1 jaar Recyclewagen: al meer dan 55.000 kilo ingeleverd

Geplaatst op: 4 oktober 2023

De Recyclewagen bestaat 1 jaar. Op 4 oktober 2022 startte Spaarnelanden met de Recyclewagen, in opdracht van Gemeente Haarlem. Sindsdien is er ruim 55.000 kilo aan spullen ingeleverd, die zo van het restafval zijn gered. Er kwamen in het afgelopen jaar zo’n 11.000 bezoekers naar het mobiele inleverpunt met onder meer metaal, hard plastic, accu’s/batterijen en elektrische apparaten.

Klei­ne­re afvalberg

De Recy­cle­wa­gen is bedoeld om de hoe­veel­heid restafval te ver­klei­nen. Door zoveel moge­lijk grond­stof­fen apart in te zame­len, kun­nen ze wor­den her­ge­bruikt. Zo wordt van oud piep­schuim iso­la­tie­ma­te­ri­aal gemaakt, van fri­tuur­vet bio­brand­stof en kun­nen meta­len onein­dig wor­den gere­cy­cled. Elek­tri­sche appa­ra­ten wor­den uit elkaar gehaald, waar­na de ver­schil­len­de grond­stof­fen wor­den her­ge­bruikt. Daar­naast kan er klein che­misch afval (kca) bij de Recy­cle­wa­gen wor­den inge­le­verd. Dat is gevaar­lijk als het bij het restafval belandt. Bat­te­rij­en en accu’s bij­voor­beeld, die kun­nen gro­te bran­den ver­oor­za­ken bij de ver­wer­king als restafval.

Dicht­bij huis

De Recy­cle­wa­gen komt inmid­dels naar negen loca­ties in Haarlem. Daar­door kun­nen Haar­lem­mers klei­ne hoe­veel­he­den dicht bij huis inle­ve­ren. Als vuist­re­gel geldt dat alles in een bood­schap­pen­tas moet pas­sen. Gro­te­re hoe­veel­he­den kun­nen wor­den opge­haald via een afspraak voor grof­af­val of naar het Milieuplein in de Waar­der­pol­der wor­den gebracht. De aan­ge­bo­den spul­len wor­den in de Recy­cle­wa­gen aan­ge­no­men door gedi­plo­meer­de mede­wer­kers van Spaarnelanden. Er is altijd een Recy­cle­coach (voor­heen afval­coach) aan­we­zig, die vra­gen kan beant­woor­den en tips geeft over het schei­den én voor­ko­men van afval.

Suc­ces

Nu het mobie­le inle­ver­punt van Spaarnelanden een jaar bestaat, is de con­clu­sie dat de Recy­cle­wa­gen een suc­ces­vol mid­del is om afval­schei­ding en -inzameling te ver­be­te­ren. De komen­de peri­o­de gaat Spaarnelanden de Recy­cle­wa­gen bij nog meer men­sen onder de aan­dacht bren­gen met de cam­pag­ne ‘Word Recyclewijzer’.

Meer infor­ma­tie zijn, net als alle inle­ver­lo­ca­ties en -data, te vin­den op www.spaarnelanden.nl/wagen.