Bomen

Spaarnelanden is verantwoordelijk voor het bomenbeheer in de openbare ruimte van gemeente Haarlem. Dat houdt in dat de bomen worden verzorgd, gesnoeid en gecontroleerd op vitaliteit en stabiliteit. Het kan voorkomen dat er een boom moet worden gekapt, omdat deze schade veroorzaakt aan de omgeving of de veiligheid in gevaar brengt. Hiervoor wordt een strenge procedure gevolgd.

Reguliere kapprocedure

Op basis van eigen waarneming, een melding van een inwoner of een veiligheidskeuring kan Spaarnelanden besluiten om een boom in de openbare ruimte te kappen. Hiervoor moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit geldt alleen voor bomen met een stamdiameter van 20 cm en groter. De stamdiameter wordt gemeten op een hoogte van 130 cm van de stam. Bomen met een stamdiameter die kleiner is dan 20 cm, kunnen zonder kapvergunning worden verwijderd.

Publicatie

Als de omgevingsvergunning is verleend, wordt dit gepubliceerd door de gemeente op www.haarlem.nl/mededelingen en op www.officielebekendmakingen.nl. Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na bekendmaking, bezwaar worden gemaakt door belanghebbenden. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlem.
Het is ook mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank Haarlem. De vergunning blijft van kracht, totdat een besluit is genomen over het verzoek. Pas nadat de voorlopige voorziening is toegewezen, wordt de werking van de beschikking geschorst.

Monumentale boom

Voordat een monumentale boom wordt gekapt vindt extra afstemming met gemeente en stakeholders plaats. Voor het kappen van een monumentale boom dient het college van B en W goedkeuring te verlenen.

Noodkap

Ondanks de regelmatige veiligheidsinspecties kan het voorkomen dat er een boom wordt aangetroffen, die een direct gevaar vormt voor de omgeving. In dat geval kan Spaarnelanden, na het uitvoeren van een nader boomtechnisch onderzoek, de boom kappen zonder de vergunningprocedure te doorlopen. Dit heet een noodkap. De boom wordt dan meteen of binnen enkele dagen gekapt. Direct omwonenden worden hierover geïnformeerd. 

Wat gebeurt er na een kap?

Na het kappen van een boom blijft de boomstronk staan. De stronk wordt op een later tijdstip weggehaald. Dit gebeurt gelijktijdig met het weghalen van andere boomstronken in de gemeente.
Na het weghalen van de boomstronken wordt er bomenzand of bomengrond in het nieuwe plantgat aangebracht. Zo kan de nieuwe boom, die hier wordt geplant, optimaal groeien. 

Herplanting

In de gemeente Haarlem wordt er voor elke gekapte boom een nieuwe boom geplant. Het plantseizoen voor bomen loopt van half november tot half april (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Het rooien van bomen, weghalen van stronken en bestellen van nieuwe bomen wordt voor half november afgerond, zodat het plantseizoen voor bomen volledig benut kan worden.

Particuliere bomen

Spaarnelanden kapt alleen bomen in de openbare ruimte van Haarlem. Als u een boom wilt kappen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunningsplicht geldt ook voor een boom in uw eigen tuin.

Meer informatie over het kappen van bomen, de aanvraag van een omgevingsvergunning, of het maken van bezwaar is te vinden op de website van de gemeente: https://www.haarlem.nl/kapvergunning-bomen/
 
Hebt u vragen over bomen in Haarlem? Via gemeente Haarlem kunt u uw vragen stellen, of telefonisch via 14023. De gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur.