Aanhanger

Grof huishoudelijk afval wegbrengen wordt nog makkelijker met onze gratis aanhangerservice. Op een dag en tijdstip dat het jou uitkomt en een Milieuplein of locatie Zandvoort is geopend.

Een aanhanger is voor een dag­deel te reser­ve­ren. Een dag­deel is van 07:45 tot 11:00 uur of van 11:30 tot 15:30 uur en op vrijdag alleen in de och­tend van 07:45 tot 11:00 uur. Op zaterdag is het niet moge­lijk een aanhanger te reserveren.

Loca­tie

Je haalt de aanhanger op aan de Kamer­lingh Onness­traat 20 in Zandvoort. Je kunt je melden bij het kan­toor (na bin­nen­komst links­af). LET OP: tus­sen 12:00 en 13:00 uur is de loca­tie gesloten.

Regels

Houd bij het lenen van de aanhanger reke­ning met de vol­gen­de regels:

 • Je mag de aanhanger uit­slui­tend gebrui­ken om grof huis­hou­de­lijk afval naar het Milieuplein in Haarlem of loca­tie Zandvoort Remi­se te brengen.
 • Gebruik van de aanhanger is vol­le­dig op eigen risico. Scha­des die niet ver­ze­kerd zijn, zijn voor eigen rekening.
 • De borg is € 50,- en moet con­tant wor­den vol­daan bij het opha­len van de aanhanger.
 • Je ontvangt de borg na enke­le dagen retour als je aan alle regels hebt vol­daan en de aanhanger schoon en scha­de­vrij is teruggebracht.
 • Legi­ti­ma­tie via rij­be­wijs is ver­plicht; wij maken een kopie van jouw rijbewijs.
 • Je sluit een bruik­leen­over­een­komst met Spaarnelanden.
 • De alge­me­ne voor­waar­den bruik­leen aanhanger zijn op de bruik­leen­over­een­komst van toepassing.
 • Je mag elk soort grof huis­hou­de­lijk afval ver­voe­ren in de aanhanger behal­ve bouw- of sloop­ma­te­ri­a­len ver­voe­ren in de aan­han­gers, zoals gips­pla­ten, grind, zand en steen in zak­ken of los. Hier­voor is de aanhanger niet geschikt.
 • De aanhanger mag tot maxi­maal 500 kilo­gram wor­den beladen.
 • Bij de open aanhanger ben je ver­plicht een baga­ge­net te gebrui­ken. Het gebruik van het baga­ge­net is bij de borg inbegrepen.
 • Je regelt zelf een wit­te ken­te­ken­plaat voor de aanhanger. De mede­wer­kers van Spaarnelanden heb­ben geen ken­te­ken­pla­ten en kun­nen deze ook niet maken.
Milieuplein

Je kunt jouw afval gra­tis naar één van de mili­eup­lei­nen in Haarlem, Bloe­men­daal of Heem­ste­de brengen.

 • Milieuplein Haarlem: Ir. Lely­weg 51, open maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 15:30 uur en elke dinsdag van 08:00 tot 20:00 uur
 • Mili­eu­straat Bloe­men­daal: Brou­wers­kol­k­weg 2 in Over­veen, open maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur en zaterdag van 09:00 tot 12:00 uur
 • Mili­eu­straat Heem­ste­de: Cru­qui­us­weg 47, open maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur en zaterdag van 09:00 tot 16:00 uur

Voor meer infor­ma­tie over wat er wel en niet inge­le­verd kan wor­den op het Milieuplein Haarlem, de toe­gangs­re­gels en de ope­nings­tij­den vind je hier.

Loca­tie Zandvoort Remise

Een klein deel van je grof huis­hou­de­lijk afval mag je inle­ve­ren in Zandvoort. Wat je hier pre­cies mag bren­gen vind je in de afval­wij­zer.

Alge­me­ne voorwaarden

Hier vind je de alge­me­ne voorwaarden.

Veel­ge­stel­de vragen

Bekijk hier de veel­ge­stel­de vra­gen over het lenen van een aanhanger.