Home / Veel­ge­stel­de vragen / FAQ | Duurzaamheid
FAQ | Duurzaamheid2022-06-08T15:35:38+02:00
Naar het overzicht
Duurzaamheid
Waar­om vindt Spaarnelanden duurzaamheid zo belangrijk?2022-03-02T11:20:46+01:00

Waarom vindt Spaarnelanden duurzaamheid zo belangrijk?

Spaarnelanden wil de motor zijn voor een duur­za­me en ple­zie­ri­ge leef­om­ge­ving voor nu en in de toe­komst. Onze bedoe­ling is dat we zó goed zor­gen voor de leef­om­ge­ving in onze werk­ge­bie­den, dat zoveel moge­lijk men­sen (inwo­ners, onder­ne­mers, gas­ten) hier blij van wor­den. Ver­duur­za­ming van de leef­om­ge­ving draagt onlos­ma­ke­lijk bij aan deze belevingskwaliteit.

Wat doet Spaarnelanden aan duurzaamheid?2022-03-02T11:22:02+01:00

Wat doet Spaarnelanden aan duurzaamheid?

We kij­ken naar werk­pro­ces­sen en of we die (nog) duur­za­mer kun­nen maken. Zo stip­pe­len we bij­voor­beeld effi­ci­ën­te­re ophaal­rou­tes uit om brand­stof te bespa­ren en ver­van­gen we appa­ra­ten op ben­zi­ne door elek­tri­sche vari­an­ten, van gras- en bos­maai­ers tot blad­bla­zers en heg­gen­scha­ren. Lees hier alles over hoe wij duurzaamheid toe­pas­sen in de praktijk.

Hoe inno­ve­ren wij voor een duur­za­me­re leefomgeving?2022-06-22T15:12:33+02:00

Hoe innoveren wij voor een duurzamere leefomgeving?

We wer­ken con­ti­nu aan de ver­duur­za­ming van alles wat er gebeurt bin­nen het bedrijf. We inno­ve­ren door slim­me­re en duur­za­me­re alter­na­tie­ve van onze pro­duc­ten te beden­ken én te maken. Lees hier alles over onze duur­za­me inno­va­ties in de praktijk.

Ga naar de bovenkant