gebruik van afval en grond­stof­fen en een goed draai­en­de samen­le­ving. In de Week van de Afval­Hel­den zet­ten we onze mede­wer­kers in het zon­ne­tje. Dat zijn er best veel: in Haarlem en Zandvoort zet­ten zo’n 300 men­sen zich dage­lijks in voor het inza­me­len van afval en grond­stof­fen, het run­nen van het Milieuplein, groen­on­der­houd en meer. Een rij­ke ver­za­me­ling van beroe­pen in een vita­le sector.

Kleur­pla­ten­ac­tie

Kinderen en ouders kun­nen op school en in enke­le super­mark­ten in Haarlem en Zandvoort kleur­pla­ten mee­ne­men met het the­ma afval. Door ze in te kleu­ren en ze tus­sen 7 en 13 maart voor het raam te han­gen of op de rolcontainer te plak­ken krij­gen alle afval­hel­den waar­de­ring. En wie weet wor­den ze door een onze afval­hel­den bedankt met een mooi prijzenpakket.