Verkeersmaatregelen

Spaarnelanden zet zich dagelijks in voor veiligheid op de weg. Kort gezegd: we zorgen ervoor dat het verkeer van en naar Haarlem zo soepel mogelijk verloopt. Bijvoorbeeld door verkeersmaatregelen te treffen waar nodig. Voor de gemeente, haar inwoners en het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden, evenementen of het vrijhouden van parkeerplekken.

Onder­steu­ning bij evenementen

Stel, je wil een eve­ne­ment orga­ni­se­ren. Dan neemt het eve­ne­men­ten­ter­rein waar­schijn­lijk een stuk van de open­ba­re ruim­te in beslag. Je hebt dan een ver­gun­ning nodig. Deze ver­gun­ning moet je zelf aan­vra­gen bij de gemeen­te Haarlem. Als hij wordt ver­leend, mag je ook gebruik maken van verkeersmaatregelen.

Spaarnelanden heeft jaren­lan­ge erva­ring in het onder­steu­nen bij eve­ne­men­ten. We den­ken graag mee en ver­zor­gen tij­de­lij­ke of vas­te ver­keers­maat­re­ge­len tegen aan­trek­ke­lij­ke tarieven.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

  • Opstel­len en laten accor­de­ren van verkeersplannen.
  • Plaat­sen van tij­de­lij­ke ver­keers­maat­re­ge­len bij wegwerkzaamheden.
  • Vrij­hou­den van par­keer­plaat­sen door het plaat­sen van borden.
  • Leve­ren van hek­werk en bebording.
  • Plaat­sen van vas­te ver­keers­maat­re­ge­len op eigen grond.
  • Leve­ren van rub­be­ren mat­ten ter bescher­ming van snoe­ren en kabels boven de grond.

Vaste verkeersmaatregelen

  • Ver­keers­bor­den (inclu­sief palen)
  • Straat­naam­bor­den
  • Beweg­wij­ze­ring
  • Mid­den­ge­lei­ders
Vra­gen?

Benieuwd naar wat Spaarnelanden kan bete­ke­nen? We horen graag van je. Mail naar info@spaarnelanden.nl of bel 023 - 751 72 00.

Lees hier de inkoop­voor­waar­den van Spaarnelanden.