Wat gebeurt er met het afval dat gescheiden wordt ingezameld? Komt dat op een grote hoop terecht?

Dat geschei­den afval op een gro­te hoop terecht­komt is een mis­vat­ting. De ver­schil­len­de afval­stro­men gaan naar afval­ver­wer­kers (papier gaat naar een papier­ver­wer­ker, plas­tic naar een kunst­stof­ver­wer­ker etc.) die ze ver­wer­ken tot grond­stof­fen, zodat er weer nieu­we pro­duc­ten van kun­nen wor­den gemaakt. Het afval dat niet geschei­den is komt bij het restafval en dat wordt ver­voerd naar het Afval Ener­gie Bedrijf (AEB) in Amster­dam. Het AEB wekt ener­gie op uit het afval dat ver­brand wordt.