Home / Veel­ge­stel­de vragen / FAQ | PBD - Plas­tic, Blik en Drinkpakken
FAQ | PBD - Plas­tic, Blik en Drinkpakken2022-06-08T15:36:39+02:00
Naar het overzicht
PBD - Plastic, Blik en Drinkpakken
Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-02-28T15:48:54+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

In de afval­wij­zer vind je, na het invul­len van jouw post­co­de en huis­num­mer, een plat­te­grond waar je op kunt klik­ken. Als je ver­vol­gens het betref­fen­de icoon aan­klikt (PBD, tex­tiel, papier of glas) dan ver­schij­nen de loca­ties van de containers. Je kunt inzoo­men op de kaart.

Hoe bied ik mijn duocontainer aan?2022-01-26T12:43:00+01:00

Hoe bied ik mijn duocontainer aan?

Om ervoor te zor­gen dat het legen van de duocontainer soe­pel ver­loopt, gel­den spe­ci­fie­ke (aanbied)regels:

  • De duocontainers moe­ten in de eigen voor- of ach­ter­tuin staan en mogen alleen op de dag van inzameling op de stoep aan de weg staan.
  • Zet jouw duocontainer de avond voor de inzameldag op zijn vroegst na 21:00 uur en op de ophaal­dag uiter­lijk om 07:30 uur op de inza­mel­plaats met de wie­len naar de weg.
  • Haal jouw container uiter­lijk voor 20:00 uur weer op van de inza­mel­plaats en plaats deze in jouw eigen tuin.

In de afval­wij­zer vind je de exac­te data waar­op jouw duocontainer wordt geleegd.

Waar stel ik mijn ove­ri­ge vra­gen over afvalscheiding?2022-01-26T15:36:45+01:00

Waar stel ik mijn overige vragen over afvalscheiding?

Heb je vra­gen of mel­din­gen over duocontainers, ande­re nieu­we inza­mel­mid­de­len of afval­schei­ding, dan kun je hier terecht.

Waar kan ik ove­ri­ge vra­gen stel­len over duocontainers?2022-01-26T16:18:52+01:00

Waar kan ik overige vragen stellen over duocontainers?

Heb je vra­gen of mel­din­gen over duocontainers, ande­re nieu­we inza­mel­mid­de­len of afval­schei­ding, dan kun je hier terecht.

Waar­om kie­zen Haarlem en Zandvoort voor bron­schei­ding met aan­vul­lend nascheiding?2022-01-18T16:41:11+01:00

Waarom kiezen Haarlem en Zandvoort voor bronscheiding met aanvullend nascheiding?

Spaarnelanden, de gemeen­te Haarlem en de gemeen­te Zandvoort krij­gen regel­ma­tig vra­gen over de keu­ze voor bron­schei­den van het huis­hou­de­lij­ke afval. Haarlem en Zandvoort kie­zen voor schei­den aan de bron; bewo­ners schei­den dus thuis hun afval. Daar­naast gaat het huis­hou­de­lij­ke restafval door een naschei­dings­in­stal­la­tie. Daar­mee wor­den zoveel moge­lijk over­ge­ble­ven her­bruik­ba­re mate­ri­a­len (grond­stof­fen) als­nog uit het restafval gehaald. Deze com­bi­na­tie levert de mees­te grond­stof­fen én de bes­te kwa­li­teit op. Daar­om is het de mili­eu­vrien­de­lijk­ste oplossing. 

Hoe zit dat precies?
Alge­meen uit­gangs­punt voor de keu­ze voor bron- en naschei­den is “bron­schei­den als het kan, naschei­den als het moet”. In Haarlem en Zandvoort schei­den we aan de bron en daar­mee beha­len we goe­de resul­ta­ten: veel hoger dan op dit moment moge­lijk is via een naschei­dings­in­stal­la­tie. In som­mi­ge ste­den is het las­ti­ger om afval aan de bron te schei­den, bij­voor­beeld door ruim­te­ge­brek op straat. Dan kan naschei­ding van PBD (plas­tic, blik en drink­pak­ken) wel een pas­send alter­na­tief zijn.

Een naschei­dings­in­stal­la­tie is voor­na­me­lijk inge­richt om plas­tic, blik en drink­pak­ken uit het afval te schei­den. Het thuis schei­den van gft, papier/karton, glas en tex­tiel dient dus altijd te gebeu­ren om goed te kun­nen recyclen!

Er zijn nog meer voor­de­len van het schei­den aan de bron. Bron­schei­ding zorgt voor een scho­ne­re en hoge­re kwa­li­teit van PBD voor recy­cling. Hier­door kan het hoog­waar­dig wor­den her­ge­bruikt. En het is goed­ko­per, want gemeen­ten moe­ten belas­ting beta­len over het ver­bran­den van restafval. 

Tot slot helpt bron­schei­ding je te besef­fen hoe­veel je weg­gooit. Som­mi­ge men­sen kopen hier­door bewust min­der pro­duc­ten met onno­di­ge plas­tic ver­pak­kin­gen. Op ter­mijn zorgt dit ervoor dat pro­du­cen­ten de manier van ver­pak­ken ver­an­de­ren. Zo is er ook min­der plas­tic nodig. En dat is pre­cies de bedoe­ling van het beleid in Nederland!

Ik wil geen duocontainer. Kan ik deze weigeren?2022-01-26T15:34:34+01:00

Ik wil geen duocontainer. Kan ik deze weigeren?

Als jouw woning geschikt is voor een duocontainer - je hebt een laag­bouw­wo­ning, woon­wa­gen of woon­boot met een voor­tuin en/of ach­ter­tuin met ach­ter­om om de duocontainer op eigen ter­rein te plaat­sen - dan krijg je de duocontainer gele­verd. Het gemeen­te­be­stuur heeft beslo­ten dat de inwo­ners die aan­ge­ven geen duocontainer te wil­len deze eerst zes maan­den op proef krijgen.

Wat mag er alle­maal in een duocontainer?2022-03-30T11:49:01+02:00

Wat mag er allemaal in een duocontainer?

In de duocontainer mogen plas­tic, blik en drink­pak­ken en papier. De containers heb­ben een inhoud van 260 liter en bestaan uit twee apar­te com­par­ti­men­ten zodat het afval in de container geschei­den blijft. Ook in de inza­mel­wa­gen blij­ven het papier en PBD geschei­den zodat deze waar­de­vol­le grond­stof­fen ver­werkt wordt tot grond­stof­fen voor nieu­we producten.

Mogen blik en melk­pak­ken bij het plas­tic afval (PBD)?2022-01-18T16:36:46+01:00

Mogen blik en melkpakken bij het plastic afval (PBD)?

Jaze­ker, blik en melk­pak­ken mogen bij het plas­tic afval. In Haarlem is het moge­lijk om PBD (Plas­tic, Blik en Dran­ken­kar­tons) bij het plas­tic afval in te zame­len. De hui­di­ge instal­la­tie waar het plas­tic gesor­teerd wordt kan deze drie stro­men goed van elkaar scheiden.

Kan ik ook glas in de duocontainer doen?2022-01-26T16:16:20+01:00

Kan ik ook glas in de duocontainer doen?

Nee, een duocontainer is een container voor papier en Plas­tic, Blik en Drink­pak­ken. In heel Haarlem staan glascontainers. Hier kun je jouw glas kwijt. De loca­ties van glascontainers vind je in de afval­wij­zer.

Kan ik de duocontainer ook eer­der krijgen?2022-01-18T16:37:43+01:00

Kan ik de duocontainer ook eerder krijgen?

Dat is helaas niet moge­lijk. Om het legen van de duo­bak­ken zo effi­ci­ënt moge­lijk te laten ver­lo­pen, wor­den de duocontainers per wijk uit­ge­zet. Zo kan ook de inzameling per wijk inge­pland worden.

Ik heb geen ruim­te voor een duocontainer. Wat nu?2022-01-26T16:14:38+01:00

Ik heb geen ruimte voor een duocontainer. Wat nu?

Heb je geen ruim­te voor een duocontainer? Woon je bij­voor­beeld in een flat of heb je geen ruim­te voor of ach­ter jouw woning? Dan kun je papier en PBD (Plas­tic, Blik en Dran­ken­kar­tons) nog steeds geschei­den aan­bie­den. In heel Haarlem staan containers voor PBD en papier. De loca­ties van deze containers vind je in de afval­wij­zer.

Hoe vaak wordt mijn duocontainer geleegd?2022-01-26T16:13:04+01:00

Hoe vaak wordt mijn duocontainer geleegd?

Jouw duocontainer wordt 1 keer in de 2 weken geleegd. Voor­dat je de duocontainer ontvangt, krijg je een brief waar­in de datum staat waar­op je de container krijgt. In deze brief staat ook ver­meld wan­neer jouw duocontainer wordt geleegd. De ledi­gings­da­gen vind je in de afval­wij­zer.

Wat doe ik als mijn duocontainer vol is?2022-01-26T15:54:55+01:00

Wat doe ik als mijn duocontainer vol is?

Wan­neer jouw duocontainer vol is, heb je altijd de moge­lijk­heid om jouw papier en PBD weg te bren­gen naar de ondergrondse containers voor papier en PBD. Deze vind je in de wijk en bij win­kel­cen­tra. Kijk in de afval­wij­zer voor de dichts­bij­zijn­de loca­ties. Deze wor­den aan­ge­ge­ven op een kaart nadat je jouw post­co­de en huis­num­mer hebt opgegeven.

Kan ik samen met mijn buren een duocontainer delen?2022-01-18T16:39:07+01:00

Kan ik samen met mijn buren een duocontainer delen?

Een duocontainer hoort bij de woning. Daar­om krijgt elke geschik­te woning een duocontainer. De erva­ring leert boven­dien dat een huis­hou­den zoveel papier en PBD (Plas­tic, Blik en Drink­pak­ken) heeft dat een duocontainer hier mak­ke­lijk mee gevuld raakt.

Ga naar de bovenkant