Home / Veel­ge­stel­de vragen / FAQ | Containers
FAQ | Containers2022-06-08T15:35:28+02:00
Naar het overzicht
Containers
Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-02-28T15:48:54+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

In de afval­wij­zer vind je, na het invul­len van jouw post­co­de en huis­num­mer, een plat­te­grond waar je op kunt klik­ken. Als je ver­vol­gens het betref­fen­de icoon aan­klikt (PBD, tex­tiel, papier of glas) dan ver­schij­nen de loca­ties van de containers. Je kunt inzoo­men op de kaart.

Welk afval hoort in de glascontainer?2022-03-30T12:16:47+02:00

Welk afval hoort in de glascontainer?

Lees hier meer over welk afval in de glascontainer hoort.

Welk afval hoort in de tex­tiel container?2022-03-30T12:15:28+02:00

Welk afval hoort in de textiel container?

Lees hier meer over wat er in de tex­tiel­con­tai­ner hoort.

Mijn restafval­container is ver­dwe­nen. Wat nu?2022-01-26T15:58:01+01:00

Mijn restafvalcontainer is verdwenen. Wat nu?

Indien jouw restafval­container ver­dwe­nen is, con­tro­leer dan eerst of de betref­fen­de container per onge­luk is mee­ge­no­men door een buurt­be­wo­ner. We raden je daar­om aan het eerst­vol­gen­de inza­mel­mo­ment af te wach­ten. Is de container dan nog niet terecht? Dan kun je voor een ver­van­gen­de container via het con­tact­for­mu­lier een aan­vraag doen bij Spaarnelanden. Ver­meld hier­bij dat het gaat om een gesto­len container. Je ontvangt ver­vol­gens zo snel moge­lijk een nieu­we container.

Mijn restafval­container is stuk. Wat nu?2022-01-26T15:56:47+01:00

Mijn restafvalcontainer is stuk. Wat nu?

Op maan­dag, woens­dag en vrij­dag kun je tus­sen 08:00 en 12:00 uur jouw restafval­container omrui­len bij Spaarnelanden aan de Ir. Lely­weg 51. Het is ook moge­lijk om de restafval­container bij je thuis te laten afle­ve­ren door Spaarnelanden. Neem hier­voor con­tact op met onze recep­tie via 023 - 751 72 00.

Hoe kan ik mijn restafval het bes­te aanbieden?2022-01-26T15:56:07+01:00

Hoe kan ik mijn restafval het beste aanbieden?

Ondergrondse containers
Bewo­ners die op een ondergrondse restafval­container zijn aan­ge­slo­ten ope­nen met een afvalpas de container om afval te depo­ne­ren. Meld een sto­ring direct bij Spaarnelanden, tel 023 - 751 72 00. Plaats geen los afval, grof­vuil of gro­te ver­pak­kin­gen naast of op afvalcontainers.

Ver­za­mel­con­tai­ners
Flat­be­wo­ners kun­nen gebruik maken van de ver­za­mel­con­tai­ners voor restafval, die in of bij de flat staan. In deze ver­za­mel­con­tai­ners mag geen grof­vuil bevatten.

Kun je met de afvalpas ook containers op ande­re loca­ties gebruiken?2022-01-18T15:18:20+01:00

Kun je met de afvalpas ook containers op andere locaties gebruiken?

De afvalpas geeft alleen toe­gang tot de container(s) op de aan de woning toe­ge­we­zen locatie.

Kan ik ook een duocontainer krijgen?2022-01-26T15:35:06+01:00

Kan ik ook een duocontainer krijgen?

Als jouw woning geschikt is om een duocontainer op eigen ter­rein te plaat­sen dan krijg je een duo­bak zodat je papier en Plas­tic, Blik en Drink­pak­ken kunt scheiden.

Wat doe ik als mijn duocontainer vol is?2022-01-26T15:54:55+01:00

Wat doe ik als mijn duocontainer vol is?

Wan­neer jouw duocontainer vol is, heb je altijd de moge­lijk­heid om jouw papier en PBD weg te bren­gen naar de ondergrondse containers voor papier en PBD. Deze vind je in de wijk en bij win­kel­cen­tra. Kijk in de afval­wij­zer voor de dichts­bij­zijn­de loca­ties. Deze wor­den aan­ge­ge­ven op een kaart nadat je jouw post­co­de en huis­num­mer hebt opgegeven.

Hoe lang duurt het voor­dat een sto­ring of defect aan de container wordt verholpen?2022-02-28T15:49:24+01:00

Hoe lang duurt het voordat een storing of defect aan de container wordt verholpen?

Over het alge­meen wordt een sto­ring of defect dezelf­de werk­dag ver­hol­pen. Indien dit niet moge­lijk blijkt, wordt de container tij­de­lijk open­ge­zet zodat bewo­ners toch hun afval kwijt kunnen.

Kan ik 24 uur per dag mijn afval in de ondergrondse restafval­container kwijt zonder geluidsoverlast?2022-01-26T15:53:08+01:00

Kan ik 24 uur per dag mijn afval in de ondergrondse restafvalcontainer kwijt zonder geluidsoverlast?

Ja, in prin­ci­pe wel, ten­zij anders staat aan­ge­ge­ven op de container. Het aan­bie­den van afval in de ondergrondse container kan 24 uur per dag en geeft geen geluids­over­last bij nor­maal gebruik. Het eni­ge geluid dat je hoort, is een klik bij het ont­gren­de­len van de inwerp­trom­mel. Houd de klep van de trom­mel wel vast bij het inwer­pen van jouw huisvuilzak.

Wel­ke huis­vuil­zak­ken pas­sen er in de inwerp­trom­mel van een ondergrondse restafvalcontainer?2022-01-26T15:52:32+01:00

Welke huisvuilzakken passen er in de inwerptrommel van een ondergrondse restafvalcontainer?

De stan­daard Komo huis­vuil­zak­ken (60 tot 80 liter) pas­sen in de inwerp­trom­mel van de ondergrondse container. Deze inwerp­trom­mel is 80 liter. Je mag ech­ter elke gewens­te maat zak gebrui­ken. Ook groen­te­zak­ken of plas­tic tas­jes kun­nen gebruikt worden.

Wat moet ik doen als de ondergrondse container vol of vies is?2022-01-26T15:52:01+01:00

Wat moet ik doen als de ondergrondse container vol of vies is?

Je kunt de sta­tus van de restafval­container via Check je container bekij­ken. Via check je container is gemak­ke­lijk onli­ne te zien wan­neer de restafval­container in een bepaal­de wijk vol of tij­de­lijk bui­ten gebruik is en wan­neer deze in de plan­ning staat om geleegd te wor­den. Ook is te zien op wel­ke dagen papier-, glas- tex­tiel-, plas­tic, blik- en drink­pak­ken­con­tai­ners geleegd worden.

Wan­neer de container kapot of vies is dan kun je con­tact opne­men met Spaarnelanden via 023 - 751 72 00. Spaarnelanden onder­neemt zo spoe­dig moge­lijk actie om de con­tai­ner­lo­ca­tie weer in orde te maken.

Kan ik mijn afval­zak naast de ondergrondse restafval­container zet­ten als deze vol is of niet opent?2022-01-18T16:33:29+01:00

Kan ik mijn afvalzak naast de ondergrondse restafvalcontainer zetten als deze vol is of niet opent?

Nee, het bes­te is om op een later tijd­stip het afval nog­maals aan te bie­den. De huis­vuil­wa­gen die de ondergrondse container leegt kan geen los­lig­gend huis­vuil mee­ne­men. Voor dit los­se afval moet apart een klei­ne­re wagen komen. Het legen van de containers gaat name­lijk via een elek­tro­nisch sys­teem. De container wordt uit de grond getrok­ken met een haak en ver­vol­gens boven de huis­vuil­wa­gen geleegd. Deze wagen is te hoog om los afval in te gooien.

Hoe werkt de ondergrondse restafvalcontainer?2022-01-26T15:49:54+01:00

Hoe werkt de ondergrondse restafvalcontainer?

Het aan­bie­den van een huis­vuil­zak werkt als volgt. Je legt de afvalpas op het inlees­ven­ster. In het inlees­ven­ster gaat een groen lamp­je bran­den en je hoort een ‘klik’. Het slot is ont­gren­deld. Je kunt de klep ope­nen door deze omhoog te trek­ken. Je legt jouw huis­vuil­zak in de trom­mel en sluit de trom­mel door de klep omlaag te bewe­gen. De huis­vuil­zak valt auto­ma­tisch in de container en de klep gaat op slot. De vol­gen­de huis­vuil­zak kan op dezelf­de wij­ze in de container gede­po­neerd worden.

Kun­nen jul­lie zien hoe vaak er afval in de restafval­container wordt geworpen?2022-01-18T16:34:16+01:00

Kunnen jullie zien hoe vaak er afval in de restafvalcontainer wordt geworpen?

De ondergrondse container regi­streert het aan­tal klep­ope­nin­gen en de afvalpas waar­mee de container wordt geo­pend. De pas is gekop­peld aan een adres. Met deze gege­vens wordt ver­der niets gedaan.

Hoe vaak wor­den de ondergrondse containers gereinigd?2022-01-26T15:48:39+01:00

Hoe vaak worden de ondergrondse containers gereinigd?

Stank­over­last bij ondergrondse containers komt nau­we­lijks voor. Spaarnelanden heeft een was­pro­gram­ma voor containers waar­bij het uit­gangs­punt is dat alle containers 1x per jaar gerei­nigd wor­den. Indien je toch hin­der mocht onder­vin­den, kun je con­tact opne­men met Spaarnelanden. Schoon­ma­ken gebeurt meest­al bin­nen 1 of 2 dagen, maar in geval van een week­end kan het maxi­maal 5 dagen duren.

Wan­neer wordt mijn container geleegd?2022-01-26T15:47:57+01:00

Wanneer wordt mijn container geleegd?

Spaarnelanden leegt ondergrondse restafval­containers op ‘vol­mel­ding’. De ondergrondse container regi­streert het aan­tal klep­ope­nin­gen. In eer­ste instan­tie geeft de container een bij­na-vol­mel­ding. Op dat moment is er nog capa­ci­teit in de container om afval aan te bie­den. Inza­mel­da­gen voor afval dat aan huis wordt opge­haald (zoals gft-afval) vind je in de afval­wij­zer.

Hoe laat wor­den de containers geleegd? Het voer­tuig geeft name­lijk ook geluidsoverlast.2022-01-18T15:38:01+01:00

Hoe laat worden de containers geleegd? Het voertuig geeft namelijk ook geluidsoverlast.

De werkzaamheden begin­nen om 07:30 uur. Voor het legen van één container is maxi­maal 4 minu­ten nodig. De mede­wer­kers van Spaarnelanden wer­ken zo snel en effi­cient moge­lijk om zo min moge­lijk over­last te verzoorzaken.

Hoe zit het met de vei­lig­heid van ondergrondse restafvalcontainers?2022-01-18T15:38:56+01:00

Hoe zit het met de veiligheid van ondergrondse restafvalcontainers?

De containers kun­nen alleen met een toe­gangs­pas geo­pend wor­den. Kin­de­ren en die­ren kun­nen dan ook niet ‘zomaar’, zonder hulp, in de ondergrondse container val­len. Als een kind of dier in de trom­mel zou klim­men, opent de twee­de schaal –die toe­gang geeft tot de container- pas nadat de klep is geslo­ten. Deze klep kan van bin­nen­uit niet geslo­ten worden.

Welk afval hoort in de container voor plas­tic, blik en dran­ken­kar­tons (PBD)?2022-03-30T11:46:10+02:00

Welk afval hoort in de container voor plastic, blik en drankenkartons (PBD)?

Lees hier meer over welk afval in de container voor Plas­tic, blik en drink­pak­ken (PBD) hoort.

Welk afval hoort in de papiercontainer?2022-03-30T11:45:11+02:00

Welk afval hoort in de papiercontainer?

Lees hier meer over welk afval in de papier­con­tai­ner hoort.

Ga naar de bovenkant