Afvalpassen kopiëren niet toegestaan

Op soci­al media komt af en toe een aan­bod voor­bij om afvalpassen te laten kopiëren, bij­voor­beeld als drup­pel voor aan een sleu­tel­bos. Dit lijkt han­dig, alleen het is niet toe­ge­staan om een afvalpas te kopiëren. Hier­mee ont­staat boven­dien het risico dat er mis­bruik gemaakt wordt van de afvalpas.

Spaarnelanden roept bewo­ners dan ook op hun afvalpas niet te laten kopiëren. Daar­naast zoekt Spaarnelanden naar moge­lijk­he­den om - op een vei­li­ge manier - het gebrui­kers­ge­mak van de afvalpas te verbeteren.

Meer infor­ma­tie over het aan­vra­gen van een afvalpas vind je hier.