Naar het overzicht

Green Collecting

Minder wagens, minder CO2 en minder uitstoot. Dat is Green Collecting Haarlem.

In Haarlem kie­zen bedrij­ven zelf een afval­in­za­me­laar. Met als gevolg dat er meer­de­re afval­wa­gens in de stad actief zijn. Hoe kan dit slim­mer, scho­ner en duur­za­mer, vroe­gen we ons af? In oktober 2018 heb­ben vier inza­me­laars van bedrijfsafval de han­den ineen­ge­sla­gen. Green Col­lec­ting Haarlem is een samen­wer­king tus­sen GP Groot, Rene­wi, Spaarnelanden, SUEZ, Trans­port en Logis­tiek Neder­land en de gemeen­te Haarlem. Het con­cept is een groot suc­ces en wordt inmid­dels in heel Neder­land uit­ge­rold door o.a. Pre­Ze­ro en Rene­wi. Green Col­lec­ting Haarlem is ont­staan uit de Green Deal Zero Emis­sie Stadslo­gis­tiek (Green Deal ZES).

Op naar een emis­sie­vrije stadslo­gis­tiek in 2025.