Waarom zou ik afval scheiden?

Bij­na elke kilo­gram afval die geschei­den wordt inge­za­meld, kan wor­den her­ge­bruikt, gere­cy­cled of nut­tig wor­den toe­ge­past. Als je afval scheidt, dan wordt het ver­werkt tot grond­stof waar nieu­we pro­duc­ten van kun­nen wor­den gemaakt. Je bent boven­dien ver­plicht om afval te sor­te­ren, dat staat in de Afvalstoffenverordening.