Speeltoestellen

Spaarnelanden voert in opdracht van de gemeente Haarlem en Zandvoort het beheer en onderhoud aan speelvoorzieningen in de openbare ruimte uit. Met regelmatig onderhoud zorgen we ervoor dat speeltoestellen langer meegaan. En we zorgen ervoor dat de jonge inwoners van Haarlem en Zandvoort veilig kunnen spellen.

Speel­toe­stel­len

De speel­toe­stel­len van de gemeen­te Haarlem en Zandvoort wor­den meer­de­re keren per jaar door ons geïn­spec­teerd. We kij­ken bij de inspec­tie naar slij­ta­ge, func­ti­o­na­li­teit en vei­lig­heid van de toe­stel­len en bij­be­ho­ren­de onder­grond. Als het nodig is, wor­den er aan de hand van deze inspec­ties repa­ra­ties uit­ge­voerd. Een keer in de twee jaar wor­den alle speel­toe­stel­len gerei­nigd met een hoge druk­spuit, zodat de speel­toe­stel­len weer schoon en opge­frist zijn. Uiter­aard wor­den de speel­toe­stel­len bij mel­din­gen ook schoongemaakt.

Kunst­gras­on­der­gron­den en zandbakken

In Haarlem heb­ben de mees­te speel­lo­ca­ties een val­dem­pen­de onder­grond van kunst­gras. Zo’n onder­grond is inge­strooid met kwarts­zand. Om het kunst­gras na een peri­o­de van slecht weer en bij de start van de bloei­pe­ri­o­de weer in opti­ma­le speel­con­di­tie te bren­gen rei­ni­gen we het kunst­gras. Dit doen wij door met een spe­ci­a­le machi­ne tot diep in de vezels het vuil/onkruid los te maken en te ver­wij­de­ren. Daar­naast halen we staand onkruid weg bij de speeltoestellen/tegelranden en bor­ste­len nieuw kwarts­zand in de kunst­gras­vel­den voor een fris onder­hou­den speel­plek. Zand­ondergronden bij speel­toe­stel­len wor­den jaar­lijks gerei­nigd door het zand te beluch­ten, te zeven en aan te vul­len waar nodig. Zand­bak­ken krij­gen jaar­lijks nieuw zand. Deze werkzaamheden wor­den in de maan­den april/mei uitgevoerd.

Melden

Zie je een kapot speel­toe­stel of ande­re scha­de aan een speel­plek? Maak er graag melding van bij de gemeen­te Haarlem of gemeen­te Zandvoort of bel 14023.

Zand­bak­ken