FAQ | Containers2022-06-08T15:35:28+02:00
Containers
Waar vind ik een container in mijn buurt?2023-11-09T16:41:35+01:00

Waar vind ik een container bij mij in de buurt?

Mijn container is ver­dwe­nen. Wat nu?2023-01-11T10:58:57+01:00

Mijn container is verdwenen. Wat nu?

Is jouw container ver­dwe­nen con­tro­leer dan eerst of de container per onge­luk is mee­ge­no­men door een buurt­be­wo­ner. We raden je aan om het eerst­vol­gen­de inza­mel­mo­ment af te wach­ten. Is de container dan nog niet terecht? Dan kun een ver­van­gen­de container aanvragen;

Mijn container is stuk. Wat nu?2023-01-11T11:02:00+01:00

Mijn container is stuk. Wat nu?

Is je container stuk? Vraag een repa­ra­tie aan;

Kun je met de afvalpas ook containers op ande­re loca­ties gebruiken?2022-01-18T15:18:20+01:00

Kun je met de afvalpas ook containers op andere locaties gebruiken?

De afvalpas geeft alleen toe­gang tot de container(s) op de aan de woning toe­ge­we­zen locatie.

De container op straat gaat niet open, wat nu?2023-07-02T10:09:51+02:00

De container op straat gaat niet open, wat nu?

Sta je bij een container op straat en gaat de container niet open? Dan kan het zijn dat de container vol is, stuk is of door een sto­ring niet werkt. Je kan dit hier aan ons door­ge­ven voor Haarlem en hier voor Zandvoort. 

Mag ik afval naast een container zetten?2023-01-18T10:23:46+01:00

Mag ik afval naast een container zetten?

Nee, je mag geen afval naast een container plaat­sen. Je ris­keert hier­mee een boe­te. Hier vind je infor­ma­tie wan­neer een container geleegd wordt.

Wor­den ondergrondse containers schoongemaakt?2023-01-18T13:37:02+01:00

Worden ondergrondse containers schoongemaakt?

Spaarnelanden heeft een was­pro­gram­ma voor ondergrondse containers waar­bij het uit­gangs­punt is dat alle containers 1x per jaar schoon­ge­maakt wor­den. Heb je stank­over­last, neem con­tact met ons op.

Wan­neer wordt mijn container geleegd?2023-01-18T13:37:37+01:00

Wanneer wordt mijn container geleegd?

Spaarnelanden leegt ondergrondse restafval­containers op ‘vol­mel­ding’. De ondergrondse container regi­streert het aan­tal klep­ope­nin­gen. In eer­ste instan­tie geeft de container een bij­na-vol­mel­ding. Op dat moment is er nog capa­ci­teit in de container om afval aan te bie­den. Inza­mel­da­gen voor afval dat aan huis wordt opge­haald (zoals gft-afval) vind je in de afval­wij­zer.

Wordt mijn container gerei­nigd door Spaarnelanden?2023-01-25T09:54:51+01:00

Wordt mijn container gereinigd door Spaarnelanden?

Spaarnelanden zorgt ervoor dat jouw container wordt geleegd. Spaarnelanden maakt jouw container ech­ter niet schoon. De container kun je een­vou­dig met water, een bor­stel en even­tu­eel groe­ne zeep schoon­ma­ken. Een hoge druk­rei­ni­ger werkt ook pri­ma. Ver­mijd chloor en ande­re agres­sie­ve schoon­maak­mid­de­len want deze zijn scha­de­lijk voor het mili­eu en de container. Je kunt ook een gespe­ci­a­li­seerd bedrijf inhu­ren voor het schoon­ma­ken van de container.

Hoe zit dat met pri­va­cy bij containers die zijn gechipt?2023-01-25T09:52:17+01:00

Hoe zit dat met privacy bij containers die zijn gechipt?

De chip in de container is gekop­peld aan een adres (object­ge­ge­vens) en niet aan een per­soon (naam). De gege­vens wor­den alleen voor de inter­ne bedrijfsvoering/containerbeheer gebruikt en zijn niet open­baar. Het gebruik van de gege­vens is gemeld bij de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Spaarnelanden regi­streert hoe­veel containers er in Haarlem in omloop zijn en hoe vaak die wor­den geleegd. Er wordt niet bij­ge­hou­den hoe­veel afval elk huis­hou­den aan­biedt. Meer infor­ma­tie vind je in het Pri­va­cy­re­gle­ment van Spaarnelanden.

Ga naar de bovenkant