Aanhanger

Grof huishoudelijk afval wegbrengen wordt nog makkelijker met onze gratis aanhangerservice. Op een dag en tijdstip dat het jou uitkomt en een Milieuplein of locatie Zandvoort is geopend.

Je kunt van maandag t/m vrijdag een aanhanger per dag­deel reser­ve­ren. Een dag­deel is van 07:45 tot 11:00 uur of van 11:30 tot 15:30 uur en op vrijdag alleen in de och­tend van 07:45 tot 11:00 uur. Op zaterdag is het niet moge­lijk een aanhanger te reserveren.

Loca­tie

Je haalt de aanhanger op aan de Kamer­lingh Onness­traat 20 in Zandvoort. Je kunt je melden bij het kan­toor (na bin­nen­komst links­af). LET OP: tus­sen 12:00 en 13:00 uur is de loca­tie gesloten.

Regels

Houd bij het lenen van de aanhanger reke­ning met de vol­gen­de regels:

 • De aanhanger is uit­slui­tend bedoeld om grof huis­hou­de­lijk afval naar een Milieuplein of loca­tie Zandvoort Remi­se te brengen.
 • Je mag elk soort grof huis­hou­de­lijk afval, zoals een stoel, tafel, matras, kleed, gie­ter of plan­ten­pot, ver­voe­ren in de aanhanger.
 • Bouw- of sloop­ma­te­ri­a­len, zoals gips­pla­ten, grind, zand en steen in zak­ken of los, val­len niet onder grof huis­hou­de­lijk afval en mag je hier niet in ver­voe­ren. Hier­voor is de aanhanger niet geschikt.
 • De aanhanger mag tot maxi­maal 500 kilo­gram wor­den beladen.
 • Bij de open aanhanger ben je ver­plicht het baga­ge­net te gebrui­ken. Het baga­ge­net is bij de borg inbegrepen.
 • Legi­ti­ma­tie via rij­be­wijs is ver­plicht; wij maken een kopie van jouw rijbewijs.
 • Je regelt zelf een wit­te ken­te­ken­plaat voor de aanhanger.
 • Je sluit een bruik­leen­over­een­komst met Spaarnelanden. De alge­me­ne voor­waar­den bruik­leen aanhanger zijn op de bruik­leen­over­een­komst van toepassing.
 • Bij het beves­ti­gen van de reser­ve­ring voor een aanhanger ga je auto­ma­tisch akkoord met de alge­me­ne voor­waar­den.
 • Gebruik van de aanhanger is vol­le­dig op eigen risico. Scha­des die niet ver­ze­kerd zijn, zijn voor eigen rekening.
 • De borg is € 50,- en moet con­tant wor­den vol­daan bij het opha­len van de aanhanger.
 • Je krijgt de borg terug als je aan alle boven­staan­de regels hebt vol­daan en de aanhanger schoon en scha­de­vrij is teruggebracht.

Hier vind je de alge­me­ne voorwaarden.

Milieuplein

Je kunt jouw grof huis­hou­de­lijk afval gra­tis naar één van de mili­eup­lei­nen in Haarlem, Bloe­men­daal of Heem­ste­de brengen.

 • Milieuplein Haarlem: Ir. Lely­weg 51, open maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 15:30 uur en elke dinsdag van 08:00 tot 20:00 uur
 • Mili­eu­straat Bloe­men­daal: Brou­wers­kol­k­weg 2 in Over­veen, open maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur en zaterdag van 09:00 tot 12:00 uur
 • Mili­eu­straat Heem­ste­de: Cru­qui­us­weg 47, open maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur en zaterdag van 09:00 tot 16:00 uur

Meer infor­ma­tie over wat er wel en niet inge­le­verd kan wor­den op het Milieuplein Haarlem, de toe­gangs­re­gels en de ope­nings­tij­den vind je hier.

Loca­tie Zandvoort Remise

Een klein deel van je grof huis­hou­de­lijk afval mag je inle­ve­ren in Zandvoort. Wat je hier pre­cies mag bren­gen vind je in de afval­wij­zer.

Veel­ge­stel­de vragen

Bekijk hier de veel­ge­stel­de vra­gen over het lenen van een aanhanger.