Aanhanger

Grof huishoudelijk afval wegbrengen wordt nog makkelijker met onze gratis aanhangerservice. Op een dag en tijdstip dat het jou uitkomt en een Milieuplein of locatie Zandvoort is geopend.

Reser­veer hier

Een aanhanger is voor een dag­deel te reser­ve­ren. Een dag­deel is van 07:45 tot 11:00 uur of van 11:30 tot 15:30 uur en op vrij­dag alleen in de och­tend van 07:45 tot 11:00 uur. Op zater­dag is het niet moge­lijk een aanhanger te reserveren.

Loca­tie

Je haalt de aanhanger op aan de Kamer­lingh Onness­traat 20 in Zandvoort. Je kunt je melden bij het kan­toor (na bin­nen­komst links­af). LET OP: tus­sen 12:00 en 13:00 uur is de loca­tie gesloten.

Regels

Houd bij het lenen van de aanhanger reke­ning met de vol­gen­de regels:

 • Je mag de aanhanger uit­slui­tend gebrui­ken om grof huis­hou­de­lijk afval naar het Milieuplein in Haarlem of loca­tie Zandvoort Remi­se te brengen.
 • Gebruik van de aanhanger is vol­le­dig op eigen risico. Scha­des die niet ver­ze­kerd zijn, zijn voor eigen rekening.
 • De borg is € 50,- en moet con­tant wor­den vol­daan bij het opha­len van de aanhanger.
 • Je ontvangt de borg na enke­le dagen retour als je aan alle regels hebt vol­daan en de aanhanger schoon en scha­de­vrij is teruggebracht.
 • Legi­ti­ma­tie via rij­be­wijs is ver­plicht; wij maken een kopie van jouw rijbewijs.
 • Je sluit een bruik­leen­over­een­komst met Spaarnelanden.
 • De alge­me­ne voor­waar­den bruik­leen aanhanger zijn op de bruik­leen­over­een­komst van toepassing.
 • Je mag elk soort grof huis­hou­de­lijk afval ver­voe­ren in de aanhanger behal­ve bouw- of sloop­ma­te­ri­a­len ver­voe­ren in de aan­han­gers, zoals gips­pla­ten, grind, zand en steen in zak­ken of los. Hier­voor is de aanhanger niet geschikt.
 • De aanhanger mag tot maxi­maal 500 kilo­gram wor­den beladen.
 • Bij de open aanhanger ben je ver­plicht een baga­ge­net te gebrui­ken. Het gebruik van het baga­ge­net is bij de borg inbegrepen.
 • Je regelt zelf een wit­te ken­te­ken­plaat voor de aanhanger. De mede­wer­kers van Spaarnelanden heb­ben geen ken­te­ken­pla­ten en kun­nen deze ook niet maken.
Milieuplein

Je kunt jouw afval gra­tis naar één van de mili­eup­lei­nen in Haarlem, Bloe­men­daal of Heem­ste­de brengen.

 • Milieuplein Haarlem: Ir. Lely­weg 51, open maan­dag t/m zater­dag van 08:00 tot 15:30 uur en elke dins­dag van 08:00 tot 20:00 uur
 • Mili­eu­straat Bloe­men­daal: Brou­wers­kol­k­weg 2 in Over­veen, open maan­dag t/m vrij­dag van 08:00 tot 12:00 uur en zater­dag van 09:00 tot 12:00 uur
 • Mili­eu­straat Heem­ste­de: Cru­qui­us­weg 47, open maan­dag t/m vrij­dag van 08:00 tot 16:30 uur en zater­dag van 09:00 tot 16:00 uur

Voor meer infor­ma­tie over wat er wel en niet inge­le­verd kan wor­den op het Milieuplein Haarlem, de toe­gangs­re­gels en de ope­nings­tij­den vind je hier.

Loca­tie Zandvoort Remise

Een klein deel van je grof huis­hou­de­lijk afval mag je inle­ve­ren in Zandvoort. Wat je hier pre­cies mag bren­gen vind je in de afval­wij­zer.

Alge­me­ne voorwaarden

Hier vind je de alge­me­ne voorwaarden.

Veel­ge­stel­de vragen

Bekijk hier de veel­ge­stel­de vra­gen over het lenen van een aanhanger.