Wijzigingen inzameling bedrijfsafval tijdens Kerstmarkt 2023

Geplaatst op: 9 november 2023

In verband met de Kerstmarkt is een deel van het centrum van Haarlem op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2023 niet bereikbaar voor onze inzamelwagens. Daardoor zijn de aanbiedlocaties- en tijden op deze data gewijzigd. Lees hier meer en check bijgaande plattegrond met markeringen. 

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

 

In ver­band met de Kerst­markt is een deel van het cen­trum van Haarlem op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 decem­ber 2023 niet bereik­baar voor onze inza­mel­wa­gens. Op onze plat­te­grond is het cen­trum­ge­bied dat niet bereik­baar is, geel gemar­keerd. 

Voor de inzameling van bedrijfsafval gel­den de vol­gen­de aanpassingen: 

  • De inzameling van papier/karton komt te ver­val­len. Het is dus niet toe­ge­staan om papier­con­tai­ners of kar­ton op de ver­za­mel­plaat­sen aan te bieden;
  • De ver­za­mel­plaat­sen voor restafval- en glascontainers zijn op onze plat­te­grond met groe­ne krui­zen gemarkeerd;
  • Ben je geves­tigd in het geel gemar­keer­de gebied? Dan kun je de restafval- en/of glascontainers alleen aan­bie­den op de ver­za­mel­plaat­sen; deze zijn nog wel  bereik­baar voor onze inzamelwagens;
  • Onze inzameling start om 6.00 uur. We kun­nen helaas geen reke­ning hou­den met de gebrui­ke­lij­ke afspra­ken voor aan­bied­tij­den en/of -loca­ties. 

Vra­gen?
Onder­vind je pro­ble­men of is bepaald afval niet inge­za­meld? Neem dan zo snel moge­lijk con­tact op met onze afde­ling Ver­koop via verkoop@spaarnelanden.nl of 023-7517265. Samen gaan we dan op zoek naar een oplos­sing.